АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Що є об'єктами системи місцевих фінансів?

а) фінансові ресурси міністерств і відомств;

б) фінансові ресурси державних фондів цільового призначення;

!в) фінансові ресурси, що мобілізуються, розподіляються та використову­ються місцевими органами влади для виконання покладених на них функцій і завдань.

 

11. Головними фінансовими фондами місцевих органів влади є:

!а) місцеві бюджети;

б) банківські кредити;

в) фонди грошових ресурсів комунальних підприємств.

 

12. Відповідно до функціонального поділу видатки місцевих фінансів поділяються на:

!а) обов'язкові видатки;

б) видатки на законодавчу владу;

!в) видатки, що здійснюються для реалізації завдань у межах власної компетенції;

!г) видатки для реалізації делегованих (доручених) центральною владою завдань;

д) видатки на міжнародну діяльність.

 

13. Відповідно до економічного призначення видатки місцевих фінансів поділяються на:

!а) поточні (адміністративні) видатки;

б) видатки на державне управління;

!в) капітальні (інвестиційні) видатки.

 

14. За економічною природою доходи місцевих органів влади поділяються на:

!а) власні доходи;

б) гранти та дарунки у вартісному обрахунку;

!в) передані доходи.

 

15. За джере­лами надходження доходи місцевих органів влади поділяються на:

!а) податкові доходи;

!б) неподаткові доходи;

в) доходи від міжнародної діяльності;

!г) доходи за рахунок кредитів і позик;

д) кошти від урядів зарубіжних країн;

!є) трансферти від центральної влади та органів влади вищого територіального рівня.

 

16. До інститутів в системі місцевих фінансів в Україні належать:

!а) місцевий бю­джет;

!б) позабюджетні, валютні та цільові фонди;

в) ко­мунальне страхування ;

!г) комунальна власність;

!д) місцеві податки і збори;

є) інститут громадських послуг;

!ж) комунальний кредит;

!з) ко­мунальні позики;

!і) фінансові ресурси комунальних підпри­ємств;

!к) комунальні платежі;

!л) поточні видатки і видатки розвит­ку;

!м) поточний бюджет і бюджет розвитку.

 

17. Коли було прийнято Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»?

а) у 1995 році;

!б) у 1997 році;

в) у 2000році.

 

18. Який нормативний акт встановлює основні принципи місцевого самоврядування в Україні?а) Конституція України;

б) Бюджетний кодекс України;

!в) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

19. Які з наведених нижче принципів належать до основних принципів про місцеве самоврядування в Україні?

!а) народовладдя;

!б) гласності;

в) політичної незалежності;

!г) поєднання місцевих і державних інтересів;

!д) виборності;

є) організаційної та фінансової залежності від держави.

20. Система місцевого самоврядування в Україні включає:

!а) територіальну громаду;

б) департаменти;

!в) сільську, селищну, міську раду;

!г) сільського, селищного, міського голову;

!д) виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;

є) провінції;

!ж) районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст;

!з) органи самоорганізації населення.

 

21. Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є:

!а) районні ради;

б) міські ради;

!в) обласні ради.

 

22. Відповідно до Ст.142 Конституції України матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування в Україні є:

!а) рухоме і нерухоме майно комунальної власності;

!б) доходи місцевих бюджетів;

в) державне майно;

!г) земля та природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах.

 

23. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади:

!а) компенсуються державою;

б) компенсуються органами місцевого самоврядування;

в) переносяться на наступний період.

 

24. Фінансова автономія – це:

!а) база самоврядування те­риторіальних колективів, самостійності всіх рівнів місцевої влади;

!б) самоврядування у сфері фінансів;

в) база політичної незалежності у державі;

г) фінансова незалежність цих органів при виконанні покла­дених на них функцій.

‡агрузка...

 

25. Основною формою реалізації принципів місцевого самоврядування є:

а) законодавча діяльність;

!б) фінансова автономія;

в) міжнародна діяльність.

 

26. Передумовою ефективного розв'язання місцевими орга­нами влади покладених на них завдань є:

а) фінансова та адміністративна незалежність;

б) фінансова та організаційна незалежність;

в) фінансова незалежність у сукуп­ності з організаційною й адміністративною незалежністю.

 

27. Якщо право прийняття рішень місцевими органами влади у сфері власних фінансів не передбачено в законодавстві:

а) органи місцевої влади мають умовну фінансову автономію;

!б) органи місцевої влади не мають фінансової автономії;

в) органи місцевої влади приймають рішення незалежно від законодавства.

 

28. Ко­ефіцієнт податкоспроможності адміністративно-територі­альної одиниці - це:

!а) відношення податкоспроможність окремої території до середньої податкоспроможності у межах країни;

б) відношення податкоспроможність окремої території до загальної податкоспроможності країни;

в) різниця між максимальною та мінімальною податкоспроможністю окремої території.

 

29. Податкоспроможність території - це показник, який характеризує:

а) приріст ВВП, що виробляється в її межах на душу населення і який може бути об'єктом кому­нального оподаткування;

!б) абсолютний обсяг ВВП, що виробляється в її межах на душу населення і який може бути об'єктом кому­нального оподаткування;

в) обсяг капітальних вкладень на душу населення на окремій території.

 

30. Територія є фінансовим донором, коли:

а) ко­ефіцієнт податкоспроможності <1;

б) ко­ефіцієнт податкоспроможності =1;

!в) ко­ефіцієнт податкоспроможності >1.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)