АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Функціональні Анатомічні

Читайте также:
 1. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ У РІЗНІ ПЕРІОДИ ОНТОГЕНЕЗУ
 2. Структурними підрозділами місцевих державних адміністрацій є насамперед галузеві й функціональні управління (наприклад, управління економіки, управління охорони здоров'я тощо).
 3. Сутність та цілі економічної системи. Її структурні та функціональні елементи.
 4. Типологія та функціональні особливості суб'єктів міжнародних відносин
 5. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ
 6. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОКИС
 7. Функціональні повноваження членів Кабінету міністрів України.
 8. Функціональні стилі сучасної української літературної мови та сфери їх застосування
 9. Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування
 10. Функціональні стилі української мови та сфера їх застосування. Основні ознаки функціональних стилів
 11. Функціональні стилі української мови, причини їх існування. Основні ознаки кожного зі стилів.

- Порушення бронхіальної прохідності Редукція судинного русла легеневої

- Підвищення в’язкості крові артерії – звуження та спорожнення

- Збільшення хвилинного легеневих артеріол, капілярів

об’єму кровообігу внаслідок пневмосклерозу.

- Порушення скоротливої Клінічні ознаки ХЛС з’являються при

функції серця редукції 5-10% загальної площі

капілярів.

 

Порушення бронхіальної прохідності

 

Альвеолярна гіпоксія, яка Порушення біомеханіки

Зумовлює: дихання -при тривалому

- спазм легеневих артеріолпорушенні бронхіальної

в ділянці гіповентиляції прохідності у хворих на ТБ

(рефлекс Ейлера-Лілієстранда), внутрішньогрудний тиск

що призводить до підвищення значно зростає на видиху,

опору току крові у малому а час самого видиху подовжу-

колі кровообігу та перевантаження ється. Наслідком цього є підви-

тиском правого шлуночка; щеня тиску, насамперед, у

-підвищення в крові концентрації легеневих венах, що спричинює

вазопресивних речовин(серотонін, підсилення роботи правого

вазопресин, ендотелін), які мають шлуночка і тому збільшується

сильний судинно-звужувальний ефект; тиск у легеневій артерії.

- зменшення синтезу( ендотелієм судин)

оксиду азотуіпростацикліну

(розширяють судини);

- розвиток гіпоксемії та гіперкапнії.

- Підвищення в’язкості крові - зумовлено поліцитемією (розвивається при подразненні кісткового мозку у відповідь на гіпоксемію) і гіперкоагуляцією, яка є наслідком тромбоутворення.

Основа тромбоутворення - порушення простациклін – тромбоксанової рівноваги. Простациклін (ПГІ2) - один з найактивніших ендогенних інгібіторів агрегації тромбоцитів і руйнівник сформованих тромбів. Тромбоксан - сильний вазоконстриктор (виробляється тромбоцитами). У хворих на ТБ спостерігається зменшення синтезу простацикліну і збільшення продукції тромбоксану.

- Збільшення хвилинного об’єму кровообігу - компенсаторна реакція на подразнення хеморецепторів аортальнокаротидної зони (вплив гіпоксемії) і підвищення вмісту катехоламінів.

Збільшений об’єм крові проходить через звужені легеневі артеріоли, що призводить до подальшого зростання тиску в легеневій артерії.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)