АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ts – допуск посадки з зазором

Читайте также:
 1. D – средняя осадка судна до посадки на мель, м.
 2. IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И ИХ УСЛОВИЯ ДОПУСКА
 3. А) исходное расположение; б) назначение позиционного допуска; в) указание предельных отклонений размеров, координирующих оси отверстий
 4. Голосов всех избирателей, не допускается к распределению пар-
 5. Допускается ли пересечение путей козловых, башенных и портальных кранов с рельсовыми путями заводского транспорта?
 6. Допуски и посадки подшипников качения.
 7. Допуски и посадки цилиндрических и плоских соединений
 8. Допуски и посадки шлицевых соединений.
 9. Допуски и посадки шпоночных и шлицевых соединений.
 10. Допуски расположения осей отверстий под крепежные детали
 11. Допуски та відхилення форми поверхонь

Ts = Smax – Smin = TD + Td

TN – допуск посадки з натягом

TN = Nmax – Nmin = TD + Td

TsN – допуск перехідної посадки

TsN = Smax + Nmax = TD + Td

Малюнок 9. а) – з’єднання поршня з пальцем
б) – з’єднання в системі отвору; в) – з’єднання в системі валу.

Тема 3. ДОПУСКИ ТА ПОСАДКИ ГЛАДКИХ ЦИЛІНДРИЧНИХ З’ЄДНАНЬ

 

1. Єдина система допусків та посадок

2. Умовне позначення розмірів на кресленні.

3. Граничні відхилення розмірів з невказанними допусками.

4. Посадки загального призначення.

1. Єдина система допусків та посадок (ЄСДП).

ЄСДП створена в 1975 році. Вона передбачає створення єдиних правил позначення допусків та посадок на кресленнях. ЄСДП створена на базі міжнародних стандартів.

ПОЛОЖЕННЯ СИСТЕМИ

Діапазони номінальних розмірів:

1 діапазон до 1 мм
2 діапазон 1-500 мм
3 діапазон 500-3150 мм
4 діапазон 3150-10000 мм

Перевагу має 2-ий діапазон і він поділяється на 13 інтервалів, починаючи з 4 інтервалу з’являються проміжні інтервали.

1 – 1...3 мм; 2 – 3...6 мм; 3 – 6...10 мм;
4(1) – 10...14 мм; (2) – 14...18 мм

Ряди допусків представлені в 20 квалітетах.

Квалітет – ступінь точності розміру Позначення квалітетів 01; 0; 1; 2; ...18

01 – 4 кв. – застосовуються для особливо точних розмірів та розмірів вимірювальних засобів.
5 – 12 кв. – для спряжених розмірів (посадочних поверхонь)
13 – 18 кв. – для не спряжених розмірів (вільні розміри)
18 кв. – створеннй у1989 році

Ряди основних відхилень
Основне відхилення – одне з двох відхилень, верхнє або нижнє, яке визначає положення поля допуску відносно нульової лінії. Взагалі існує 28 основних відхилень, які позначаються однією або двома буквами латинського алфавіту, причому великі – для отвору, малі – для валів.

З ЗАЗОРОМ: A, B, C, CD, D, E, EF, F, F G,G, H; a, b, c, cd, d, e, ef, f, fg, g, h.

З НАТЯГОМ: P, R, S, T, V, X, Y, Z, ZA, ZB, ZC; p, r, s, t, v, x, y, z, za, zb, zc.

ПЕРЕХІДНІ: J, Js, K, M, N; j,js,k,m,n.

2. Умовне позначення розмірів на кресленні.


I варіант. Ø 40f7

Ø – 40 – (d) номінальний розмір валу, мм
f7 – поле допуску вала;
f – oсновне відхилення (28);
7 – квалітет (20);

II варіант Ø 40f7( )

III ваіант. Ø 40

ДЛЯ ОТВОРУ

ё


УМОВНЕ ПОЗНАЧЕННЯ З’ЄДНАННЯ НА КРЕСЛЕННЯХI варіант ; II варіант Ø 40 H7/f7;

III варіант Ø 40H7 – f7; IV варіант

3. Граничні відхилення розмірів з невказанними допусками.

Всі розміри на кресленні поділяються на спряжені та не спряжені. Поруч з номінальним розміром спряженої поверхні проставляються поля допуску, а для неспряжених розмірів поля допусків вказуються в технічних вимогах креслення, що записуються у вигляді слідуючого тексту (вище основного напису).

Невказані граничні відхилення розмірів:

Отворів H14 ;валів – h14; інших –

або H14, h14;

+t2; -t2; ± t2/2


 

 

Рекомендовані посадки.
Наприклад шийка колінчатого валу з шатуном в поршневому двигуні; валу ротора турбіни і шпінделя верстата клапанів.

