АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Жалпы микробиология

Читайте также:
  1. бап. Жалпы ережелер
  2. Билет №1 Микробиология, понятие, задачи.
  3. ЖАЛПЫ ДЕРМАТОЛОГИЯ
  4. Жалпы несеп анализі
  5. жалпы психология
  6. Тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
  7. Тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

$$$001

Микроорганизмдерді көріп, оларға зерттеулер жүргізген ғалымдар

C) Левенгук

D) Л.Пастер

E) Р.Кох

2Иммунология ғылымының дамуына үлес қосқан ғалымдар

В) П. Эрлих

F) Э. Дженнер

Н) Мечников

3 Вирусология ғылымының дамуына үлес қосқан ғалымдар

Д) П. Фрош

Ғ) Д. Ивановский

G) Ф. Леффлер

4 Сүт қышқылды микрорганизмдерді алғаш ашқан ғалымдар кім

Е) Д.Ивановский

G) А.Ф.Войткевич

Н) В.Н. Шапошников

$$$005

Микробиология нені оқытатын ғылым

 

Е) микробтардың морфологиясын

Ғ) микробтардың физиологиясын

G) микробтардың генетикасын

Н)өсімдіктер экологиясы

$$$006

Микробиология тәжірибесіне тығыз қоректік орталарды енгізген ғалым:

В) Р.Кох

С) С.Виноградский

G) М.С.Воронин

$$$007

Сүттің технологиялық микробиологиясының негізін қалаушылар:

А) Л.Пастер

С) С.Королев

Ғ) А. Войткевич

$$$008

Микробтарды көру үшін қандай құрал қолданылады

А) микроскоп

Ғ) электронды микроскоп

G) жарық микроскоп

$$$009

Бактериологиялық зертхананың негізгі міндеті:

Е) ауыл шаруашылық малдарының ауруын балау

Ғ) патологиялық материалдардан микроорганизмдерді бөліп алу

G) микроскопиялық зерттеу жүргізу

$$$010

Бактериологиялық зертханаларда қандай бөлімдер болады

С) бактериологиялық

Д) серологиялық

Е) вирусологиялық

$$$011

Дөңгелек пішінді микроорганизмдер – диплококктардың орналасуы:

В) қос-қостан

Д) моншақ тәрізді тізбектеліп

G) жұп-жұптан

$$$012

Спирохеталардың пішіні қандай болады?

Д) орталық жіпшесі бар шиыршық

Е) иректелген

G) сым тәріздес жасушалар

$$$013

Дөңгелек пішінді микроорганизмдер – микрококктардың орналасуы

В) бір-бірден

G ) жеке-жеке

Н) жеке, ретсіз

$$$014

Ирек пішінді микроорганизмдер қалай аталады

С) спирохета

Ғ) вибрион

G) спирилла

$$$015

Дөңгелек пішінді микроорганизмдер – стафилококктардың орналасуы:

С) жүзім шоғыры тәрізді

Ғ) шоғырланған шоқ жемістер тәрізді

Н) виноград тәріздес

$$$016

Микроб жасушасындағы органикалық заттардың ең көп мөлшері қайсысына тиісті болады

А) коміртегі

В) оттегі

Д) сутегі

$$$017

Пептидогликанды түзу қабілетін жартылай немесе толығымен жоғалтқан мутантты микробтардың пішіні:

Д) M-.

Ғ) І

Н) G

$$$018

Микроб жасушасындағы белоктың негізгі бөлігін қандай зат құрайды

В) глюкопротеидтер

С) нуклеопротеидтер

Ғ) протеидтер

$$$019

Тармақталып өсетін, грам теріс микроорганизмдер қалай аталады

Ғ) актиномицеттер

G) пенициллалар

Н) стеригмалар

$$$020

Микроб жасушасының құрамындағы ең аз зат:

Д) сутегі

Ғ) қышқыл

G) сілті

$$$021

Шар тәрізді микроорганизмдер – стрептококктардың орналасуы:

Е) моншақ тәрізді

Ғ) тізбектелген

Н) тіркескен

$$$022

Микроб жасушасының органикалық құрамындағы көміртегі, оттегі, азот және сутегінің мөлшері қанша пайызды құрайды?

В) 90-95%.

Е) 95-97%.

G) 90-97%.

$$$023

Шар тәрізді микроорганизмдер – тетракокктардың орналасуы:

В) төртеуден

Ғ) тіркескен

Н) төрт-төрттен

$$$024

Бациллалар қоршаған ортаның жағымсыз факторларынан қорғану үшін жасушаларының ішінде қандай затты түзеді?

Д) спора

Ғ) цисталар

Н) про-спора

$$$025

Микроб жасушасында жиі кездесетін микроэлементтер:

А) фосфор

В) натрий

G) кальций және натрий

$$$026

Сарциналардың орналасуы:

В) 8 жасушалардан

Д) бір-бірден немесе тәртіпсіз

G) 8 немесе 16 жасушалардан бірігіп, сырт пішіні кірпішке ұқсаған

$$$027

Монотрихті бактерияларда:

А) бір ғана жіпше болады

С) жалғыз ғана жіпшесі болады

Ғ) дара жіпшесі бар

$$$028

Вибриондардың пішіні қандай?

А ) үтірге ұқсас

Е) ұштары жуандау келген, түйреуіш тәрізді, түзу немесе сәл иілген бактерия

G) үтірге ұқсас, иілген таяқша тәрізді

$$$029

Лофотрихті бактерияларда:

В) бір ұшында шоғырланып орналасқан жіпшелері бар

С) тек бір ұшында

Н) бір жағында шоғырланған

$$$030

Спириллалардың пішіні қандай?

