АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Основні показники точності підшипників кочення та приєднуючі розміри

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. Б) Основні властивості операцій над множинами
 3. Бази даних, їх призначення та основні елементи.
 4. Бактериологічні показники якості води характеризують нешкідливість води відносно присутності хвороботворних мікроорганізмів.
 5. Бюджетна система України: основні характеристики
 6. Вальниці кочення
 7. Вартісні показники ефективності використання
 8. Вартісні показники продукції сільського господарства
 9. Виникнення економічної теорії та основні етапи її розвитку.
 10. Виникнення, джерела та основні періоди розвитку індуїзму
 11. Вплив параметрів технічного стану і ТО на собівартість сільськогосподарської продукції та основні техніко-економічні показники використання МТП
 12. Глава 12 ОСНОВНІ ТЕОРІЇ ДЕМОКРАТІЇ

Підшипники кочення є найбільш розповсюдженими стандартними вузлами, які виготовляють на спеціалізованих заводах. Вони забезпечують повну зовнішню взаємозамінність по приєднуючим розмірам і неповну внутрішню взаємозамінність між тілами кочення і кільцями. В наслідок необхідності забезпечення малих зазорів* між тілами кочення та дорожками кочення деталі з'єднання підбирають методом селективної зборки.

Для забезпечення якісної роботи підшипникового вузла необхідно виконати з відповідною точністю елементи підшипникового вузла:

 • Зовнішнє кільце;
 • Внутрішнє кільце;
 • Тіло кочення ;
 • Сепаратор.

А саме, забезпечити відповідну точність приєднуючих розмірів:

 • Зовнішній діаметр зовнішнього кільця, (d);
 • Внутрішнього діаметрy внутрішнього кільця, ( D);
 • Ширину кілець підшипника,(В ) ;

На точність р-ти підшипникового вузла випливають слідуючі фактори:

- точність розмірів приєднуючих поверхонь.
-точність форми приєднуючих поверхонь:
-допуск круглості або циліндричності посадочної поверхні вала та отвору корпуса;
-допуск профіля повздовжнього перерізу посадочної поверхні ;

Допуск торцьового биття або перпендикулярності торців заплечиків вала і отвору корпуса відносно посадочних поверхонь;

 

-точність форми та розмірів тіл кочення та доріжок кочення;
-торцьове та радіальне биття доріжок кочення відносно приєднуючих поверхонь;
-торцьове биття базового торця відносно приєднуючих поверхонь;
-шорсткість приєднуючих поверхонь підшипникового вузла.

 

3. Класи точності підшипників кочення.

Існують основні класи точності підшипників кочення - 0, 6, 5, 4, 2, Т.


Клас 0 – нормальний, використовуюжть в механізмах при середніх навантаженнях.
Клас 6 – високий, використовують при високих умовах до точності обертання. Клас 5 і 4 - особливо високий, використовують при високій частоті обертання. Клас 2 - використовують для прецизійних механізмів.

0, 6, 5, 4, 2, Т — для шарикових і роликових радіальних і шарикових радіально-упорних підшипників;

0, 6, 5, 4, 2 — для упорних і упорно-роликових підшипників;

0, 6Х, 6, 5, 4, 2 — для роликових конічних підшипників.

Встановлено додаткові класи точності підшипників (8 і 7) нижче класу точності 0.

Класи точності підшипників характеризуються позначенням граничних відхилень розмірів, форми, розміщенням поверхонь підшипників.Залежно від вимог до рівня вібрації, допустимих значень рівня інших додаткових технічних вимог встановлено три категорії підшипників — А, В, C.

До категорії А відносяться підшипники класів точності 5, 4, 2, Т з однією із шістнадцяти додаткових вимог стандарту.

До категорії В відносяться підшипники класів точності О, 6Х, 6, 5 з однією із дев'яти додаткових вимог стандарту.

До категорії С відносяться підшипники класів точності 8, 7, 0, 6, до яких не ставлять вимог відносно рівня вібрації, моменту тертя та інших, не передбачених стандартом.

Граничні відхилення розмірних параметрів підшипників вказано в ГОСТ 520—89, а граничні відхилення діаметра роликових конічних підшипників з упорним буртом на зовнішньому кільці всіх класів точності - за ГОСТ 26346—89.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)