АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Установіть хронологічну послідовність подій, які відображено в цитованих документах

Читайте также:
 1. В) Требования к уровню и характеру подготовки учителей (литературы / русского языка и литературы) в нормативных документах.
 2. Вкажіть послідовність надання медичної допомоги даному хворому?
 3. Граничний розмір відповідальності учасників передбачається в установчих документах.
 4. ІІ. Установіть відповідність.
 5. ІІ. Установіть відповідність.
 6. ІІ. Установіть відповідність.
 7. ІІ. Установіть відповідність.
 8. ІІІ етап. одягання рефлектора і направлення відображеного світла на досліджуваний орган.
 9. Лінійна двійкова рекурентна послідовність у якості гами. Генератор псевдовипадкових чисел ANSI X9.17.
 10. Опишіть, як Ви будете пояснювати учням параметри форматування сторінок в текстових документах.
 11. Основи організації та послідовність проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках ураження.
 12. Порівняльна характеристика інтуїтивної та раціональної технологій прийняття рішень (послідовність та зміст основних етапів, переваги та недоліки, сфери застосування).

А «…припинити діяльність організацій політичних партій в усіх органах, установах радіо і телебачення, інших державних установах, органах і організаціях…»;

Б«…як стало відомо з інформації переданої союзним телебаченням і радіо, в країні утворено Державний комітет з надзвичайного стану в СРСР…»;

В «…припинити діяльність компартії України до остаточного розслідування обставин, пов’язаних з державним переворотом 19-21 серпня 19991 року…»;

Г «…провести 17 березня 1991 р. одночасно із загальносоюзним референдумом опитування населення Української РСР для виявлення думки громадян щодо змісту майбутнього Союзу…»

А Б В Г
       

 

У ЗАВДАННЯХ 14-15 ДО КОЖНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ПОЗНАЧЕНОЇ БУКВАМИ, ДОБЕРІТЬ ОДНУ ПРАВІЛЬНУ ВІДПОВІДЬ З ВАРІАНТІВ, ПОЗНАЧЕНИХ ЦИФРАМИ

Співвіднесіть терміни з їхніми визначеннями

1. «Відлига» А. Період історії СРСР, коли після смерті Й. Сталіна здійснювалися певні спроби реформування тоталітарної системи в напрямку лібералізації.
2.Політична реабілітація Б. Ліквідація найбільш жорстких проявів сталінського тоталітарного режиму; обмежена демократизація інститутів політичної системи суспільства.
3. Шістдесятники В. Заходи щодо поновлення доброго імені жертв сталінського терору; анулювання обвинувачень, що були сфальсифіковані сталінським репресивним апаратом.
4. Дисидентство Г. Покоління діячів культури, яке творчо виявили себе на початку та в середині 1960-х років, являли собою моральну опозицію до радянського тоталітарного режиму.
  Д. Морально-політична опозиція до існуючого державного (політичного) ладу, панівних у суспільстві ідей та цінностей.
А Б В Г Д
         

 

Встановіть відповідність між портретами історичних діячів та їхніми іменами.

А Б В Г

1Євген Коновалець

А Б В Г
       

2В’ячеслав Липинський

3Августин Волошин

4Дмитро Донцов

5 Степан Бандера

 

ЗАВДАННЯ 16-17 МАЮТЬ ПО СІМ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДЕЙ,

СЕРЕД ЯКИХ ЛИШЕ ТРИ ПРАВИЛЬНІ 


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)