Д) 3-5 орамы бар серіппеге ұқсас иілген таяқша

Е) үтірге ұқсас, иілген таяқша тәрізді

G) таяқша тәрізді

$$$031

Амфитрихтердің:

С)бір біріне қарама қарсы орналасқан

Д)екі полярлы орналасқан

Н) бір біріне қарама қарсы, екі полярлы орналасқан

$$$032

Перетрихтердің:

Д) жіпшелері барлық денесінде орналасқан

Е) жіпшелері бүкіл денесінде орналасқан

Н) жіпшелері барлық және бүкіл денесіне орналасқан

$$$033

Қай класқа жататын саңырауқұлақтардың жыныссыз жолмен көбеюі анықталмаған

С) аскомицеттер

Д) мукор

G) хламидиум

$$$034

Микроб жасушасындағы белоктар қай жерде түзіледі

А) мезосомада

Д) рибосомада

Е) цитоплазмалық мембранада

$$$035

Микроб жасушасының энергетикалық орталығы:

А) рибосома

Д) мезосома

G) аденозинүшфосфор қышқылы АҮФ

$$$036

Дөңгелек, шар тәрізділерге қандай микроорганизмдер жатады

Ғ) микрококктар,

G)диплококктар,

Н)стрептококктар, стафилококктар

$$$037

Микроб жасушасының ядролық аппараты:

Е) нуклеоид,

Ғ) плазмида

G) гликоген

$$$038

Бактерия спораларының атқаратын қызметі:

С) сыртқы ортаның қолайсыз жағдайларынан сақтау

Д)) сыртқы ортаның қолайсыз жағдайларына бейімделуін

Н) сыртқы ортаның температурасын және қышқылдық ортаның бұзылуынан қорғ

$$$039

Қандай микроорганизмдер ирек пішінді болады

С) вибриондар

Д)спирохеталар

Е)спириллалар

$$$040

Бір ғана жіпшесі бар бактериялар қалай аталады

А) монотрихтер

Ғ) моножіпшелілер

G) бір қыл аяқтылар

$$$041

L-пішінді бактериялардың сипаттамасы:

С) пептидогликанды түзу қабілетінен айырылған

Д) пептидогликанды түзу қабілеті жоқ

G) пептидогликанды түзу қабілетінен мүлде айырылған

$$$042

Диплококктардың морфологиясы:

Д) дөңгелек пішінді, қос-қостан

Ғ) дөңгелек пішінді, жұп -жұптан

Н) дөңгелек пішінді, екі -екіден

$$$043

Жасуша ішінде қандай микроб тоғышарлық етеді?

Д) вирустар

Ғ) ішек таяқшалары

G) салманеллалар

$$$044

Нуклеоид дегеніміз:

А) цитоплазмалық мембрананың жергілікті инвагинаты

Е) диффузиялық ядро

Ғ) жекеленген ядро

$$$045

Бактерияның жасуша қабырғасының негізгі компоненті:

Д) липопротеидтер

Ғ) муреиндер

G)пептидогликан емесе муреиндер

$$$046

Бактерия жіпшелерінің атқаратын қызметі:

В) микробтардың субстраттарға жабысып, генетикалық материалдарды донордан реципиентке жеткізу

Ғ) генетикалық материалдарды донордан реципиентке жеткізу

Н) микробтардың субстраттарға жабысуы

$$$047

Коринебактериялардың морфологиясы:

А) бір ұшы жуан,

В)түйреуіш тәрізді,

С) түзу немесе иілген таяқша

$$$048

Клостридиялардың морфологиясы:

С) спораларының диаметрі жасушалардың енінен асып кететін таяқша

Е)спораларының диаметрі жасушалардың енінен артық таяқша

Н) спораларының диаметрі жасушаларды ң енінен анағұрым артық таяқша

$$$049

Бактерия жасушаларының көлемі қандай өлшем бірлікпен өлшенеді?

Е) микрометр

Ғ) микроөлшем

G) микрометр және микроөлшем

$$$050

Вирустардың көлемі қандай өлшем бірлікпен өлшенеді?

С) нанометр

G) наноөлшем

Н) нанометр және наноөлшем

{Правильный ответ}=С, G,Н

$$$051

Прокариоттарға қандай организмдер жатады

В) ядросы жоқ

Ғ) қарапайым ядросы бар

Н) цианобактериялар

$$$052

Эукариоттарға қандай организмдер жатады

А) ядросы бар

G) нағыз ядросы бар

Н) балдырлар және қарапайымдылар

$$$053

Бактериялар ворсинкаларының атқаратын қызметі:

Е) қозғалу

Ғ) жарылу

Н) шоғырланады

$$$054

Тинкториальдық (бояуды қабылдау) қасиетіне байланысты барлық бактериялар қандай топқа бөлінеді?

D) грам - оң және грам - теріс

G) грам - теріс және грам - оң

H) грам теріс, оң

$$$055

Саңырауқұлақтар қандай жолдармен көбейеді?

A) жыныссыз

B) жынысты

E) жынысты, жыныссыз және және вегетативті

$$$056

Саңырауқұлақтардың вегетативті денешіктері қалай аталады?

D) тал

E) жіпшелер

H) ворсинка

{Правильный ответ}=D,E,H

$$$057

Микробтардың капсулаларын бояу үшін қолданылатын тәсіл:

E) Михин

F) Ольт

G) Михин және Ольт

$$$058

Бациллалардың споралары қалай орналасады?

A) терминальды.

C) ортасында, субтерминальды, терминальды

D) ортасында

$$$059

Саңырауқұлақтардың тарамдалған жіпшелерінен тұратын мицелийлері қалай аталады?

D) гиф

E) тал

F) жіпшелер

$$$060

Микробтардың спораларын бояу үшін қолданылатын тәсіл:

D) Меллер

E)Пешков

F) Златогоров

$$$061

Микроорганизмдердің таксономиялық бірлігі:

D) түр

G) түрлер

H) түр және түрлер

$$$062

Жасуша ішінде қандай микробтар тоғышарлық етеді:

C) риккетсиялар

F)хламидиялар

G)бактериялар

$$$063

Аспергиллалар мен Пенициллалар қай класс өкілдеріне жатады?

E) дейтромицеттер

F) конидиялар

G) мицелилер

$$$064

Иммундық жүйенің орталық ағзаларына жататын мүше:

A) көк бауыр

B) лимфа түйіндері

C) тимус

$$$065

Қандай микробтар жасуша ішінде тоғышарлық етеді?

D ) вирустар

F) бактериялар

G) бациллалар

$$$066

Мицелийлері жоқ, хлорофилдерді түзбейтін бір жасушалы саңырауқұлақтар – ашытқылар қай класқа жатады?

B) базидиомицеттер

C) дейтромицеттер

D) аскомицеттер

$$$067

Иммундық жүйенің орталық ағзаларының бірі:

E) пейеров түйіндақтары және (құстарда Фабрициев қалтасы)

F) айырша без (тимус)

G) сүйек майы

$$$068

Қарапайым микроскоппен көрінбейтін, адам мен жануарлардың өсімдіктердің жасушаларының ішінде тоғышарлық ететін, қарапайым, нанометрмен өлшенетін, жасушасыз тіршілік иесі:

E) вирус

F) вирус және клетка ішілік паразит

H) клетка ішілік паразит

$$$069

Иммундық жүйенің шеткі ағзаларының бірі:

A) көк бауыр

F) сөл бездері

G) ішек қарын және лимфойдты ұлпалар

$$$070

Сүйек майынан шыққан бастапқы жасушалар қандай мүшеде Т-лимфоцитке айналады?

