АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Электр энергиясы сапасына талаптар 7 страница

Читайте также:
 1. I. Перевести текст. 1 страница
 2. I. Перевести текст. 10 страница
 3. I. Перевести текст. 11 страница
 4. I. Перевести текст. 2 страница
 5. I. Перевести текст. 3 страница
 6. I. Перевести текст. 4 страница
 7. I. Перевести текст. 5 страница
 8. I. Перевести текст. 6 страница
 9. I. Перевести текст. 7 страница
 10. I. Перевести текст. 8 страница
 11. I. Перевести текст. 9 страница
 12. Il pea.M em u ifJy uK/uu 1 страница

6-10кВ ТҚ-дан жергілікті жүктемені және жалпы станциялық ө.м. электрмен жабдықтау іске асырылады. Агрегатты және жалпы станциялық қоректендіру үшін қуаты 1000 кВ А үлкен емес құрғақ трансформаторлар қолданылады, бұл оларды тікелей 0.4 кВ құрамаға жақын орналастыруға мүмкіндік береді.

Аз көлемді, аз кернеулі СЭС, сонымен қатар орта қаутты СЭС-да агрегаттық және жалпы станциялықө.м. орталықтандырылған біріктіндірілген қорек бір (7.19. сурет) немесе екі (7.20 сурет) кернеу деңгейіне сәйкес. Бұл жағдайда әр гидро агрегаттардың ө.м. 0.4 кВ шинасы автоматты сөндіргіші арқылы екі бөлікке бөлінеді және екі секцияда ө.м. бір жұмысшы трансформаторға жалғанады. Соңғысы ірілінген блоктық ТҚ-дан немесе электрстанцияның орталықтандырылған 6-10кВ ТҚ-дан қоректенеді.

 

Негізгі әдебиеттер: 1[227-237]

Қосымша әдебиеттер:1[350-365]

Бақылау сұрақтары:

 1. Өзіндік мұқтаждықтың ТҚ-сы
 2. ЖЭО ө.м.т электрмен жабдықтау сұлбасы

3. Агрегатты ө.м. электрмен жабдықтауды

№13 Дәріс конспектісі

Дәріс тақырыбы: Тарату құрылғыларының конструкциясы – тарату құрылғыларының классификациясы. Жалпы талаптар. Электр техникалық құрылғыларды электр станция аумағында орнаастыру.

 

ТҚ электр қондырғыларының сұлбаларына жалпы құжаттарына қойылатын талаптарға (НТП) ЖЭС, АЭС,СЭС, ГАЭС және ПС технологиялық жобалау нормалары болып табылады. Сонымен қатар, көптеген жобалық құжаттар қатары болады, олар салалық талаптардың ерекшелігін анықтай түседі. ЖЭС – тің ТҚ – ға қатысты қойылатын талаптары келесідей түрде сипаииалады:- СВ немесе ШСВ- дан бпасқа қуаты 300 МВт және одан жоғары электр станцияларында агреаттарында кез келген сөндіргіштің істен шығуы, бірден көп энергоблоктардың бір немесе бірнеше ЭБЖ – ның сөнуіне жол бермеу керек, егер энергожүйенің немесе оның бөлігі тұрақтылығы қамаамасыз етілген болса;

- СВ немесе ШСВ істен шығуы кезінде сонымен қатар басқа тораптарды жоспарланған жөндеу уақытында сөндіргіштердің бірі жұмыстан шыққан уақытта қуаты 300 МВт екіден көп энергоблоктардың және екі желілердің өшуі болмауы керек, егер бұл кезде энергожүйенің немесе оның бөлігінің тұрақтылығы қамтамасыз етілген болса. арнайы жағдайлар кезінде бір уақытта екі энергоблоктарға дейін жұмыстан шығуына рұқсат етіледі, егерде бұл рұқсат ету энергожүйенің және оның бөлігінің тұрақтылығыеың сақату шартарына қайшы келмесе және электрстанцияның толықтай тоқтануына және басқа энерго блоктарының жұмыстарына әсер етпесе;

- ЖЭО үшін кез келген сөндіргіштердің істен шығу кезінде бір уақытта өшетін агрегаттардың мүмкін саны мен қуаттар қосындысы тек қана энергожүйенің тұрақтылығының сақтау шартары бойынша ғана анықталмайды, сонымемен қатар тұтынушыларды электр және жылумен қамтамассыз ету бойынша ;

- кез келген сөндіргіштердің істен шығуы бір тізбектің (екі желі) екі тізбекті транзитті 110 кВ және жоғары кернеулері үшін өшірілуі болмау керек;

‡агрузка...

