АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Характеризується наявністю різного генезу та давності невеликих (до 10 мм у діаметрі) вогнищ у межах 1-2 сегментів в одній або обох легенях та малосимптомним перебігом

Читайте также:
 1. Б наявністю споживача
 2. Вікова фізіологія – це самостійна наука, завданням якої є вивчення закономірностей становлення і розвитку фізіологічних функцій організму в процесі онтогенезу.
 3. Дивізіональна структура характеризується
 4. Ігрова концепція культурогенезу Й.Гейзінги.
 5. Концепції культурогенезу та теорії культурних змін
 6. Концепція культурогенезу К.Маркса та Ф.Енгельса (трудова концепція)
 7. Л.8. НОРМАТИВНІ АКТИ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ, ЩО ДІЮТЬ У МЕЖАХ ПІДПРИЄМСТВА
 8. Ми, які діють в одній галузі народного господарства.
 9. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ У РІЗНІ ПЕРІОДИ ОНТОГЕНЕЗУ
 10. Оптичні кабелі різного призначення
 11. Проблема антропосоціогенезу. Єдність природного, соціального і духовного в людині
 12. Промивальних рідин на водній основі

 

Діагностується у 15-20% вперше виявлених хворих на туберкульоз легень.

Особливість вогнищевого туберкульозу легень - обмеженість ураження.

 

 

Вогнищевий туберкульоз легень
Форми М’яковогнищевий(вогнищевий туберкульоз у фазі інфільтрації - свіжа форма). Фіброзно-вогнищевий (вогнищевий туберкульоз у фазі ущільнення - хронічна форма)
Патогенез Екзогенна суперінфекція -екзогенне надходження до організму вірулентних МБТ Ендогенна реактивація – реактивація ТБ інфекції в старих залишкових післятуберкульозних змінах (запнених первинних вогнищах і/або кальцинатах). Розвивається з в результаті неповного розсмоктування та ущільнення м’яковогнищевого, інфільтративного, дисемінованого ТБ легень.
Нагаль-на умова розвитку ВТБ Ослаблення протитуберкульозного імунітету. Фактори, що сприяють зниженню імунітету: гострі та хронічні захворювання, лікування імунодепресантами чи кортикостероїдами, перевтома, недоїдання, психічні і фізичні травми. Ендогенній реактивації, крім цього, може сприяти і екзогенна суперінфекція.  
Патомор- фологія     При ендогенної реактивації лейкоцити проникають у старе вогнище і за рахунок протеолітичних ферментів розплавляють казеозний некроз. Фіброзна капсула навколо вогнища інфільтрується лімфоцитами і розрихлюється; навколо вогнища розвивається зона перифокального неспецифічного запалення. Подальші патоморфологічні зміни такі, як і при екзогенній суперінфекції. Розсмоктування специфічних змін при дисемінованому, м’яко-вогнищевому, інфільтративному ТБ поєднується з розвитком фіброзу. На місці вогнищ, інфільтративних фокусів, вогнищ дисемінації утворюються осумковані, щільні фіброзовані вогнища. Такі неактивні вогнища розглядають як залишкові зміни після вилікуваного ТБ.  
Першочергово зміни виникають в стінці апікальних часточкових бронхів – розвивається казеозний панбронхіт. Далі запальний процес переходить на альвеоли, де утворюються ділянки ексудативного чи продуктивного запалення. Ці вогнища описані у 1904 р. О.І. Абрикосовим.
Класифі-кація вогнищ За розміром всі вогнища поділяються на малі – до 3 мм в діаметрі, середні - від 4 до 6 мм і великі - від 7 до 10 мм.
Фази ВТБ Інфільтрації, розпаду, розсмоктування. Ущільнення, рубцювання, звапнення (петрифікації).
Клініч-ний перебіг Безсимптомний, малосимптомний, може бути гострий початок (рідко). У деяких хворих наявні швидка втомлюваність, зниження працездатності та апетиту, пітливість, нездужання., тривалий субфебрилітет (переважно у другій половині дня). Хворі можуть скаржитися на покашлювання з незначним виділенням харкотиння. Симптоми інтоксикації, кашель з мокротинням, іноді кровохаркання. з’являються при рецидивах. Причина появи мокротиння, кровохаркання – бронхоектази , деформація бронхів, які часто супроводжують цю форму ВТБ.
Об’єктив-ні дані     Огляд хворого - зміни відсутні. Перкуторні зміни відсутні, аускультативно можна виявити фокусні хрипи за наявності розпаду Нерідко чітко видно над-і підключичні ямки (наслідок зморщування верхівок легень). Притуплення легеневого звуку, жорстке дихання і локальні сухі/вологі хрипи (наслідок фіброзних змін легеневої тканини, деформації бронхів).
Рентгено логічно Тінь до 1 см в діаметрі малої інтенсивності з нечіткими контурами. Інтенсивна тінь до 1 см в діаметрі з чіткими контурами.
Ан. крові У більшості хворих змін нема. У деяких хворих може бути незначне збільшення паличкоядерних лейкоцитів і ШОЕ ( не більше 20 мм/год). Змін немає.
Лікуван-ня кат. 3, якщо виявили МБТ – кат.1, при неефективному лікуванні або перерві у лікуванні більше 2 міс. – кат.2. У разі рецидиву – кат. 2
Наслідки - Розсмоктування (відбувається при вогнищах діаметром до 5 мм). - Ущільнення вогнищ. - Рубцювання (на місті вогнища формується рубець). - Прогресування процесу - розпад, перехід в інфільтративну форму ТБ легень.  

 Диференціальна діагностика ВТБ. М’яковогнщевий ТБ диференціюють з: бронхопневмонією, периферичним раком легень, метастатичним раком легень.

‡агрузка...

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)