АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Що таке податки ?

Читайте также:
  1. Бюджет та податки як інструменти державного регулювання економіки
  2. Бюджет та податки, як інструменти фінансового регулювання економіки. Крива Лафера.
  3. ЗМ 1. Теоретичні основи оподаткування. Місцеві податки
  4. Податкова система, принципи її організації. Податки, їх види та функції

!а) податок - це фіксований, обов`язковий, безоплатний платіж юридичних та фізичних осіб до бюджету держави на основі діючого законодавства;

б) податок - це плата суспільства за виконання державою її функцій, що має форму відрахування частини вартості валового національного продукту на загальносуспільні потреби;

в) податки – це добровільні внески громадян на користь держави;

г) податки - це знаряддя перерозподілу доходів юридичних і фізичних осіб у державі.

2. За яких умов податки сягають найбільшого розвитку ?

а) за умов натурального господарства;

б) за умов соціалістичної економіки;

!в) за умов розвинутої ринкової економіки.

3. Які з наведених нижче функцій є функціями податків ?

!а) розподільча;

!б) фіскальна;

в) дестимулююча;

!г) регулююча;

!д) стимулююча;

!є) контрольна;

є) підтримуюча.

4. З чим пов`язана стимулююча функція податків ?

!а) із застосуванням пільг;

б) із розширенням бази оподаткування;

в) із зміною об`єкта оподаткування;

г) із зменшенням бази оподаткування.

5. Чим здебільшого визначається структура податкової системи ?

!а) рівнем економічного розвитку держави;

б)бажанням громадян сплачувати податки;

в) політичними силами, які перебувають при владі.

5. Що є об`єктом прямого оподаткування ?

!а) дохід;

б) витрати;

в) власність.

 

6. Що є об`єктом непрямого оподаткування ?

а) дохід;

б) нерухомість;

!в) витрати.

 

8. Які з наведених нижче податків належать до системи непрямого оподаткування ?

!а) податок на додану вартість;

б) комунальний податок;

!в) акцизний збір;

!г) мито;

д) податок з доходів громадян.

 

9.В якому році начала формуватися податкова система України ?

а) 1989 р.;

!б) 1991 р.;

в) 1993 р.

 

10. Коли почався новий етап розвитку податкової системи України ?

а) 1994-1995 роки;

!б) 1996-1997 роки;

в) 1998-1999 роки.

 

11. В якому державному документі сформульовані принципи побудови податкової системи України ?

а) у постанові Верховної Ради України «Про основні положення податкової політики в Україні» від 4 грудня 1996 року;

б) в Указі Президента України «Про заходи реформування податкової політики» від 31 червня 1996 року;!в) у Законі України «Про систему оподаткування» в редакції від 1997 року.

 

12.Які існують податки за формою оподаткування ?

!а) прямі;

!б) непрямі;

в) державні.

 

13. Які існують в України податки за рівнем встановлення ?

!а) загальнодержавні;

б) регіональні;

!в) місцеві.

 

14. Які в Україні існують податки за економічним змістом об`єкта оподаткування ?

!а) податки на доходи;

б) загальнодержавні податки;

!в) податки на майно;

г) місцеві податки;

!д) податки на витрати (споживання).

 

15. Які з наведених нижче заходів, на ваш погляд, можуть сприяти збільшенню податкових надходжень у доходну частину бюджету ?

а) підвищення податкових ставок;

б) збільшення кількості податків;

!в) зниження податкових ставок та розширення бази оподаткування;

!г) збільшення кількості податкових пільг;

!д) зменшення обсягів тіньової економіки.

 

16. Що є елементами податку?

!а) об’єкт податку або податкова база;

б) кількість платників податків;

!в) суб’єкт податку;

!г) масштаб вимірювання або одиниця вимірювання об’єкту;

д) податкова політика;

!є) ставка податку;

!ж) пільги на податок.

 

17. Ставки податку поділяються на:

!а) тверді;

!б) процентні;

в) змішані.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)