АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ДЛЯ УЧАСТІ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ НЕОБХІДНО

Читайте также:
 1. IX. Герой публікації
 2. Алгоритм використання ІКТ в роботі з дошкільниками
 3. Арттерапія в роботі з обдарованими дітьми як метод діагностики обдарованості
 4. Визначення витрати рідини в трубопроводі при заданих необхідному напорі і його діаметрі
 5. Вимоги до режимів праці і відпочинку при роботі з ВДТ
 6. Відповіді на візитні картки необхідно давати впродовж доби і також візитними картками.
 7. Вопрос Порядок участі судового експерта в судовому процесі.
 8. Вопрос Правові форми участі держави в регулюванні господарської діяльності
 9. Г) пов’язані з придбанням необхідних матеріалів, комплексів устаткування, заповненням необхідної документації, вилученням попереднього запасу матеріалів.
 10. Диференційований підхід в роботі з учнями в СМГ
 11. Діловодство в роботі соціальних служб.
 12. Для участі у районному професійному конкурсі

надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь у конференції (в електронному вигляді), тези доповіді (в електронному вигляді) до 1 листопада 2015 року.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Тези доповіді (до 3-х сторінок) оформляються на стандартних аркушах паперу А5 у вигляді файлу .rtf для Word for Windows. Шрифт: Times New Roman Cyr, 11 кегль, інтервал – 1,0; поля: справа – 15 мм, зліва – 20 мм, зверху, знизу по – 10мм.

Таблиці в тексті мають бути виконані в Excel або Word без заливання. Формули набираються у MS Equation 3.0 або MathType. Розмір формул: звичайний символ – 11 пт, великий індекс – 7 пт, малий індекс – 5 пт, великий символ – 15 пт, малий символ – 9 пт. Стиль формул: змінна – курсив, матриця-вектор – напівжирний. Малюнки, якщо вони виконані у Word, мають бути згруповані і являти собою один графічний об’єкт.

Оформлення: у лівому куті – ініціали та прізвище автора (напівжирний, курсів), вчений ступінь та вчене звання (курсів), нижче – місце роботи (курсів), нижче через один рядок назва доповіді (посередині рядка, всі літери прописні, напівжирний шрифт); нижче через один рядок – текст доповіді.

В кінці, як висновок формулюється наукова (практична) новизна, викладена в доповіді.

Перелік використаних джерел друкується без абзацного відступу.

Тези доповіді, що не відповідають вимогам, публікуватися не будуть.

 

Приклад оформлення тез доповідей:

С.Г. Фешин, аспірант

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ВИБОРУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді.

Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді

 

Список використаних джерел

1. Елиферов В. Г. Бизнес-процессы: регламентация и управление : ученик / В. Г. Елиферов, В. В Репин. – М. : Инфра–М, 2004. – 319с.

2. Іванілов О. С. Економіка підприємства: підручник / О. С. Іванілов. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 728 с.АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ

 

36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3, ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», Оргкомітет Всеукраїнської науково-практичної Інтернет -конференції «Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління»

 

 

Телефони для довідок:

8 (0532) 50-92-05 – кафедра економічної кібернетики

066-809 –85-57 Карнаухова Ганна Василівна

e-mail: ec.pusku@gmail.com


 

ЗАЯВКА

На участь у роботі V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції

«Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління»

Прізвище  
Ім’я  
По батькові  
Назва організації  
Посада  
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Адреса учасника (індекс)  
Телефон/ факс  
E-mail  
Назва тематичного напряму  
Назва доповіді  

 

Дата Підпис

 


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)