A) тимуста.

F) Иммундық жауапты реттеуге

H)Эффекторлық қызмет атөарады

(Правильный ответ)=A,F,H

$$$071

Хлорофилсіз, эукариотты организм:

B) саңырауқұлақтар

G) миксомициттер

H) мукота

$$$072

Иммундық жүйенің шеткі ағзаларының бірі:

A) 1) көк бауыр

F) сөл бездері

G) ішек қарын және лимфойдты ұлпалар

$$$073

В-лимфоциттердің қай мүшеде жетіледі?

B) сүйек майында

C) пейеров түйіндақтарында немесе Фабрициев қалтасында

G) пейеров түйіндақтарында н

(Правильный ответ)=B,C,G

$$$074

Т- және В-лимфоцитмен бірге тығыз қарым-қатынаста болып иммунитеттің түзілуін қамтамасыз ететін жасуша:

A) макрофагтар

D) моноциттер

 

H) туындылар

$$$075

Организмге енген антигенді ең бірінші кездестіретін жасуша қалай аталады?

E) макрофагтар

F) моноциттер

G) туындылар

$$$076

Организмде колостральды иммунитет қай кезде пайда болады?

D) плацента арқылы өткен антиденелерден

Е) жаңа туылған төлдерге антиденелердің уызы арқылы берілгеннен кейін

F) көк бауырда

$$$077

Вакцина еккеннен кейін пайда болған иммунитет:

С) жасанды белсенді

D) жасанды енжарлы

Е) колостральды

$$$078

Жануар аурудан сауыққаннан кейін пайда болған иммунитет:

А) табиғи енжарлы

В) табиғи белсенді

С) жасанды енжарлы

$$$079

Ашытқылар ненің қоздырғышы?

D) спирттік ашудың

F) сыра ашудың

G) шарап және нан өндірісінің

$$$080

Организмге гипериммунды қан сарысуын еккеннен кейінгі пайда болған иммунитет:

А) жасанды енжарлы

В) жасанды белсенді

С) табиғи енжарлы

$$$081

Бір жасушалы септикалық емес мицелийлер қай классқа жатады?

D) зигомицеттер

E) мукор

G) зигомицеттер ж»не мукор

$$$082

Антиденелер ұрық пен жаңа туылған төлдерге плацента арқылы өткенде пайда болатын иммунитет:

В) табиғи енжарлы

F) көк бауырда

H) бүйректе

$$$083

Нағыз мицелилері болмайтын саңырауқұлақтардың класы:

D) хитридиомицеттер.

E) оомициттер

G) зигомицеттер

$$$084

Иммундық жүйенің негізгі жасушасы:

С) моноциттер

D) лимфоциттер

Е) эритроциттер

$$$085

Мукор қай класс өкілдеріне жатады?

F) хламидиялар

G) рицопус

H)жетілмеген саңырауқұлақтар

$$$086

Иммуноглобулиндерді түзетін жасуша:

B) В-лимфоциттер

C) Плазматикалық жасушалар

D) антиденелер

$$$087

Бактериялардың қанмен тасымалдануы қалай аталады?

A) бактеремия.

B) сепсис.

C) септикопиемия.

$$$088

Физикалық-химиялық қасиеттеріне қарай иммуноглобулиндер нешеге бөлінеді?

D) М, А, Е, G, D.

G) А, Е, G, D, М

Н) М, А, Е, D, G

$$$089

Организмге бір уақытта екі немесе бірнеше қоздырғыш енген жағдайда пайда инфекция қалай аталады?

С) аралас

D) қосалықы

G) аралас және қосалқы

$$$090

Антиденелер дегеніміз:

A) организмге енген антигендердің әсерінен пайда болатын антиденелер – телімді белоктар.

C) телімді белоктар

G)организмге енген антигендердің әсерінен пайда болатын антиденелер

$$$091

Қандай микроскоптық саңырауқұлақтар ашытқылар деп аталады?

E) бір жасушалы дөңгелек организм.

F) мицелийлері жоқ

G) бүршіктенетін

$$$092

Тек қан тамырлары арқылы тасымалданатын микроорганизмдердің тудыратын инфекциялық процессі:

А) сепсис.

В) бактеремия.

С) септикопиемия.

$$$093

Жаңадан дамып келе жатқан инфекцияға патогенді микроорганизмдер қосылғаннан кейін қандай инфекция пайда болады?

C) екіншілік.

G) жұптасқан

H) екіншілік, жұптасқан

$$$094

Иммундық жүйеге жататын орталық ағзалар:

A) қан, көк бауыр, бауыр.

B) сүйек майы, тимус, Фабрициев қалтасы, пейер түйіндағы.

G) Фабрициев қалтасы, пейер түйіндағы

$$$095

Антиген дегеніміз:

A) организмде телімді иммундық реакцияларды шақыратын және сол реакциялардың өнімдерімен әрекеттесе алатын бөгде зат.

B) реакциялардың өнімдерімен әрекеттесе алатын бөгде зат.

C) организмде телімді иммундық реакцияларды шақыратын

$$$096

Иммундық жүйенің екіншілік немесе перифериялық орган:

А) сүйек май

В) тимус

D) көк бауыр

$$$097

Патогенді клостридиялар қай тұқымдасқа жатады

В) Enterobacteriaceae.

С) Pasteurellaceae.

Д) Bacillaceae.

$$$098

Қандай қоздырғыш қышқылға,спиртке және сілтіге төзімді микроорганизмге жатады?

С) B. Antracis.

Д) Cl. Tetani.

Е) M.Tuberculosis.

$$$099

Ауру белгілері нашар байқалатын инфекция қалай аталады

В) сөнген

Ғ) жойылған

Н) сөнеге және жойылған

$$$100

Фабрициев қалтасында жетілетін жасуша:

В) моноцит.

D) В-лимфоцит.

Е) Т-лимфоцит.

$$$101

Микробтарды желімдей алатын антиденелер:

В) агглютининдер.

