АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Дисципліна “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання” як галузь науково-технічної діяльності є методологічною дисципліною для розвитку науки і техніки

Читайте также:
 1. II. Разделы социологии: частные социальные науки
 2. IV. Результати інвестиційної, операційної та фінансової діяльності
 3. IX.3.Закономерности развития науки.
 4. IX.6. Взаимоотношение науки и техники
 5. VII. Идея и деление особой науки, называемой критикой чистого разума
 6. YIII.4.3.Формализация. Язык науки
 7. А.О.Смирнов: історія психології як рушійна сила цієї науки
 8. Авторское право - правовое положение авторов и созданных их творческим трудом произведений литературы, науки и искусства.
 9. Адміністративне право України як галузь права.
 10. Аксиомы науки о безопасности жизнедеятельности
 11. Аксиомы науки о безопасности жизнедеятельности. Определение и сущность.
 12. Альтернативні моделі розвитку. Центральна проблема (ринок і КАС). Азіатські моделі. Європейська модель. Американська модель

Список рекомендованої літератури.


1.Якушев А. И. и др. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения: Учебник для вузов. – 6-е изд. М.: Машиностроение, 1986. – 352 с.

2.Допуски и посадки: Справочник в 2-х ч. –6-е изд. – Л.: Машиностроение – 1982.

3.Козловский Н. С., Виноградов В. Д. «Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения», - М.: Машиностроение,1982 г. – 287с.

4. Саранча Г. А. «Метрологія, стандартизація та управління якістю”. Підручник. – К.: Либідь, 256 с.

5.Журавлев А. Н. Допуски и технические измерения. 7-е изд., М: Высшая школа 1981 г. 256 с.

6.Бейзельман Р. Д. и др. Подшипники качения: Справочник. М: Машиностроение, 1975. – 572 с.

7.Перель Л. Я. Подшипники качения. Расчет проектирования и обслуживания опор: Справочник. – М.: Машиностроение 1982 – 224 с.

8.Козловский Н. С., Ключников В. М. Сборник примеров и задач по курсу: «Основы стандартизации, допуски и посадки и технические измерения». Учебное пособие – М: Машиностроение, 1983. – 30411.Зябрева Н. Н.Перельман Е. И., Шегал М. П. Пособие к решению задач по курсу «Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения» Учебное пособие. М.: «Высшая школа», 1977. 207 с.


 

 

Основні поняя по допускам і посадкам курс лекцій

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ГІРНИЧО-ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ТЕХНІКУМ

ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ЦИКЛ МЕХАНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

 

ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, ДОПУСКИ І ПОСАДКИ, ТЕХНІЧНЕ ВИМІРЮВАННЯ

Конспект лекцій для студентів спеціальності

5.05050205“Обслуговування та ремонт обладнання металургійних підприємств

Складений викладачемЧорновіл О.В.

Розглянутий та схвалений на засіданні

методоб'єднання викладачів циклу

Протокол № ___ від ______ 20__ р.

Голова циклу___________ Гайдук М.В.

 

 

Тема 1.ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДИСЦИПЛІНУ «ОСНОВИ СТАНДАРТИ-

ЗАЦІЇ, ДОПУСКИ І ПОСАДКИ, ТЕХНІЧНЕ ВИМІРЮВАННЯ»

 

Дисципліна “Основи стандартизації, допуски і посадки, технічне вимірювання ” як наука, її місце серед інших дисциплін .

1. Основні відомості про взаємозамінність (ВЗ).

2. Уніфікація та агрегатування.3. Спеціалізація та кооперування.

4. Типи виробництва.

Дисципліна “Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання” як галузь науково-технічної діяльності є методологічною дисципліною для розвитку науки і техніки.

Дисципліну можна вважати курсом технічної етики, яка виховує у студентів глибоке поняття необхідності виготовлення деталей в точній відповідальності з вимогами креслень та стандартів, забезпечення надійності та довговічності продукції.

Мета викладання дисципліни: навчити теоретичним основам формуванню допусків та посадок, шорсткості, точності форми, знання основних метрологічних показників та будови вимірювальних засобів, надати основні рекомендації щодо призначення полів допусків на різні типи з'єднань в механізмах, навчити розраховувати розмірні .ланцюги, надати основні поняття про структуру та систему стандартизації в Україні та за кордонота їх практичне використання. Теоретичні та практичні знання по дисципліні
дозволяють студенту проектувати вузли та механізми.

Головним завданням стандартизації є створення системи нормативно-технічної документації, що висуває прогресивні вимоги до продукції, призначеної до потреб народного господарства, населення, оборони, держави, забезпечує контроль за їх дотриманням.

Метою стандартизації є реалізація єдиної технічної політики у сфері стандартизації, метрології; захист інтересів споживачів і держави; забезпечення якості продукції на підставі досягнень науки і техніки, взаємозамінність та надійність виробів, раціональне використання ресурсів і підвищення техніко-економічних показників виробництва, конкурентно спроможність продукції та вихід на світовий ринок впровадження сучасних виробничих та інформаційних технологій.

Дисципліна є теоретичною базою для вивчення профільних дисциплін спеціальностей “Деталі машин”, “Технологія машинобудування”,виконання курсових та дипломних проектів і робіт, розвиває наукове мислення та пізнавальну діяльність студента, визначає підготовку студента в галузі машинобудування.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)