Посадки H7/f7, H7/f6 – використовуються для з’єднань, які працюють в основному при невеликих постійних швидкостях і при безударних навантаженнях.

Наприклад: обертаючі в підшипниках вали (колінчасті, кулачкові) і шпінделі.

Посадки H8/e8; H7/e7; H7/e8 – мають відносно великі зазори і при твердостях >1000 хв-1.

Приклад: цапфи валів зі втулками підшипників в центробіжних насосах, приводах шліфувальних верстатів, турбогенераторах, вала масляного насоса з кришкою, точних шарикових шарнірів.

Посадка: H8/d9; H9/d9 – характеризуються відносно великими зазорами і використовуються для з’єднання деталей, які працюють з великими швидкостями, коли по умові роботи допускається неточне центрування, переноси, при великій довжині посадки, для з’єднання деталей, розміри які змінюються під впливом температури під час роботи або працюючих в несприятливих умовах, наприклад сільгоспмашинах, а також для поршнів з циліндрами і валів турбогенераторів, різних клапанів зі втулками, поршневих кілець в компресорах.

Посадка H7/c8 використовується для з’єднання деталей, що працюють при високій температурі, наприклад в різних теплових двимгенах, коли робочій зазор може суттєво зменшитись внаслідок недостатнього теплового розширення деталей.

Посадка H7/n6; H8/n7; N7/h6 використовується відносно рідко, а саме при великих динамічних навантаженнях (удари, вібрації), в тому випадку, коли розбирання передбачене (тільки при номінальному ремонті машин).

Посадка H7/m6; M7/h7 використовується при менш щільному матеріалі деталей, або більш частому складанні складальних одиниць, а також при довжині втулки більше 1,5d або більш точних стінок втулок.

Прикладами застосування цих посадок являється з’єднання: валів і осей з кулачковими муфтами-маховиками, шківами і важілями; конічних зубчастих коліс і черв’ячних передач, роторів електромашин.

Посадки H7/k6; K7/h6 дають хорошу точність центрування і забезпечують швидке збирання і розбирання деталей за допомогою легких молотків. Їх використовують для швидкохідних шківів, маховиків, рукояток, муфт, компресорів, зміни втулок в колесах та підшипниках.

Посадки H7/js6; Is7/h6 використовують при необхідності частого збирання та розбирання. Ці посадки забезпечують повільне осьове переміщення деталей і добре центрування їх, на прикладі зміни колеса, центруючі штіфти.

Посадки з натягом в циліндричних з’єднаннях застосовується для утворення нерухомих з’єднань без додаткового кріплення.

Щільність з’єднань двох деталей, що підлягають дії зовнішніх зусиль, надається пружніми силами деформації, що виникли при з’єднанні цих деталей і їх взаємного зміщення.

Розрахунок посадки з натягом виконується для того, щоб забезпечити щільність з’єднання, тобто відсутності зміщення спряжених деталей під дією зовнішнього навантаження, а також щільність спряжених деталей. На основі цього визначають:
Тема 4. ТОЧНІСТЬ ФОРМИ ПОВЕРХНІ.

 

1. Поверхні, які приймають участь в якісній та кількісній оцінці відхилень.

2. Відхилення та допуски форми поверхонь.
3 Відхилення та допуски розташування поверхонь.
4 Сумарні відхилення та допуски форми і розташування поверхонь.
5 Умовне позначення допусків форми, розташування поверхонь та сумарних
допусків форми і розташування на кресленнях.


-1-Для того, щоб виконати деталь по кресленню необхідно забезпечити не тільки точність розміру, але й точність геометричної форми деталі, або точність взаємного розташування поверхонь. Для нормування та кількісної оцінки відхилень введені слідуючі поверхні:

Реальна– поверхня, що обмежує деталь і відділяє її від навколишнього середовища.

Номінальна – ідеальна поверхня, форма якої вказана на кресленні.

Базова – має форму номінальної і служить базою для кількісної оцінки відхилень.

Прилягаюча– має форму номінальної, дотикається до реальної і розташована зовні деталі так, що найбільш віддалена точка реальної поверхні має мінімальне значення.


-2-У стандартах на допуски форми прийнято такі умовні позначення:

Δ — відхилення форми, відхилення розташування поверхонь, або сумарні відхилення форми і розташування поверхонь; (реальне значення)

Т — допуск форми, допуск розташування або сумарний допуск форми і розташування;(проставляються на кресленні)

L — довжина нормованої ділянки (задана довжина).

ГОСТ передбачає 3 види точності поверхні:

- допуск та відхилення форми поверхні;
- допуск та відхилення і розташування форми поверхні;
- сумарні допуски та відхилення форми і розташування поверхонь.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)