АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

IV. Підсумок уроку

Читайте также:
 1. II. Оголошення теми й мети уроку
 2. II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ (25 хв)
 3. II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ (30 хв)
 4. II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ (30 хв)
 5. II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ (33 хв)
 6. IV. Підсумки уроку
 7. IV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку
 8. IV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.
 9. IV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.
 10. IV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.
 11. IV. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

УКР. МОВА дата__________

Тема.Будова слова. Закінчення слова. Роль закінчень для зв'язку слів у реченні

Мета: формувати в учнів вміння визначати закінчення слів за­собом зміни їх форми; формувати поняття про закінчення слова як його змінну частину та засіб зв'язку слів у реченні; розвивати мовлення, вміння аналізувати, зіставляти; виховувати бережливе ставлення до хліба, працьовитість.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу до уроку

II. Вивчення нового матеріалу

Повідомлення теми й мети уроку

—З чого складається текст? (Текст складається із речень.)

—З чого складається речення? (Речення складається зі слів.)

—З чого складаються слова? (Вони складаються зі звуків.)

—Але в словах можна визначити й інші частини. Вивчаючи ці частини, ви дізнаєтесь, як будуються слова, яких значень можуть вони набувати.

Сьогодні ми починаємо вивчати тему «Будова слова».

Проблемна ситуація

— Прочитайте слова. Що треба зробити, щоб утворити з них
словосполучення?

Милувалася квітка (милуватися квіткою); повернути сестра (повернути сестрі); розповісти мама (розповісти мамі).

— Що змінилося в словах? Виділіть частину слова, яка змінилася.
Висновок. Змінну частину слова називають закінченням.

— Що потрібно зробити, щоб знайти закінчення? (Потрібно змінити слово.)

3. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (С. 68)

— Потренуємось виділяти закінчення в словах.

4. Робота з підручником (Вир. 152)

— Випишіть словосполучення зі словом праця. Позначте закінчення.

Прикрашає (що?) прац[я]; не живе (без чого?) без прац[і]; бережіть (що?) прац[ю]: створюються (чим?) прац[ею]: бачить (у чому?) у прац[і]

Висновок. — Як визначити закінчення слова? (Треба змінити його за питання-ми.)

— Яку роль виконує закінчення? (Закінчення служить для зв'язку слів у реченні.)

5. Визначення ролі закінчень і прийменників для зв'язку слів у реченні (Впр. 154)

—Прочитайте речення, розкриваючи дужки.

—Що сталося зі словами, які стоять у дужках?

—Які ще слова вам довелось вставити? Для чого? (Довелося вставити прийменники для зв'язку слів у реченні.)

—Спишіть ці речення, виділіть закінчення в словах з дужок. Підкресліть прийменники.Ознайомлення з теоретичним матеріалом (С. 69)

7.Поміркуйте разом! (Впр. 153)

—Прочитайте рядок слів. Чи можна вважати його реченням?

—Що треба зробити, щоб утворити з них речення?

—Форму яких слів треба змінити? (Клас, лунати)

—Запишіть складене речення. (З вікна класу лунала народна пісня.)

— Визначте головні члени речення. Встановіть зв'язок слів.
Пісня (що робила?) лунала;

пісня (яка?) народна; лунала (звідки?) з вікна; вікна (чого?) класу.

III. Закріплення вивченого матеріалу

Загадка

Він і чорний,

Він і білий,

І завжди він загорілий.

Як до столу ми йдемо,

То без нього не їмо. (Хліб)

2. Каліграфічна хвилинка
У хлібі — здоров'я і сила.

— Поясніть зміст прислів'я.

—Доберіть синоніми до слова хліб. (Хліб, паляниця, буханець, калач, коровай)

—Пригадайте що прислів'я про хліб. Запишіть під диктовку.

• На чорній землі білий хліб родить.

• Без солі, без хліба немає обіду.

• Хочеш їсти калачі — не сиди на печі.

— Як треба ставитись до хліба? (За всіх часів і в усіх народів
було найбільшою святістю, коли на столі лежав хліб. Тяжко він
доставався в давнину.

Хліб був мірилом життя. Будь-яке свято не обходилося без паляниці. Народжувалася дитина йшли з хлібом, виряджали сина в далеку дорогу і мати ув'язувала в рушник житній окраєць, справляли весілля чи будували хату неодмінно прихо­дили з книшем, дорогих гостей також зустрічали хлібом-сіллю.)

3. Робота з текстом. Вибіркове списування (Вир. 156)

— Прочитайте текст. Простежте, яке слово в ньому повторюється.
Випишіть різні форми цього слова. (Хліб, хліб[а], хліб[ові], хліб[ом],

у хліб[і].)

— Для чого в реченнях змінено слово хлібі (Для зв'язку слів у реченні)

—Яка тема цього тексту? А мета?

—Знайдіть спонукальне речення в тексті.

—Склади інші спонукальні речення зі словом хліб.

4. Розвиток мовлення (Вир. 157)

1)Розгляд малюнків.

2)Складання твору-мініатюри «Як хліб на стіл прийшов».

‡агрузка...

IV. Підсумок уроку

— Що таке закінчення?

—Як його визначити?

—Для чого служить воно в реченні?

—Визначте закінчення в словах дім, дуб, стіл. (Якщо в змінюваному слові в якійсь його формі немає закінчення, то кажемо, що це слово має нульове закінчення. Позначаємо його порожньою клітинкою.)

—Наведіть приклади таких слів.
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)