АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Exercises for Translation

Читайте также:
 1. Exercises for Lesson 2. Possessions / Личные вещи. Лексика. Множественное число. Притяжательные прилагательные. Притяжательные местоимения.
 2. Exercises for Lesson 2. Possessions / Личные вещи. Лексика. Множественное число. Притяжательные прилагательные. Притяжательные местоимения.
 3. Exercises for Lesson 3. Requests and offers / Просьбы и предложения. Способы выражения, лексика, примеры.
 4. Exercises for Lesson 3. Requests and offers / Просьбы и предложения. Способы выражения, лексика, примеры.
 5. Exercises for Lesson 3. Requests and offers / Просьбы и предложения. Способы выражения, лексика, примеры.
 6. Exercises for Lesson 4. There is / there are. Функция. Формы. Использование в ситуации гостиницы
 7. EXERCISES IN LEXICOLOGY
 8. EXERCISES IN LEXICOLOGY
 9. EXERCISES IN LEXICOLOGY
 10. EXERCISES IN LEXICOLOGY
 11. EXERCISES IN LEXICOLOGY

1. Translate into English:

1. Над чим ти працюєш? - Япрацюю над своєю курсовою роботою. - А я її завершив. Моя тема легша, ніж твоя, тому я написав свою роботу швидше, ніж ти. – Коли ти її завершив? – Я завершив її два дні тому. 2. Твоя сестра вже закінчила університет? - Ні. Вона ще на пятому курсі. -
А моя сестра вже закінчила университет. Вона закінчила университет з відзнакою. Вона закінчила університет минулого року. 3. Студентка А.
працює над цією проблемою уже 2 роки,тому її наукова робота найкраща. 4. Він вивчав цей предмет факультативно, тому він знає
про цю проблему більше. 5. Він гірше і менше за усіх працює, тому він найгірший студент у групі.

 

2. Translate the sentences from Ukrainian into English:

1. У деяких університетах є коледжі виключно для однієї статі. 2. Професори і лектори читають лекції великій кількості студентів. 3. Кожен факультет очолює професор. 4.Більшість університетів забезпечують своїх студентів гуртожитками. 5. У числі багатьох типів коледжів в Англії є й педагогічні. 6. В англійських університетах є образотворчі, юридичні, медичні, природничі та теологічні факультети. 7. Майбутні вчителі вивчають різноманітні предмети та вчаться викладати, після чого вони проходять практику у школі. 8. Штат викладачів, яких ще називають лекторами, допомагає професорам.

 

3. Translate the sentences from Ukrainian into English:

1. Я студент 1-го курсу будівельного факультети, а ти? 2. Протягом багатьох років своєї діяльності університет підготував багато висококваліфікованих спеціалістів. 3. Процес навчання в університеті досить складний, але цікавий. 4. Студенти проходять практику на виробництвах і будівельних майданчиках. 5. Студенти першого курсу вивчають математику, фізику, а також іноземні мови. 6. Написання дипломних робіт та їх захист перед Державною екзаменаційною комісією – це найскладніший етап для студентів. 7. Студенти Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка забезпечуються усім необхідним для наукової роботи. 8. Для того щоб стати висококваліфікованим фахівцем – необхідно наполегливо навчатися у вищому навчальному закладі.

 

 

4. Translate the following sentences into English:



1. Протягом семестрів студенти проводять багато часу, працюючи у бібліотеках, відвідуючи лекції та семінари, проводячи лабораторні тести. 2. Усі студенти без винятку, як першокурсники, так і п’ятикурсники, повинні відвідувати всі лекції і семінари. Хоча деякі 4-курсники та 5-курсники вже працюють, вони намагаються не пропускати заняття, оскільки у вищому навчальному закладі можна розвинути необхідні практичні навички.3. Курс навчання у спеціалізованих вищих учбових закладах може поділятися на спеціалізовані, загальноосвітні та гуманітарні предмети. 4. Випускники школи здають екзамени у липні. Ті, хто не склав екзамени до університету, можуть подати документи до приймальної комісії академії або коледжу. 5.Академічний рік триває два семестри: осінній і весінній. Кожен семестр зазвичай триває 4-5- місяців. В кінці кожного семестру проводяться екзамени. 6. В Україні існує 3 типи вищих навчальних закладів: університети, інститути, академії.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)