Ғ) антиденелерді желімдеуіштер

Н) қанның формалық элементтері

$$$102

Қандай микроскоптық саңырауқұлақтар зең саңырауқұлақтар деп аталады?

A) үлпілдек мицелий түзетін.

F) субстрат бетінде тіршілік ететін

H) дифференциалды ядросы бар

$$$103

Тимуста (айырша безде) жетілетін жасуша:

B) Т-лимфоцит.

E) Жасушалық жауап қалыптастырады

F)Иммундық жауап реттейді

$$$104

Қандай серологиялық реакцияларда антиденелер флюоресцентті бояғыштармен әрекеттеседі?

С) ИФР

Е) ИФР жанама

Ғ) ИФР тікелей

$$$105

Микроорганизмдердің патогенділігі дегеніміз:

D) организмде инфекциялық процессті тудыра алуы.

$$$106

Саңырауқұлақтардың сипаттамасы:

D) хлорофилсіз төменгі эукариотты организм

E) сапрофиттер мен паразиттерде болады

F) дифференциялдық ядросы бар.

$$$107

Иммундық фагоцитоздың белсенділігін бағалауда қолданатын серологиялық реакция:

А) ИФР

В) ОФР

Е) ГАНР

$$$108

Ферментпен таңбаланған антиденелер қандай серологиялық реакцияда қолданылады?

A) ИФТ жанама

B) ИФТ сэндвич

C) ИФТ жанама және сэндвич

$$$109

Гемолиттік жүйе қандай серологиялық реакцияда қолданылады?

D) КБР

Е) АР

Ғ) ГАНР

$$$110

Микроорганизмдердің вируленттілігі дегеніміз:

A) микроорганизмнің патогенділігінің дәрежесі.

C) микробтардың әрбір штамдарының жеке белгілері

D) микробтардың қорғаныштық қызметі

$$$111

Бактериялардың жіпшелік антигендері:

А) Н-антиген.

В) О-антиген.

С) К-антиген.

$$$112

Бактериялардың капсулалық антигені:

А) Н-антиген.

С) К-антиген.

D) R-антиген.

$$$113

Бактериялардың соматикалық (денелік) антигені:

В) О-антиген.

С) К-антиген.

D) R-антиген.

$$$114

Қандай серологиялық реакцияда агар қолданылады?

А) ДПР.

В) ДПР капилярлы әдісі

Н) ПР

$$$115

Иммунологиялық есте сақтау қай жасушаларға тиісті:

D) Т- и В-лимфоциттерге.

E) Т лимфоциттер

F) В лимфоциттер

$$$116

Бактериофагтар дегеніміз - бактериялардың:

E) бактериаларды ыдыратушы

F) жалмаушы

H) вирусы.

$$$117

Бөгде белокты затты екінші қайтара парентеральды жолмен енгізген жағдай да сенсебилденген организмнің жоғарғы сезімталдылық көрсетуі:

А) атопя.

В) анафилаксия.

D) анергия.

$$$118

Қандай серологиялық реакцияда комплемент қолданылады?

D) КБР.

F) КҰБР

G) КБР және КҰБР

$$$119

Қандай серологиялық реакцияда агглютинин қолданылады?

F) АР

G) ГАР

H) ГАТР

$$$120

Куміс реакциясы қандай антиденелерді анықтауға мүмкіндік береді?

B) жартылай

D) толық емес

E) толымсыз.

$$$121

Микробтардың көптеген түрлері өсетін жасанды қоректік орта қалай аталады?

А) қарапайым

Ғ) ЕПА

G) ЕПС

$$$122

Микробтардың белгілі бір тобы ғана өсетін жасанды қоректік орта қалай аталады?

D) элективті

E) таңдаулы

F) элективті немесе таңдаулы

$$$123

Дифференциальды қоректік орталарға қайсысы жатады?

B) Қанды агар

C)Эндо ортасы

D) ЕПЖ, қанды агар, Эндо ортасы.

$$$124

Қарапайым қоректік орталарда өспейтін бактерияларды өсіруге арналған қоректік орта қалай аталады?

C) арнайы.

G) Китта Троций

H) ЕПЖ

$$$125

Арнайы қоректік орталарға қайсысы жатады?

C) ЕПЖ, Китта-Тароцци, қан қосылған ЕПА.

F) Китта Тароций

G) қан қосылған ЕПА

$$$126

е арналған қоректік орта қалай аталады

В) қарапайым

С) әмбебап

Д) ЕПА,ЕПС

$$$127

Бактериялардың белгілі бір түрі ғана өсіп, басқа микробтардың өсуін тежейтін қоректік орта қалай аталады?

С) элективті

Д) таңдаулы

G) Китта Троций

$$$128

Бактериялардың өсінділік және биохимиялық қасиеттеріне қарай, олардың ттүрлері мен тұқымдарын ажырататын қоректік орта қалай аталады?

D) дифференциальды.

Е) элективті

Ғ) таңдаулы

$$$129

Патогенді анаэробтарды өсіруге арналған қоректік орталар:

Е) Цейсслер

Ғ) Китта-Тароцци

G) Хоттингер сорпасы.

$$$130

Тығыз қоректік орталардың негізгі компоненті:

С) агар

Д) пептон

Н) натрий хлориді

$$$131

Бір түрден алынған микроорганизмдердің өсінділері қалай аталады?

С) таза

Ғ) түр

Н) бір текті

$$$132

Таза өсінділерді алу әдісі:

А) Дригальский.

В) Меллер.

С) Грам.

$$$133

Микроорганизм штамының өсіндісі қалай аталады:

А) бір түрден алынған

Ғ) таза түрден алынған

G) бір текті түрден алынған

$$$134

Клон дегеніміз қандай өсінді?

В) бір жасушадан алынған.

С) бір түрден алынған

Д) Бір тектен алынған

$$$135

Микробтардың көптеген түрлерінің өсуіне қолайлы температура:

Е) 35-36ºС

Ғ) 36-37ºС

Н) 37-38ºС

$$$136

Саңырауқұлақтардың өсуіне қолайлы температура:

С) 25-26ºС.

Д)26-27ºС

Е) 27-28ºС

$$$137

ЕПС дайындау үшін қлданылатын зат:

D) сорпа.

