АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Глоссарий

Читайте также:
 1. V. глоссарий
 2. Глоссарий
 3. ГЛОССАРИЙ
 4. ГЛОССАРИЙ
 5. Глоссарий
 6. Глоссарий
 7. ГЛОССАРИЙ
 8. Глоссарий
 9. Глоссарий
 10. Глоссарий
 11. Глоссарий
 12. ГЛОССАРИЙ
р/с Саяси түсініктер Аңықтамалары
Автаркия елдің экономикасын басқа елдердің экономикасынан оқшауландыруға бағытталған ұлттық мақсат. Осыған орай ол шетелдердің тауарларын, капиталын және т.б. өз еліне енгізуге шек қоюы мүмкін. Бұл тәсіл өз елінің өндірісін дамытуға немесе басқа саяси мақсатта да жасалады.
Денонсация келісілген екі жақты халықаралық шарттың бұзылғанын мәлімдеу. Әдетте, ол туралы екінші мемлекетке алдын ала ескертіледі.
Преамбула халықаралық келісімнің, конституция, декларация және т.б заңдылық құжаттардың кіріспе бөлімі.
Ратификация мемлекеттер арасындағы жасалған шартты жоғарғы өкімет орындауының бекітуі. Бұған кейін мемлекеттер ратификациялық грамота деген құжатпен алмасады да, келісім-шарт заңды күшіне кіреді.
Саммит сыртқы саяси келісімдер жүргізіп,шешімдерге келу үшін мемлекеттердің жоғарғы басшыларының кездесуі.
Юнеско БҰҰ-ның білім, ғылым, мәдениет мәселесі жөнінде халықаралық, үкіметаралық ұйымы. Оның жарғысы 1945 жылы қабылданды. Негізгі мақсаты-нәсіліне, жынысына, тіліне, дініне қарамай барша адамға әділдікті, заңдылықты, адам құқығы мен еркіндіктерін жалпыға бірдей құрметтеуді қамтамасыз ету үшін ағартушылық, білім ж/е мәдениет құралдары арқылы халықаралық ынтымақтастықты дамытуға, бейбітшілікті орнатуға көмектеседі. Оған Бас коференция басшылық етеді. Секретариатының тұрақты тұратын жері-Париж.
Де-юре заңдылық, заң бойынша, белгілі бір мемлекетті түпкілікті мойындау
Де-факто факт бойынша, мемлекетпен іс жүзінде қарым-қатынас жүргізу.
Форс-мажор Алдын-ала болжап білуге болмайтын, күтпеген жағдайлар (табиғи апаттар, жер сілкінісі, сел, топансу т.б.)
Де-марш күтпеген жүріс, күтпеген іс-қимыл.

 8) Мәнжазба тақырыптары

1. Қазіргі кезеңдегі Қазақстанның саяси жүйесі.

2. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттің құрылуы.

3. Унитарлы Қазақстан және Федеративті Ресей:салыстырмалы-саяси талдау.

4. Тәуелсіз Қазақстанға 10 жыл.

5. Президенттік және парламенттік республика:жалпы және ерекше.

6. Қазіргі кезеңдегі Қазақстандағы саяси партиялар мен қоғамдық саяси қозғалыстар.

7. Қазіргі кезеңдегі Қазақстан қоғамындағы саяси Элита.

8. Саяси лидерлік.

9. Қазіргі кезеңдегі Қазақстан қоғамындағы саяси мәдениетінің ерекшеліктері.

10. Қазақстан халықаралық қатынастар жүйесінде.

11. Қазіргі кезеңдегі мемлекетаралық шиеленістер.

12. Қазіргі кезеңдегі ғаламдық проблемалар.

13. Қазақстан және әлемдік қоғамдастық.

14. БҰҰ және оның әлемдік саяси процестердегі ролі.

 

 

9) Әдебиеттер

1. Назарбаев Н.А. Новый этап демократизации Казахстана- ускоренное развитие свободного демократического общества. Казахстанская правда,17 мая 2007г.

‡агрузка...

2. Казахстанская политологическая энциклопедия. Алматы, 1998г.

3. Машан М.С. Политическая система Казахстана. Алматы, 2000.

4. Токаев К. К. Внешняя политика Казахстана в условиях глобализации. Алматы, 2000.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)