- электр беріліс желілерінің өшірілуі кем дегенде 2 сөндіргіштермен, трансформаторлар (автотрансформаторлар) – жоғары кернеулі ТҚ әрқайсысында кем дегенде үш сөндіргіштермен жасалу керек.

- 110 Кв және жоғары кернеулерде сөндіргіштердің жоспарлы жөндеу жұмыстары сәйкес қосылулардың өшілілуіссіз жасалады;

- блокты электр станцияларының екі іске қосушы резервті ө.м. трансформаторлар мен ТҚ қоректендіру кезінде кез келген сұлбадағы сөндіргіштердің біреуі бір уақыттан істен шыққан кезде.

АЭС ТҚ сұлбалары үшін қойылатыг жоғарыдағы аталған талаптарға ұқсас, бірақ одан да қаталдырақ болып келеді:

- 1000МВт реакторлы энергоблоктар үшін кез келген сөндіргіштердің істен шығу бірден көп энерго блоктың сөнуіне және бір немесе бірнеше желілердің өшуіне алып келмейді, егер энергожүйенің тұрақтылығы қамтамассыз етілсе;

- 1000 МВт дейінгі қуатты энерго блоктың СВ немесе ШВС істен шығуы, сонымен қатар басқа тораптағы жоспарлы жөндеу жұмыстары кезінде сөндіргіштердің бірі істен шыққан уақытта 1000 МВт және одан жоғары екіден көп энергоблоктардың сөнуіне және энергожүйенің тұрақтылығының қамтамасыз етіп тұрған желілерден істен шығуына мүмкіндік бермеу керек.

СЭС (7.ІІІ сур.) және ГАЭС ТҚ сұлбалары өзіндік спецификаға ие. Біріншіден, апаттық режимдерден кейін энергоблоктардың бір уақытта желіден өшірілу сандары регламенттелмейді. Екіншіден, блокты трансформаторлардың өшірілуі кем дегенде үш сөндіргішпен қамтамассыз етілу керек, 500 кВ-қа дейігі трансформаторларды (автотрансформаторларды) өшіру – кем дегенде төрттеу, ал 750 кВ үшін – ТҚ бір кернеуінің кем дегенде үш сөндіргішпен қамтамассыз етіледі.

Қосалқыстанция үшін электр беріліс желілері өшіруші максималды сөндіргіштер саны екеуден аспау керек, 500 кВ-гі трансформатор (автотрансформатор) үшін – төртеу, ал 750 кВ үшін бір жоғарлату ТҚ үшеу болу керек.

Келтірілген нормативтер ресми бекітілген ведомствалы НТП-да көрсетілген. Қазіргі таңда жобалайтын ұйымдарда олардың дамытуда ұсыныстар қарастырылған, онда ұсыныс сипатта болады. Олар электр станциялардың ТҚ сұлбаларын сенімділігін жоғарлатуға бағытталған. Блокты ЖЭС үшін развилкадағы шиналы айырғыштарлың бұзылуы немесе кез келген сөндіргіштердің істен шығуы бірден көп энерго блоктың және бір немесе бірнеше желілердің өшірілуіне, егер де энергожүйенің неменсе оның бөлігінің тұрақтылықтары қамтамассыздандырылады. Трансформаторлардың (автотрасформаторлардың) өшірілуі жоғарлатушы кернеулі ТҚ-ның кем дегенде екі сөндіргіштермен жасалады. ЖЭС-да развилкадағы шиналы айырғыштың бөлінуі немесе кез келген сөндіргіштердің істен шығуы оның толықтай тоқтатпауы керек.

ТҚ-ның типтік сұлбалары және олардың қолдану аймағы электр станция мен қосалқы станциялармен НТП-мен анықталады. 7.1-7.3 кестеде электро станцияның ТҚ типті сұлбаларының ресми бекітілген НТП, ал 7.4 кестеде – қосалқы станциянікі көрсетілген. “+” таңбасы ұсынылған сұлбаға, ал “- ” таңбасы НТП-мен қарастырылмайтын сұлбаларға қатысты.