Ғ) су

G) пепион

$$$138

Колониялар дегеніміз:

С) микробтардың жиналуы

Д) пішіні,түсі, консистенциясы жағынан әртүрлі

Е) микробтардың құрылымы.

$$$139

Микроорганизмдердің сұйық қоректік орталарда өсуі:

А) лайланып, тұнба түзіп, қабырғаларында сақиналар пайда болады

В) лайланып

Ғ) тұнба түзіп.

$$$140

Микроорганизмдердің тығыз қоректік орталарда өсуі:

Е) мөлдір, жылтыр және томпайған

Ғ) мөлдір

G) жылтыр және томпайған

$$$141

Споралы формадағы бактериялардың өсінділерін спорасыз формадағы бактериялардан бөліп алу үшін материалды:

С) қыздырады

Ғ) автаклавтайды

Н) қайнатады

$$$142

Микробтардың таза өсінділерін биологиялық жолмен бөліп алу үшін:

Е) сезімтал жануарларға жұқтырады.

Ғ) зертханалық жануарларға жұұтырады

Н) иммундық жүйе ағзаларына жұқтыру

$$$143

Шукевич әдісімен қандай таза өсінділерді бөліп алуға болады?

А) қозғалғыш микробтарды.

В) сезім тал микробтарды

Н) жылжымалы микробтарды

$$$144

Микробтардың сахаролититік қасиеттерін зерттеу үшін оларды қандай қоректік орталарға себеді?

В) ЕПА.

С) Гисса.

Д)Сабура

$$$145

Микробтардың протеолиттік қасиеттерін зерттеу үшін оларды қандай қоректік орталарға себеді?

А) ЕПС.

В) ЕПА.

D) ЕПЖ.

$$$146

Микробтардың редукциялаушы қасиеттері қалай анықталады?

А) қоректік ортаның тығыздығы өзгереді.

В) қоректік ортадағы органикалық бояудың түсі өзгереді.

Ғ) түссізденеді

$$$147

Каталазаны анықтау үшін не қолданылады

Е) сутегінің асқын тотығы

Ғ) су мен молекулалық оттегіне дейін ыдыратады

G) фермент ыдыратады

$$$148

Микробтардың гемолиттік қасиетін анықтау үшін қолданылатын қоректік орта:

Е) қан қосылған ЕПА.

Ғ) ЕПБС

Н) СР

$$149

Микробтарды өсіруге арналған қондырғы:

Е) термостат

Ғ) ферменттер (биореактор)

Н) эксикатор

$$$150

Коптеген микробтардың формалары:

С) S, R-пішінді.
Ғ) S пішінді

G) R пішінді

$$$151

Белокты заттарды шірітетін (аммонификациялайтын) факультативті-анаэробты микроорганизмдерге жататын бактерия:

С) ішек таяқшасы.

Ғ) Е соli

Н) бактериялар

$$$152

Ұлтабар ферменті мен сүт қышқылды бактерияларды қандай затты дайындауда қолданады?

В) ірімшік (сыр).

Ғ) сыр

Н) ірімшік

$$$153

Нитрификация кезінде топырақтағы азоттық қышқылдарды (нитриттерді) тотықтырып азот қышқылына айналдыратын бактерия:

D) Nitrobacter.

Е) Nitrosomanas.

Ғ) Nitrococcus.

$$$154

Нитрификация кезінде топырақтағы аммиак азоттық қышқылға (нитритке) дейін тотықтыратын бактерия:

D) Nitrobacter,

Е) Nitrococcus.

Н) Nitrosomanas, Nitrosovibrio Nitrococcus.

$$$155

Топырақтағы нитраттар мен нитриттер қандай бактериялардың көмегімен газ тәрізді заттарға айналады?

C) Nitreobacter,

Д) Nitrococcus.

Ғ) Nitrosovibrio.

$$$156

Сүт қышқылды ашудың өнімі:

D) простокваша.

Ғ) ұйытқы

Н) ашытқы

$$$157

Атмосферадағы азотпен байланысып, топырақтың құнарлығын арттыратын микроорганизм:

А) Nitrobacter.

В) Nitrosomonas.

С) Azotbacter

$$$158

Өсімдіктермен симбиозда болып, ауадағы азотты фиксациялайтын микробтың тұқымы:

А) Rhizobium.

B) Nitrococcus.

C) Azotbacter.

$$$159

Көміртегін, оладың диоксидін және күн сәулесінің энергиясын пайдаланып, органикалық заттарды түзетін микроорганизм:

В) фотолитотрофтар.

D) фотоорганотрофтар.

Ғ) фотоонтрофты

$$$160

Гликогенге бай ет өнімдерінің (бауыр) қышқылдық ашуын тудыратын микроорганизмдер:

В) сүт қышқылды бактериялар мен ашытқылар.

Ғ) сүтқышқылды бактерия.

Н) бактериялар мен ашытұылар

$$$161

Ауадағы көміртегін өзіне сіңіріп, органикалық заттарды түзетін микроб:

В) фотолитотрофтар.

D) фотоорганотрофтар.

Е) геторотрофтар

$$$162

Еттің зең басуын тудыратын микробтардың тобы:

С) аспергиллус

Ғ) мукор

G) пенициилла.

$$$163

Дайын органикалық қоспалардың көміртегімен қоректеніп, энергияны органикалық заттардың тотығунан алатын микробтар тобы қалай аталады?

А) хемолитотрофтар.

С) хемоорганотрофтар.

D) фотоорганотрофтар.

$$$164

Макроорганизмдер мен микроорганизмдердің бір-біріне пайдалы қарым қатынасы қалай аталады?

Е) мутуализм.

Ғ) сембиоз

Н) анабиоз

$$$165

Қандай микробтардың әсерінен етте пигменттер пайда болады?

D) сары сарцина, кокшілшірік таяқша.

Ғ) сары сақина

G) кокшілшірік таяқша

$$$166

Форма взаимоотношений, при которой один вид микробов использует продукты жизнедеятельности другого и тем самым создает благоприятные условия для его развития, называется:

В) сателизмом.

С) синергизмом.

D) метабиозом.

$$$167

Азықтардың құрамындағы белоктың, витаминнің және ферменттедің мөлшерін арттыру үшін қолданылатын микроорганизм:

С) ашытқылар.

$$$168

Оттегі аз болған жағдайда өсе беретін қандай микрорганизмдер?

D) сары сарцина, кокшілшірік таяқша.

Ғ) сары сақина

G) кокшілшірік таяқша

$$$169

Екі немесе бірнеше микроорганизмдер бірге тіршілік етіп, бір-біріне қолайлы жағдай туғызуы қалай аталады?

А) синергизм.

