АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Це гостра специфічна пневмонія, яка характеризується швидко наростаючими кеазеозно-некротичними змінами та тяжким, нерідко швидко прогресуючим, з летальним наслідком, перебігом

Читайте также:
 1. Але монетарне правило не враховує мінливості швидкості обігу грошей та чутливості попиту до зміни процентної ставки.
 2. ВИЗНАЧЕННЯ ШВИДКОСТІ РУХУ ТЗ ПО СЛІДАХ ГАЛЬМУВАННЯ
 3. Гостра ниркова недостатність (ГНН)
 4. Дивізіональна структура характеризується
 5. Засоби регулювання швидкості скочування відчепів і пристрої для їх просування по коліям підгіркового парку
 6. Керування асинхронними двигунами у функції швидкості
 7. Нормативні швидкості розпуску составів на сортувальних гірках
 8. Оптимальні величини температури, відносної вологості та швидкості руху повітря в робочої зони виробничих приміщень
 9. Оптимальні та допустимі норми температури, відносної вологості і швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих приміщень для холодного та теплого періоду року
 10. ПРИКЛАДИ ХАРАКТЕРНОГО ВЗАЄМНОГО РОЗТАШУВАНЯ ТЗ В МОМЕНТ ЗІТКНЕННЯ (в залежності від кута між векторами їх швидкостей)
 11. Про внесення змін до Закону України “Про державну статистику“: Закон України від 13.07.2000 № 1922-ІІІ із змінами і доповненнями.
 12. Стаття 49. Особлива гарантія для окремих категорій безробітних, які втратили роботу у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці

Одна з найтяжчих форм ТБ. Особливість КП– виражені казеозно-некротичні зміни, швидке прогресування, утворення множинних порожнин розпаду.

 

Патогенез КП виникає на фоні різко зниженого протитуберкульозного імунітету наступними шляхами
Екзогенна суперінфекція –потраплянні до організму високовірулентних МБТ та їх інтенсивне розмноження у легеневій тканині. Ендогенна реактиваціястарих вогнищ. КП ускладнює перебіг інших форм ТБ (фіброзно-кавернозного, дисемінова-ного, інфільтративного і дуже рідко – вогнищевого).  
Найпідданими захворюванню на КП є контингенти медичної та соціальної груп підвищеного ризику захворювання на ТБ.
Клінічні форми КП Лобулярна – в більшості випадків ускладнює інші форми ТБ. Лобарна – зазвичай розвивається як самостійна форма ТБ.
Патомор-фологія Початкова стадія КП (ТБ запалення у межах сегменту) характеризується утворенням великої зони казеозного некрозу. Патологічний процес швидко поширюється за межі ураженого сегменту. У обох легенях формуються казеозні вогнища і фокуси, які зливаються між собою. Казоез заповнює альвеоли і бронхіоли. При розплавленні казеозних мав утворюються множинні порожнини різної величини або гігантські каверни. Розпаду легеневої тканини сприяє порушення мікроциркуляції (наслідок некротичного васкуліту). Токсична дія продуктів життєдіяльності МБТ і токсичних речовин (наслідок розпаду легеневої тканини) виникає системне ураження мікроциркуляторного русла в інших органах. Своєчасно розпочате лікування призупиняє прогресування патологічних змін. Казеозні вогнища інкапсулюються, на місці порожнин розпаду утворюються фіброзні каверни.
Клінічний перебіг Гострий початок . Температура тіла – 38º-39ºС, остуда, виражена слабість і пітливість (профузні поти), відсутність апетиту, зниження маси тіла, задишка, кашель (спочатку з невеликою кількістю мокротиння). Після утворення порожнин розпаду кашель посилюється, виділяється велика кількість мокротиння. Турбує біль у грудях, може виникати кровохаркання, наростає задишка.
Об’єктивні дані Перкуторно - вкорочення або тупий легеневий звук над ураженими ділянками, аускультативно – ослаблене бронхіальне дихання, велика кількість звучних різнокаліберних, іноді хлюпаючих, вологих хрипів. Іноді у хворих хрипи зовсім не вислуховуються”.
Рентгено- логічно Масивне затемнення без чітких меж з наявністю порожнин розпаду, вогнища бронхогенного обсіменіння в оточуючій легеневій тканині, нерідко – в іншій легені.
Аналіз крові Помірний лейкоцитоз - 12-15х109/л, значне збільшення палочкоядерних нейтрофілів, виражена лімфопенія, підвищення ШОЕ до 50-70 мм/год.
Лікування Кат.1 (5-ти компонентний режим), якщо КП самостійна форма ТБ. При ускладненні перебігу інших форм ТБ – призначення препаратів в залежності від чутливості МБТ. В комплексному плані лікування хворих на казеозну пневмонію слід передбачати операцію типу резекції легені або її частки.
Наслідки Сприятливий – трансформація у фіброзно-кавернозний туберкульоз, цироз. Несприятливий - перебіг КП закінчується смертю хворого.

 Диференціальна діагностика КП проводять із неспецифічною плевропневмонією.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)