АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 15: Закон Ома для однорідної ділянки електричного кола

Читайте также:
 1. E. Рефлекторний спазм судин певної ділянки мозку.
 2. I. Возникновение родительской власти над законными детьми
 3. II етап-1993 р. - липень 1994 р. (етап початку масової малої та великої (акціонування) приватизації (роздержавлення), або законо-декрето-указовий період)
 4. II. Возникновение родительской власти над детьми: внебрачными, узаконенными и усыновленными
 5. II. Личные отношения между родителями и детьми, законными и другими
 6. II. Местные законы
 7. II. Попередній розгляд законопроекту.
 8. III етап - серпень 1994 р. - червень 1996 р. (етап інтенсивної масової приватизації (роздержавлення), або указо-декрето-законовий період)
 9. III. Блок законов по радиационной безопасности населения.
 10. III. Законы Российской Федерации и нормативные акты
 11. IV. Единые требования к использованию и сохранности учебников для учеников и их законных представителей
 12. IV. ЗАКОНЫ ХП ТАБЛИЦ

1п. Яким приладом регулюють силу струму в колі?

А) Амперметром; Б) вольтметром; В) гальванометром; Г) електроскопом; Д) реостатом; Е) електрометром.

2п.Яке умовне позначення реостата?

В
Б
А
Г

3п. Як зміниться опір електричного кола (рис. 15), якщо повзунок реостата перемістити вправо?

А) Зросте; Б) зменшиться;В) не зміниться;

Г) спочатку зросте, а потім зменшиться;

Д) серед відповідей правильна відсутня.

4с. Скільки метрів нікелінового дроту площею поперечного перерізу 0,1 мм2знадобиться для виготовлення реостата з максимальним опором 180 Ом?(ρ = 40 · 10-8 Ом×м)

А) 0,02 м; Б) 45 м; В) 720 м; Г) 4,5 м; Д) 7,2 м.

5с. Чому дорівнює опір 100 м мідного дроту перерізом 1 мм2?

А) 1,4 Ом; Б) 1,5 Ом; В) 1,6 Ом; Г) 1,7 Ом; Д) інша відповідь.

6с. Шнур телефонної слухавки складається з 20 мідних дротів перерізом 0,05 мм2кожний. Визначте опір 5 м такого шнура.

А) 0,085 Ом; Б) 0,85 Ом; В) 8,5 Ом; Г) інша відповідь.

7д. Два резистори мають опори 1,2 Ok та 3,2 Ом. Ці резис­тори по черзі підключають до джерела струму, напруга на полюсах якого може змінюватися в межах від 2,4 В до 9,6 В. Побудуйте графіки залежності сили струму че­рез резистори від напруги на полюсах джерела?

8д. Сила струму через резистор опором 35 Ом змінюється від 0,1 А до 0,4 А. В яких межах змінюється напруга на резисторі? Побудуйте графік залежності сили стру­му від напруги.

9д. Якої довжини потрібно взяти ніхромовий дріт з пло­щею поперечного перерізу 0,5 мм2, щоб виготовити з нього резистор опором 2,2 кОм?

10д. Мідний дріт довжиною 250 м має опір 0,68 Ом, Якою є площа поперечного перерізу дроту?

11д. Якій питомий опір має матеріал проволоки з площею перерізу 0,4 мм2, якщо 150 м цієї проволоки мають опір 90 Ом?

12в. У скільки разів відрізняються опори двох залізних дро­тів, якщо перший з них має у 4 рази більшу довжину і в 5 разів більшу площу поперечного перерізу, ніж дру­гий?

13в.Після протягування дроту через волочильний верстат його довжина збільшилася в 4 рази. Як змінився опір цього дроту?

14в. Дріт, опір якого дорівнює 200 Ом, розрізали на 4 рівні частини і скрутили з них джгут. Який опір цього дро­тового джгута?15в. Розрахуйте силу струму, що проходить через реостат виготовлений з нікелінового дроту довжиною 40 м і площею поперечного перерізу 1 мм2, якщо напруга , на затискачах реостата дорівнює 21 В.

16в. Через залізний дріт довжиною 10 м йде струм 2 А. Яку напругу забезпечує джерело струму до якого підключений цей дріт, якщо площа перерізу дроту складає 0,4 мм2?

Тема 16: Реостати. Залежність опору провідників від темпе­ратури.

1п. Яка формула описує залежність опору металевого провідника від температури?

А) ; Б) ; В) .

2п. Температурний коефіцієнт опору провідника – це:

А) величина, яка показує швидкість зростання опору;

Б) відносна зміна опору провідника внаслідок зміни його температури на 1 К;

В) зміна питомого опору провідника;

Г) зміна опору провідника, поділена на зміну його температури.

Д) Інша відповідь.

3п. На якому графіку зображено залежність опору металевого провідника від температури у не дуже широкому інтервалі її зміни?

 

4с. На якому графіку зображено залежність питомого опору металевого провідника від температури при дуже низьких температурах?

5с. Опір вольфрамової нитки лампи розжарювання при температурі 2000° С дорівнює 121 Ом. Який опір нитки при 0°С? Температурний коефіцієнт опору вольфраму 0,005 К-1.

А) 10 Ом; Б) 100Ом; В) 0,6 Ом; Г) 11 Ом; Д) інша відповідь.

6д. Визначте, при якій температурі опір алюмінієвого провідника буде у 3 рази більший, ніж при 0°С. Температурний коефіцієнт опору алюмінію 0,004 К-1.

А) 750°С; Б) 500 К; В) 500°С; Г) 1023 К.

7в. У скільки разів збільшиться опір платинової дротини термометра опору при нагріванні її від 0 °Сдо температури 1000 °С? Температурний коефіцієнт опору платини 3,65×10-3 К-1.

А) У 10 разів; Б) 3 рази; В) у 30 разів; Д) інша відповідь.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.013 сек.)