Бірінші және төртінші топты ТҚ нормативті құжаттарына сәйкес 220 кВ кернеулеріне дейін, тораптарда және блокты сұлба үшін ыңғайлы болып келеді және жоғары классты кереулер үшін қолданылмайды. Екінші және үшінші топты ТҚ сұлбасы 330 кВ жоғары кернеулі ТҚ үшін арналған және тек қана көпбұрышты сұлбасы төмен классты кернеулер үшін қолдануға ұсынылады. Соңғы жылдары екінші және үшінші топты ТҚ сұлбасы төөмен кернеулі тораптар үшін қолданыс тапты.

 

Екі системалы құрама шинасы және айналмалы жүйе шинасы бар ТҚ сұлбасы үшін барлық НТП-лар қосу салдарына байланысты құрама шшиналарының сөндіргіштерін секциондау регламенттеледі.

СЭС, ГАЭС және ПС үшін қосылулар саны 16 немесе одан көп кезіде екі жұмыс шиналарын сөндіргіштермен, секционарлауға жатады. Типтік шешімдер екі ШСБ және екі ОВ орнатуда қарастырады. 12-15 қосылулары бар ПС үшін бір жүйенің құрама шиналарымен секциондауға рұқсат етіледі. Қосылулар саны аз болған кезде ПС құрама шиналары секцияланбайды.

АЭС және ЖЭС сұлбалары үщін, екі жүйенің құрама шиналары қосылулар саны 17 және одан жоғары кезінде секциондалады, бұл кезде ОВ және ШСВ функцияларын бірлестіретін екі сөндіргіштер қолданылады. Қосылулар саны 12-16 кезінде жұмысшы құрама шиналарының бірі секциондалады. Одан аз қосылулар кезінде құрама шиналар секциондалмайды.

Тәжірибе көрсеткендей, ОВ және ШСВ функцияларын бірлестіру электр қондырғыларының эксплуатацияларын қиындатады және блокировкалардың күрделігінен және екінші тізбектегі қосылулар санының көптігінен сенімділігі төмендейді. Сондықтан жоғарыда аталған ОВ және ШСВ функцияаларын бірлестіру көптеген шешімдерді шешуде маңызды тенденцияға ие.

Екі ОВ кезінде айналмалы шина системасы кейбір жағдайда айырғыштармен секциондалады немесе екі тәуелсіз бөліктер ретінде жасалады.

Бұл дегеніміз екі ОВ-ның жұмыстары айналмалы шина жүйесінің қосылулар саны екеу кезінде байланыстардың болуын жояды. ТҚ сөндіргіштерін жоспарлы жөндеу жұмыстары кезекпен орындалады. Сұлбада екі ОВ-ң болуы басқа ОВ-ң жоспарлы жөндеу жұмыстары кезінде бір ОВ-ң істен шығып, ауыстыру кезінде ақтауы мүмкін.

Айналмалы жүйе шинасы бір немесе екі системалы жүйе құрама шинаның болуы үнемі болмайды. Кейбір жағдайларда 35 кВ кернеулі ТҚ сұлбасы осы класстық кернеулерден сөндіргіштернінің жөндеу жұмыстарының ұзақтығы аз болған кезде қолданылады. Бұл, сонымен қатар КРУЕ үшін қарастырылмайды.

Бір системалы бір жүйелі құрама шиналы айналмалы система шинасы бар ПС сұлбасы үшін екі тізбектей қосылған сөндіргіштердің қосылған сөндіргіштерді құрама шина системаларын қарастырылады. Бір секционды құрама системалы шиналы ПС үшін развилкадағы екі секцияға щығатын екі шиналы айырғышы бар бір ОВ орнатылады. ЖЭС және АЭС сұлбалары үшін, ОВ орнату құрама шина секцияларының әрқайсысында орнатылады. АЭС үшін жақында 500,1000 МВА қуатты моноблоктар, сонымен қатар қуаты 500 МВА байланыс автотрансформаторы ТҚ сұлбасынан тәуелсіз кем дегенде екі сөндіргіштермен коммутацияланады.

