АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ІІ. Перевірка практичних навичок

Читайте также:
 1. IV. Методичні матеріали до семінарських, лабораторних і практичних занять.
 2. V. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК
 3. VIІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛИНИ «ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС»
 4. Аналіз суті та практичних висновків моделі економічного зростання Р. Солоу.
 5. Вироблення навичок юридичної кваліфікації нестандартних з точки зору права ситуацій.
 6. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ, ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ
 7. Загальні методичні рекомендації до семінарських та практичних занять
 8. Зміст практичних занять
 9. І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
 10. Індивідуальна перевірка звукової культури мовлення дітей
 11. Інноваційні навчальні технології, що використовуються на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

Практична робота №2

Складання алгоритмів опрацювання подій з використання структури слідування та виконання їх у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів

І. Перевірка теоретичних знань

Виконайте тестові завдання:

1. У середовищі Скретч можна створити програму,

a. Змінивши готовий проект

b. Створивши новий проект

2. Збільшити розмір зображення у середовищі Скретч можна за допомогою інструмента

3. Вилучити виконавця з набору виконавців у середовищі Скретч можна за допомогою інструмента

4. Зробити копію виконавця у у середовищі Скретч можна за допомогою інструмента

5. Створення виконавця в середовищі Скретч відбувається за допомогою інструмента

6. Щоб створити проект у середовищі Скретч потрібно обрати вказівку

a. Файл — Новий

b. Файл — Зберегти як

c. Файл — Зберегти

d. Файл — Імпортувати проект

7. Щоб зберегти проект у середовищі Скретч з новим іменем потрібно обрати вказівку

a. Файл — Імпортувати проект

b. Файл — Зберегти як

c. Файл — Новий

d. Файл — Зберегти

8. Укажи правильну послідовність номерів команд, яка задає порядок зберігання складеної програми для обраних виконавців у навчальному середовищі виконання алгоритмів Скретч

a. Обрати вказівку Зберегти як

b. Указати назву файлу проекту і натиснути кнопку Гаразд

c. Обрати меню Файл

d. Вибрати потрібну папку і натиснути кнопку Гаразд

9. Вкажи правильну послідовність номерів команд, яка задає порядок відкривання файлу, створеного в навчальному середовищі виконання алгоритмів Скретч

a. Указати назву файлу проекту і натиснути кнопку Гаразд

b. Обрати меню Файл

c. Обрати вказівку Відкрити

d. Вибрати потрібну папку і натиснути кнопку Гаразд

ІІ. Перевірка практичних навичок

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки і санітарно-гігієнічних норм


Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)