В) сателлизм.

D) симбиоз.

$$$170

Асқазан-ішек жолдарындағы микрофлоралардың сандық жіне сапалық құрамы неге байланысты болады

А) жануардың жасына, түріне және азықтың химиялық құрамына

В) түріне және азықтың химиялық құрамына

С) жануардың жасына

$$$171

Стерилизация дегеніміз қандай микроорганизмдерді жою

В) патогенді және патогенді емес

Ғ) ұрықсыздандыру

G) тұқымсыздандыру

$$$172

Ыстық бумен стерильдеу қайда жүргізіледі

А) Кох аппаратында

В) 100ºС- жоғары стирилдеу

С) Кох аппаратында және 100ºС- жоғары стирилдеу

$$$173

Тиндализация дегеніміз

Е) дробты стерилдеу

Ғ)100ºС- төменгі температурада стирильдеу

Н) дробты және100ºС- төменгі температурада стирильдеу

$$$174

Ультрастерилизацияда тағамды қандай температураға дейін қыздырады:

В) 150ºС

С) 140ºС

Д) 145ºС

$$$175

Антибиотиктердің бактерицидтік әсері:

D) бактерияларды жояды.

Ғ) бактериаларды өлтіреді

Н) бактериалады қырады

$$$176

Антибиотиктердің бактериостатикалық әсері:

А) микробтардың өсуін тежейді.

В) микробтардың өсуін әлсіретеді

Н) микробтарды жояды

$$$177

Ауаны бактериологиялық зерттеуде қолданылатын тәсілдер:

Е) кох, сүзу

Ғ) мембраналық

G) аспирациялық

$$$178

Топырақтағы микробтардың санын анықтауға арналған үлгінің мөлшері:

В) 0,9

С) 100 г

Е) 0,95

$$$179

Қандай микроорганизм беткейлік микрофлора деп аталады

Е) саңырауқұлақты.

Ғ) аштықылар

Н) зиготомициттер

$$$180

Сапасы жақсы судың 1 мл-індегі микробтардың саны:

Е) 100

Ғ) 90

Н) 80

$$$181

Қандай микробтардың әсерінен етте пигменттер пайда болады

D) сары сарцина, кокшілшірік таяқша.

Ғ) кокшілшірік таяқша.

G) сары сарцина

$$$182

Форма взаимоотношений, при которой один вид микробов использует продукты жизнедеятельности другого и тем самым создает благоприятные условия для его развития, называется:

А) комменсализм.

В) сателизмом.

D) метабиозом.

$$$183

Азықтардың құрамындағы белоктың, витаминнің және ферменттедің мөлшерін арттыру үшін қолданылатын микроорганизм:

С) ашытқылар.

$$$184

Оттегі аз болған жағдайда өсе беретін қандай микрорганизмдер

D) микроэрофилді.

Ғ) микроаэробты

Н) синергизмом

$$$185

Екі немесе бірнеше микроорганизмдер бірге тіршілік етіп, бір-біріне қолайлы жағдай туғызуы қалай аталады?

D) симбиоз.

Ғ) мутуализм

G) метобиоз

$$$186

Қандай микроорганизмдердің өсіп-өнуіне оттегін қажет етеді?

А) аэробты.

В) анаэробты.

С) факультативті анаэробты.

$$$187

Оттегінің барында да, жоғында да өсе беретін микроорганизмдер қалай аталады?

А) аэробты.

В) анаэробты.

С) мкроэрофилдер.

$$$188

Қандай микроорганизмдер еттің жарқырауын қамтамасыз етеді?

А) ішек таяқшасы, протей, шөп бацилласы, клостридия.

Ғ) протейн

G) шөп бацилласы

$$$189

Тек оттегі жоқ жерде ғана тіршілік ететін микроорганизмдер:

В) факультативті анаэробтар.

С) анаэробтар.

Ғ) микроаэробты

$$$190

Бір микроорганизмнің екінші бір микроорганизмнің тіршілігіне өте зиян келтіруі қалай аталады?:

В) комменсализмом.

С) метабиозом.

Е) антагонизмом.

$$$191

Бактериялардың арасынан көмірсулардың табиғаттағы айналымын қамтамасыз ететін қатаң аэробты микрорганизмді анықтаңыз:

А) сүт қышқылды бактериялар.

В) майқышқылды бактериялар.

Е) сірке қышқылды бактериялар.

$$$192

Микробтардың екінші бір организмге зиянын келтіріп тіршілік етуі:

В) комменсализмом.

С) метабиозом.

Е) антагонизмом.

$$$193

Облигатты анаэробтар:

А) тек оттегі жоқ ортада ғана өсіп-өнеді.

Ғ) оттегі мүлде жоқ жүрде

Н) оттексіз

$$$194

Облигатты аэробтар қандай ортада өсіп-өнеді

D) оттегі көп жерде.

Ғ) оттегі бар жерде өсе береді.

G) оттекті

$$$195

Гетеротрофты микрорганизмдер көміртегі көзі ретінде нені пайдаланады?

С) органикалық қоспаларды.

Ғ) дайын қоспаларды

G) органикалық қалдықтарды пайдаланады

$$$196

Факультативті анаэробтар:

С) оттегі бар жерде де, жоқ жерде де өседі.

Ғ) аэрабты жағдайда

Н) оттегі көп жерде

$$$197

Макро- және микроорганизмдердің бір біріне қолайлы жағдайларды туғызуы:

В) мутализм.

С) комменсализм.

Ғ) мутуализм

$$$198

Бактерия рибосомасы қандай қызмет атқарады?

А) белоктың түзілуін (биосинтезін) қамтамасыз етелі.

G) бактериялардың қолайлы жағдайлары

Н) қоректік заттардың түсуін қамтамасыз етеді

$$$199

Денитрификациялаушы бактериялар нитраттарды қандай затқа айналдырады:

С) нитриттерге.

Ғ) аммиак

G) ниттраттар

$$$200

Фототрофты бактериялардың энергия көзі:

С) жарық.

Ғ) күн сәулесі

Н) органикалық заттар

$$$201

Беткейлік микрофлора микроорганизимдерін белгіле:

Е) саңырауқұлақты.

Ғ) аштықылар

Н) зиготомициттер

$$$202

Көмірсулардың табиғаттағы айналымын қамтамасыз ететін қатаң аэробты микрорганизмді бактериялардың арасынан анықтаңыз:

А) сүт қышқылды бактериялар.

