АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ. Перекладена версія Лекція 20

Читайте также:
 1. E. Відновлення свідомості
 2. I. Загальні положення
 3. I. Загальні положення
 4. I.ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 5. III. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ .
 6. Ви приступили до надання допомоги дорослому постраждалому на місці події. Він без свідомості й лежить на животі. У якому випадку Ви перевертаєте постраждалого на спину?
 7. Ви приступили до надання допомоги постраждалому на місці події. Він без свідомості й лежить на животі. Ви перевернули його на спину. Постраждалий не дихає. Ваші дії далі.
 8. Відомості про будь-які обмеження щодо права володіння цінними паперами.
 9. Властивості та оцінка масової свідомості
 10. Вопрос Загальні вимоги до форми і змісту позовної заяви.
 11. Вопрос Загальні положення договору оренди.
 12. Вопрос Загальні принципи доказування у господарському процесі.

Перекладена версія Лекція 20. Ізмельченіе.doc

ЛЕКЦІЯ 20

ПОДРІБНЮВАННЯ ТВЕРДИХ МАТЕРІ А ЛОВ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Подрібнення, класифікація і пресування матеріалів відно сятся до механічних процесів, в результаті яких змінює ся тільки форма матеріалу, а не його фізико-хімічні характе ристики.

Подрібнення - процес розподілу матеріалів на частини шляхом їх роздавлювання, ра з каливанія, стирання, удару, різання і распи ливания. При цьому долаються сили мовляв е кулярного Притому вання в подрібнюються матеріалі і утворюються нові поверхнос ти. Схеми способів подрібнення наведено на рис. 20 .1.

Рис. 20.1. Способи подрібнення:

а - розчавлювання; б - розколювання; в - розламування; г - Різання; д - роз і ливание; е - стирання; е - подрібнення ударом; 1 - Опорна плита; 2 - Матеріал; 3 - Нажимная плита; 4 - Клиноподібний робочий орган; 5 - Опори; 6- Ніж; 7 - Пила; 8 - Ударний інструмент

 

Процеси подрібнення поділяються на дроблення (велике, середнє і дрібне), рез а ня, розпилювання і т. д.

При роздавлюванні матеріал поміщають між натиск ної і опорною плитами. На натискну плиту діє сила F, під дією якої внутрішнє напруження в мат е ріалі по статечно зростає. Коли внутрішнє напруження перевищить пре справ міцності стиснення м а териала, він руйнується. При разруше нии утворюються шматки різних розміру і форми. Цей процес відбувається в валкових дробарках, бегунах (див. рис. 2 0 .1, а).

Розколювання виникає в результаті контакту матеріалу з клиноподібним робочим орг а ном, коли на матеріал впливів ет концентрована сила F (Див. рис. 2 0 .1, б).

Розламування здійснюється шляхом впливу на мате ріал, що знаходиться між двома опорами, ізгібочних сил F F (Див. рис. 2 0 .1, в).

Для різання F (Див. рис. 2 0 .1, г) застосовують ножі різної конструкції.

Для розпилювання туш використовують пилки і фрези. Распи ливание здійснюється вследс т віє натиску пили в площині з мельченной F (Див. рис. 2 0 .1, д).

Стирання призначено для тонкого помелу матеріалу. При переміщенні опорної і натискної плит в протилежних напрямках виникає сила F, що впливає на і з дрібніє мий матеріал (див. рис. 2 0 .1, е).

Подрібнення матеріалу ударом здійснюють у дробарках або ударним інстр у ментом, наприклад сокирою (див. рис. 2 0 .1, ж). Розрізняють вільний удар твердим ударним інструментом і стиснутий удар - при взаємодії измельчающего материа ла з п про верхностью опорної плити, як це відбувається в молотков вих дробарках, дезінтеграторах.Для подрібнення сировини, напівфабрикатів і готової продукції використовую т дробарки, м'ясорубки, терки, ножі, фрези, пили та протиральні машини.

ПОДРІБНЮВАННЯ

 

Подрібнення матеріалів здійснюється стиснутим і сво Бодня ударом, удар ю щим інструментом або повер х ністю опорної плити.

У харчовій промисловості подрібнення застосовують для збільшення поверхні твердих матеріалів з ​​метою підвищення швидкості біохімічних і дифузійних проце з сов при переробці фруктів, овочів і т.д., а також у процесах переробки харчових о т ходів. Подрібнення широко використовують в мукомольном, м'ясному, цукробуряковому, спирт про вом, брова а Ренном, консервному та інших виробництвах.

Метод подрібнення вибирають залежно від крупності і фізико-механічних властивостей подрібнюють матеріалів. На практиці часто застосовують комбіновані методи подріб ь чення.

Процеси подрібнення поділяються на дроблення (велике, середнє і дрібне), і з мельченной (тонке і дуже тонке) і різання. Різання застосовують, коли потрібно не тільки розумний ь шити розмір шматків, але й надати їм певну форму.

Изрезанность піддаються овочі та фрукти, цукеркова і тестова маса, м'ясо та інші продукти.

На подрібнюючих машинах можна проводити різні процеси подрібнення, н а чиная від подрібнення брил і кінчаючи колоїдним подрібненням, що дозволяє стать у чать продукт з частинками розміром до 0,1 мкм.

Процес подрібнення характеризується ступенем подрібнення, тобто відношенням сре д нього розміру шматка матеріалу до подрібнення d H до середнього розміру шматка після подрібн е ня d K:

20. 1

Зазвичай шматки подрібнюємо матеріалу і шматки або частинки, одержувані в резул ь таті подрібнення, не мають правильної форми. На практиці розміри шматків (d H і d K) хара до теризует розміром отворів сит, через які просівають сипучий матеріал до і п про сле и з мельченной.

З метою отримання високих ступенів подрібнення процес подрібнення проводять у кілька стадій на послідовно встановлених машинах.

Залежно від початкових і кінцевих розмірів найбільших шматків і частинок мат е ри а ла подрібнення підрозділяється на наступні види:

 

Вид подрібнення d H, мм d K, мм

Велике 1500 ... 2000 250 ... 25

Середнє 200 ... 25 20 лютого ... 5

Дрібне 5 лютого ... 5 5 ... 1

Тонке 5 ... 1 1 ... 0,075

Колоїдне 0,2 ... 0,1 д про 1 · 10 - 4

 

Велике й середнє подрібнення проводять сухим способом, а дрібне і тонке - мо до рим способом зазвичай у воді. При мокрому подрібненні частинки продукту мають більш ра в номерну величину. При цьому різко знижується утворення пилу і спрощується вивантаження г о тового продукту.


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)