Қазіргі таңда жобалайтын ұйымдарда ТҚ сұлбаларын дамытуға арналған ұсыныстар бар. ЖЭС ТҚ бір системалы құрамалы шиналар үшін екі тізбектей қосылған СВ орнату қарастырылған. ТҚ-да екі системалы құрама шинасы және айнымалы система шинасы бар қосылулар саны 11 кезінде немесе одан кем құрама шина системалары секцияланбайды. Қосылулар саны 12 және одан көп кезінде құрама шиналардың әрқайсысы өзінің сөндіргішімен секцияланады. Екі құрамалы системалы шиналарда секционды екі ө.м. іске қосушы резервті автотрансформаторлары бар ТҚ қосылулар санынан тәуелсіз жасалады. 500МВт және одан көп моноблоктар , сонымен қатар, екі системалы құрамалы шиналы айнымалы шиналы истемалары сұлбасы бар қуаты 500МВА байланыс автотрансформаторлары екі сөндіргіштермен коммутацияланады. 3/2 және 4/3 сұлбаларды қолдану аймағы барлық 110 кВ жоғары кернеулер үшін таратылады. Сөйтіп, осы барлық ұсыныстар ТҚ сұлбаларының сенімділігін арттыруға бағытталған. Электрлік станциялармен қосалқы станциялардың құрылымдық сұлбалары.

Электрлік құрылымдық сұлба қондырғылардың құрамынан(генераторлар мен трансформаторлардың саны мен қуаты) генерациялайтын қуаттардың таратылуы және әртүрлі деңгейлі кернеулі ТҚ сұлбасындағы арасындағы тұтынушылар тұтынушылар жүктемелері және осы ТҚ арасынддағы байланыстарды анықтау.

 

Негізгі әдебиет: 1[227-232]

Қосымша әдебиет: 1[350-365]

Бақылау сұрақтары:

1. ЖЭС үшін бір уақытта өшірілетін агрегаттардың қосынды суммасы және мүмкін сандары;

2. ТҚ типті сұлбалары және олардың қолдану аймақтары;

3. ЖЭС ТҚ электрлік құрылымдық сұлбасы;

ПС ТҚ типті сеткалы сұлбасы.

№14 Дәріс конспектісі

Дәріс тақырыбы: Электрберулер және тұрақты тоқ вставкалары, тағайындалуы қолданылу облысы, түрлендіргіш қосалқы станциялар, электрберулер және тұрақты тоқ вставкаларының энергетикалық режимдері.

Қазіргі кезде электр энергеиясын өндіру, оны ұзақ қашықтыққа беру, тарату және тұтыну үшін айнымалы тоқ қолданылады. Бұл, айнымалы тоқтың трансформациялануға беймділігімен түсіндіріледі, яғни кернедің жеткілікті қарапайым аппараттармен-трансформаторлар көмегімен өзгеретіндігімен, сондай-ақ айнымалы тоқ электр қозғалтқыштарының конструкциясы едәуір қарапайым, сондықтан-да тұрақты тоқ электр қозғалтқыштарына қарағанда сенімдірек болғандықтан айнымалы тоқ қолданылады. Осыған байланысты айнымалы тоқ, кейбір өндіріс орындары мен электр транспорттарынан басқа барлық жерлерде қолданылады. Осыған қарамастан соңғы онжылдықта әртүрлі елдердегі электроэнергетиктар бірқатар мәселелерді шешу үшін тұрақты тоқты қолдануда, соның ішінде ұзақ қашықтыққа электр энергиясын беру мәселесі де қарастырылуда.

Неге бұл мәселе қарастырылуда деген сұраққа, айнымалы және тұрақты тоқ желілерінің сипаттамасын салыстырамыз.

Екі желі де бір типті парпаметрлерге ие - өткізгіштердің активті кедергілері, сондай-ақ индуктивтілігі және сиымдылығы. Өткізгіштіктердің активті кедергілері, желілердегі қуат пен энергия шығынын, сондықтан-да оның ПӘК, ал индуктивтілік пен сиымдылық электр энергиясын берумен байланысты желідегі электромагнитті процесстерді анықтайды. Айнымалы тоқ желілері үшін осы процесстер толқынды сипаттқа ие, сондықтан-да осындай желілердің негізгі сипаттамаларын анықтайды. Для линий переменного тока эти процессы носят волновой характер, что и определяет основные характеристики такой линии. В линии постоянного тока волновые процессы отсутствуют. Именно это различие и лежит в основе всех решений, связанных с применением постоянного тока для транспорта электроэнергии.

Рассмотрим этот вопрос несколько подробнее.

Индуктивность и емкость линии определяются ее конструкцией — расстоянием между фазами (полюсами), диаметром проводов и длиной линии. При увеличении расстояния между фазами индуктивность линии увеличивается, а емкость линии снижается. Уменьшение этого расстояния приводит к обратному эффекту. Увеличение длины линии вызывает увеличение как ее индуктивности, так и емкости.