В) майқышқылды бактериялар.

Е) сірке қышқылды бактериялар.

$$$203

Микробтардың әсерінен етте пигменттер пайда болады, олар:

D) сары сарцина, кокшілшірік таяқша.

Ғ) кокшілшірік таяқша.

G) сары сарцина

$$$204

Қайсысы микроб жасушасының энергетикалық орталығы:

А) рибосома

Д) мезосома

G) аденозинүшфосфор қышқылы АҮФ

$$$205

Қайда ыстық бумен стерильдеу жүргізіледі

А) Кох аппаратында

В) 100ºС- жоғары стирилдеу

С) Кох аппаратында және 100ºС- жоғары стирилдеу

$$$206

Қандай өлшем бірлікпен бактерия жасушаларының көлемі өлшенеді?

Е) микрометр

Ғ) микроөлшем

G) микрометр және микроөлшем

$$$207

Қайсысына микроб жасушасындағы органикалық заттардың ең көп мөлшері тиісті болады

А) коміртегі

В) оттегі

Д) сутегі

$$$208

Қандай микроб жасуша ішінде тоғышарлық етеді?

Д) вирустар

Ғ) ішек таяқшалары

G) салманеллалар

$$$209

Қандай құралды микробтарды көру үшін қолданылады:

А) микроскоп

Ғ) электронды микроскоп

G) жарық микроскоп

$$$210

Қандай микроэлементтер микроб жасушасында жиі кездесетін:

А) фосфор

В) натрий

G) кальций және натрий

$$$211

Қай классқа бір жасушалы септикалық емес мицелийлер жатады?

D) зигомицеттер

E) мукор

G) зигомицеттер ж»не мукор

$$$212

Қай ғалымдар микроорганизмдерді көріп, оларға зерттеулер жүргізген;

C) Левенгук

D) Л.Пастер

E) Р.Кох

$$$213

Қалай ирек пішінді микроорганизмдер атайды

С) спирохета

Ғ) вибрион

G) спирилла

$$$214

Адам мен жануарлардың өсімдіктердің жасушаларының ішінде тоғышарлық ететін, қарапайым, нанометрмен өлшенетін, жасушасыз, қарапайым микроскоппен көрінбейтін тіршілік иесі:

E) вирус

F) вирус және клетка ішілік паразит

H) клетка ішілік паразит

$$$215

Қандай бөлімдер бактериологиялық зертханаларда болады:

С) бактериологиялық

Д) серологиялық

Е) вирусологиялық

$$$216

Қандай зат микроб жасушасындағы белоктың негізгі бөлігін құрайды:

В) глюкопротеидтер

С) нуклеопротеидтер

Ғ) протеидтер

$$$217

Қандай өлшем бірлікпен вирустардың көлемі өлшенеді?

С) нанометр

G) наноөлшем

Н) нанометр және наноөлшем

$$$218

Қандай организмдер прокариоттарға жатады

В) ядросы жоқ

Ғ) қарапайым ядросы бар

Н) цианобактериялар

$$$219

Қандай организмдер эукариоттарға жатады

А) ядросы бар

G) нағыз ядросы бар

Н) балдырлар және қарапайымдылар

$$$220

Қандай зат микроб жасушасындағы белоктың негізгі бөлігін құрайды

В) глюкопротеидтер

С) нуклеопротеидтер

Ғ) протеидтер

 

 

01_Микробиология_каз.rtf

 

$$$001

Микроорганизмдердің топқа бөлінуі:

А) классификация

G)таксономия

H)систематика

$$$002

Номенклатура:

А) халықаралық атау

С) ғылыми ат

E) есім

$$$003

Эукариоттар:

B) саңырауқұлақтар

D) қарапайымдылар

H) балдырлар

$$$004

Бинарлық жүйеге сай болу:

С) жануарлар мен өсімдіктердің классификациясы

D) туыстық аттан тұрады

F) түрлік аттан тұрады

$$$005

Прокариотты микроорганизмдер:

C) бактериялар

F) актиномицеттер

H) микоплазмала

 

$$$006

Монадина және вибрионилла:

В) таяқшалар

D) жіп тәрізділер

E) ирек бактериялар

 

$$$007

Шар тәрізді микроорганизмдер:

A) микрококкалар

C) сарциналар

E) стрептококкалар

 

$$$008

Мигула бактериялар класы:

А) Coccaceae

С) Bacteriaceae

G) Spirillaceae және Chamdyabacteraceae

 

$$$009

Мигуланың классификациясын бастериялардың 2 туысымен толтырды:

В) микробактериум

С) коринебактериум

H) Леман мен Нейман

 

$$$010

Микроорганизмдерге классификация жасағанда:

А) морфологиялық

С)грам әдісімен боялуын

E) культуралық

 

 

$$$011

Азоттық негіздердің қатынасы микроорганизмдер үшін:

В) аденин + тимин

D) гуанин + цитозин

F) белгілі және тұрақты өлшем

$$$012

Бердже барлық микроорганизмдерді қарапайым өсімдіктерге жатқызып, оларды 3 класқа бөлді:

 

С) Schyzophyceae

D) Schyzomyceae

F) Microtatobites

$$$013

Н. А. Красильниковтің классификациясындағы микроорганизмдер классы:

А) Actynomycetales

В) Bacteria

D) Myxobacteria және Spirochaetae

$$$014

Белгілі топ жинағы немесе бір – біріне морфологиялық, тинкториальдық, культуральдық, биохимиялық, физиологиялық антигендік қасиеттері бойынша ұқсас топтардың жиынынан тұратын организмдер:

С) түр

E) В. М. Жданов

G) Н. А. Красильников

 

$$$015

Штамм дегеніміз

D) микроорганизмдердің белгілі бір түрлерінің культуралары

E) сыртқы ортаның субстраттарынан бөлініп алынған

G) табиғи ортаның субстраттарынан бөлініп алынған

$$$016

Р. Мюррей 1984 жылы прокариоттарды отделге бөледі:

С) терісі жұқалар

D) терісі жұмсақтар

F) терісінде қателіктер бар

$$$017

Галобактериялар тобында

А) Halococcus

С) Halobacterium

D) Квадратты бактериялар

$$$018

Метан түзетін бактериялар топтарында мынадай туыстар бар:

В) Methanobacterium

E) Methanococcus

F) Methanosarcina

$$$019

Анаэробтық күкіртті қалпына келтіретін бактериялар тобы:

