АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Основні поняття про шліцьові з'єднання та їх типи

Шліцьові з'єднання є багатошпонковими з'єднаннями, в яких шпонки виготовлено не у вигляді окремих деталей, а разом з валом. ШЗ служать для передачі великих крутних моментів.

Залежно від профілю зубів є три види шліцьових з'єднань:

- прямобічні;
-евольвенті;
-трикутні.

Шліцьові з'єднання з прямобічними зубами характеризуються трьома різними параметрами:

d- внутрішній діаметршліцьового з'єднання;
D-зовнішній діаметршліцьового з'єднання;
b- ширина шліца (зубця).

Між цими параметрами внаслідок недосконалості технологічних процесів виникають похибки взаємного розташування елементів з'єднання. Тому допуск на розміри встановлено з двох частин.

Одна частина допуску призначається на сам розмір, а друга - для компенсації похибок взаємного розташування елементів з'єднання.

При виборі способу центрування шліцьових з'єднань враховують характер і умови роботи вузла, а також, технологію обробки шліцьових деталей.

Найбільш простим і економічним є центрування зазовнішнім діаметром (D), Точних посадочних поверхонь в цьому разі досягають протягуванням втулки і шліфуванням вала. Зовнішнє центрування застосовують при середніх навантаженнях.

Внутрішнєцентрування (d) використовується у випадку, якщо втулка повинна мати високу твердість, що робить неможливим протягування шліців після термообробки, то переходять до центрування за внутрішнім діаметром. У даному разі точного посадочного діаметра можна досягти методом внутрішнього шліфування. Цей же метод використовують коли шліци довгі.

(b) Третій вид центрування - за боковими поверхнями зубців, - застосовують при знакозмінному навантаженні, коли потрібні мінімальні зазори по ширині зубців. Дозволяється центрування по (b) тільки для з'єднань з числом зубів 10 і зовнішнім діаметром 25...90 мм.


6. Рекомендації щодо призначення полів допусків на шліцьові з'єднання
та умовні позначення шліцьових з'єднань.

Поля допусків валів і втулок повинні відповідати наведеним у ГОСТ 1139-80:

  • Поля допусків отворів - D9; D10; F8; F10; Н6; Н8; Іs10;
  • Поля допусків валів - d8; d9; е8; е9; f7-f9; g5; g6; h7-h9; γs5-γs7; k7;

Поля допусків розмірів окремих поверхонь добирають залежно від способу центрування.

Для діаметрів нецентрувальних поверхонь поля допусків для отворів Н11; НІ2, а для розмірів валів – а11.Умовне позначення прямобічних шліцьових з'єднань: Центрування по зовнішньому діаметру:

D-8 х 32Н16/а12х36Н7/f7х6D9/f8

Центрування по внутрішньому діаметру:

d-8х32Н7/g6х36Н16/а11x6F9/f8

Евольвентнішліцьові з'єднання відрізняються від прямобічних формою бічних поверхонь шліців і пазів у втулках, яким надають евольвентного профілю.

Евольвентні з'єднання передають більший крутний момент ніж прямобічні, та забезпечують вишу точність центрування. Для евольвентних шліцьових з'єднань встановлені три способи центрування, найчастіше використовують центрування за шириною пазів (товщиною шліців).

Умовне позначенняевольвентних шліцьових з'єднань:

50хН7/g6х2x9Н/g8 - центрування за допомогою поверхонь великих діаметрів;

і=50*Н7/g6х2х9Н/g8 - центрування по внутрішньому діаметру; 50х2х9Н/g8 - центрування по бічних поверхнях шліців.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)