У воздушных линий переменного и постоянного тока расстояние между фазами (полюсами) измеряется метрами (ВЛ 500 кВ переменного тока — 12 м, ВЛ ±400 кВ постоянного тока — 10 м), у кабельной линии — несколькими сантиметрами. Отсюда следует, что воздушная линия имеет существенно большую индуктивность и значительно меньшую емкость, чем кабельная. Различие этих характеристик проявляется при работе воздушных и кабельных линий на постоянном или переменном напряжении.

Для начала отметим, что реакция индуктивности и емкости на протекание переменного и постоянного тока различна. При протекании переменного тока по индуктивности в ней возникает ЭДС самоиндукции, которая противодействует протеканию тока. Иными словами, индуктивность представляет собой сопротивление для переменного тока. Это сопротивление прямо пропорционально частоте переменного тока и возрастает с увеличением последней. При частоте тока, равной нулю (постоянный ток), индуктивное сопротивление тоже равно нулю.

Емкость также оказывает сопротивление протеканию переменного тока. В отличие от индуктивного сопротивления емкостное сопротивление обратно пропорционально частоте. При увеличении частоты переменного тока сопротивление емкости снижается, при уменьшении частоты — возрастает. При частоте, равной нулю (постоянный ток), сопротивление емкости становится равным бесконечности. Иными словами, через емкость постоянный ток не проходит.

Рассмотрим воздушную линию. При работе воздушной линии на переменном напряжении ее индуктивность оказывает сопротивление протеканию переменного тока и, в конечном итоге, определяет ту максимальную мощность, которую можно передать по этой линии. Как уже отмечалось, индуктивное сопротивление линии возрастает при увеличении ее длины, и, следовательно, при этом снижается максимальная мощность, которую можно передать по линии.

Емкость воздушной линии переменного тока практически не влияет на передаваемую мощность, однако через нее протекает так называемый зарядный ток, который создает зарядную мощность линии и приводит к дополнительному нагреву проводов, т.е. увеличивает потери энергии в линии и снижает ее КПД. Кроме того, этот ток приводит к нежелательному повышению напряжения в промежуточных точках линии и к целому ряду других отрицательных последствий. Поэтому возникает необходимость в компенсации зарядной мощности линии, для чего используются специальные устройства — реакторы, которые, в конечном счете, приводят к увеличению стоимости линии. Однако следует отметить, что необходимость в компенсации зарядной мощности линии, как правило, возникает лишь для линий сверхвысоких напряжений — 330 кВ и выше.

При работе воздушной линии на постоянном напряжении, когда по ней протекает постоянный ток, в установившемся режиме ни ее индуктивность, ни емкость не оказывают никакого влияния на процесс передачи электрической энергии по линии и, следовательно, на максимальную мощность, которую можно передать по линии при увеличении длины последней. Зарядная мощность линии постоянного тока отсутствует в силу изложенных выше причин. Поэтому сама линия не нуждается в каких-либо компенсирующих устройствах.

Главный вывод, который может быть сделан из сказанного выше, состоит в следующем:

для воздушной линии переменного тока существует зависимость максимальной передаваемой мощности от ее длины — чем длиннее линия, тем меньше предельная мощность, которую можно по ней передать; это одна из причин, ограничивающих допустимую длину такой линии;

воздушная линия постоянного тока не имеет такого ограничения, поэтому линия постоянного тока может иметь любую длину и передаваемую мощность, которые диктуются практической целесообразностью. Возможные ограничения — допустимые потери энергии на нагрев проводов и пропускная способность используемой аппаратуры.

Рассмотрим теперь кабельные линии. Известно, что кабельные линии переменного тока имеют весьма ограниченную длину — не более 15—20 км. Это объясняется двумя основными причинами:

большой зарядной мощностью, возникающей вследствие значительной емкости кабеля;

высокой стоимостью кабеля.

Зарядная мощность приводит к дополнительному нагреву жил кабеля, вынуждая снижать полезную передаваемую мощность и ограничивать длину кабеля. В особенности это относится к высоковольтным кабельным линиям (110—500 кВ). Поэтому кабельные линии переменного тока не могут быть использованы для передачи электроэнергии на достаточно большие расстояния.

В кабельной линии постоянного тока зарядная мощность отсутствует и не создает дополнительного нагрева кабеля. Поэтому кабельные линии постоянного тока могут сооружаться достаточно длинными (100—200 км, возможно и больше) и использоваться для решения задач, которые невозможно решить иными путями, например для пересечения больших водных пространств (морских проливов), ввода больших мощностей в центры крупных городов и др.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.016 сек.)