D) Desulfurococcus

G) Thermoproteus

H) Thermophillum

$$$020

Кейбір бактерияларда кездесетін қабығының сыртын қоршап тұратын шырышты қабық:

А) капсула

С) полисахарид

E) протеин

02_Микробиология_каз.rtf

 

$$$021

Бактериялардың талшықтары:

С) монотрихтер

G) амфитрихтер

H) перитрихтер

 

$$$022

Бактериялардың сыртқы түрлерінің кейбіреулерінің түрлері:

А) пили

С) фимбрийлер

E) кірпікшелер

$$$023

Спирохеталардың морфологиясы мен құрылысы:

В) спирохета және сапроспира

D) кристиспира және боррелия

F) трепонема және лептоспира

$$$024

Спирохетталарды 1914 – 1916 жылдары ғалымдар ашты:

С) Инадо, Идо, Хоки

D) Вани, Ито Уленгут

F) Хюбнер, Рейтер

 

 

$$$025

Спирохеталар тұқымдастары:

А) Spirochaeta

С) Saprospira

F) Cristispira

 

$$$026

Микроплазмаларды бірінші болып ашты:

В) Нокар

D) Ру

G) 1898 жылы

$$$027

Риккетсийлер ашылды:

А) Рикктес

С) Проварчек

G) 1909 жылы

 

$$$028

Риккетсийлердің ішінде жануарларда ауру қоздыратын түрлері кездеседі:

В) Курлихорадканы

D) ірі қара малдың гидроперикардиті

F) каудриоз

 

$$$029

Хламидиялар морфологиясы:

А) Chlamydyaes қатары

С) Chlamydyaceae тұқымдасы

E) Chlamydia туысы

$$$030

Хламидиялар шақыратын аурумен байланысы:

В) тоты құстар

D) 1892 – 1895 жылдары

F) Левинталь

$$$031

Хламидиялар адамдарда бірнеше жұқпалы ауру шақырады:

А) трахоманы

С) тыныс алу органдарының ауруларын

D) лимфогранулема

 

$$$032

Риккетсиялардың типтері:

E) кокктәрізді

G) таяқша формасы

H) бациллярлық және мицеллярлық

 

$$$033

Эукариоттар:

В) саңырауқұлақтар

D) қарапайымдар

H) балдырлар

$$$034

Микроскопиялық саңырауқұлақтар бөлінеді:

А) хитридиомицеттер, оомицеттер

F) зигомицеттер, аскомицеттер

H) базидиомицеттер, дейтеромицеттер

 

$$$035

Mucorales қатарында бірнеше туысқандар бар:

В) Mucor mucedo

D) Thomnidium

F) Phizopus

 

$$$036

Ашу саңырауқұлақтары:

А) Saccharomyces cerevisiae

E) Saccharomyces ellipsoides

G) Saccharomyces validus

$$$037

Микроорганизмдер ішіндегі түрі мен формасы жағынан ең үлкен топ:

А) Аскомицеттер

E) базидиомицеттер

G) Дрожждар

 

$$$038

Саңырауқұлақтардың көбею жолдары:

В) споралар

С) ооидийлер

F) жынысты және жыныссыз

 

$$$039

Жоғары сатыдағы саңырауқұлақтар:

А) Аскомицеттер

В) қалталы

H) базидиомицеттер

 

$$$040

Ашытқыш саңырауқұлақтарда белок пен витаминдер мол болады:

В) В

E) Д

G) Е

03_Микробиология_каз.rtf

01 Микробиология_каз.rtf

$$$001

Микроб клеткасының химиялық құрамы:

A) азот

C) көміртегі

E) сутегі

 

$$$002

Бактерия клеткаларының құрамындағы негізгі заттар, мөлшері:

A) су (75-85%)

B) құрғақ заттар (15-25 %)

C) микроэлементтер (3-13 %)

 

$$$003

Клетка құрамына кіретін органикалық емес минералды заттар:

B) фосфор

C) күкірт

E) натрий

$$$004

Клетка құрамына кіретін органикалық заттар:

C) белоктар

E) нуклеин қышқылдары

H) углеводтар

 

$$$005

Белок құрамы:

A) протеиндер

C) протеидтер

E) нуклеин қышқылы

$$$006

Протеидтер құрамы:

B) нуклеопротеид

E) глюкопротеид

H) липопротеид

 

$$$007

Нуклеин қышқылдары, түрлері:

D) РНҚ

F) белоктар

G) ДНҚ

 

$$$008

РНҚ:

A) цитоплазмада кездеседі

D) белок синтезіне қатысады

F) нуклеин қышқылына жатады

$$$009

Күрделі полимерлер:

C) белоктар

D) полисахаридтер

H) липидтер

$$$0010

Қоректік заттарды тасымалдау,құбылыс:

A) клетканың цитоплазмалық мембранасы арқылы

C) диффузия

 

F) спецификалық стерохимиялық тасымал

$$$0011

Плазмолиз:

B) клетка сусызданады

C) цитоплазма кішірейеді

E) цитоплазма клетканың ішіне қарай тартылады

 

$$$0012

Автотрофты микроорганизмдер:

A) нитрификация бактериялары

D) темір бактериялары

F) күкірт бактериялары

 

$$$0013

Гетеротрофты микроорганизмдер:

B) сапрофиттер

D) паразиттер

F) шіріту бактериялары

$$$0014

Қоректік заттарды микробтар пайдаланады:

C) клеткасының құрылысына

E) қажетті қор жасауға

G) энергия көзі ретінде

$$$0015

Зат алмасу процесі:

A) ферменттердің қатысуымен жүреді

C) ассимиляция

E) диссимиляция

$$$0016

Тыныс алу процесі:

A) күрделі немесе жай, органикалық және органикалық емес қосылыстардың тотығып жай заттарға айналуы

D) глюкозаның бір грамм молекуласы тотыққанда одан 685 ккал энергия түзіледі

G) көміртегі мен су молекуласы түзіледі

 

$$$0017

Тыныс алу ерекшеліктері:

C) облигаттық аэробтар

E) капнейлік бактериялар

H) облигаттық анаэробтар

 

$$$0018

Анаэробты дегидрогеназа:

B) күрделі белоктар

D) құрамына НАД кіреді

F) құрамына НАДФ кіреді

 

$$$0019

НАД:

A) никотинамид

D) аденин

H) динуклеотид

 

$$$0020

НАДФ:

A) нико


Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.371 сек.)