АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

У якій формі створюються фінансові резерви?

Читайте также:
 1. Алгебраїчна форма запису комплексних чисел та дії над комплексними числами, записаними у цій формі
 2. Валютні і фінансові елементи системи
 3. Валютно-фінансові і платіжні умови міжнародного кредиту.
 4. Види загроз фінансовій безпеці держави
 5. Вирішення диференційних рівнянь символічній формі
 6. Вирішення систем алгебричних рівнянь у символічній формі
 7. Вирішення систем диференційних рівнянь у символічній формі
 8. З дебіторами до Ж.О. №3 при журнально-ордерній формі затвердженій наказом МФУ № 356
 9. За якими ознаками у фінансовій системі вирізняються окремі підсистеми?
 10. ЗАКОН ОМА ТА ПРАВИЛА КІРХГОФА У КОМПЛЕКСНІЙ ФОРМІ
 11. Інші фінансові санкції
 12. Кредит — це система відносин з приводу акумуляції та використання тимчасово вільних грошових засобів на основі повернення та платності у формі позичкового відсотка.

а) у матеріальній ;

!б) у грошовій;

в) у змішаній.

11. Основними методами формування фінансових резервів є:

!а) бюджетний;

!б) галузевий;

в!) госпрозрахунковий;

г) регіональний;

!д) страховий.

12. Резервний фонд Державного бюджету України створюється у відсотках від обсягу видатків загального фонду Державного бюджету:

!а) до 1 %;

б) до 2 %;

в) до 3 %.

13. Порядок використання коштів з резервного фонду Державного бюджету України визначається:

а) Президентом України;

!б) Кабінетом Міністрів України;

в) Верховною Радою України.

14. Головними напрямками витрачання коштів резервного фонду Державного бюджету України є:

!а) фінансування витрат, пов’язаних із надзвичайними

ситуаціями;

б) матеріальне стимулювання працівників народного господарства;

!в) фінансування робіт по ліквідації наслідків стихійних

явищ та аварій;

!г) непередбачені витрати, пов’язані з введенням

нових законів;

д) погашення боргів уряду;

є) збільшення сум по статтях видатків, передбачених

у Державному бюджеті.

З яким часовим інтервалом Кабінет Міністрів України звітує перед Верховною Радою про витрачання коштів резервного фонду Державного бюджету?

!а) щомісячно;

б) щоквартально;

в) щорічно.

 

16. В якому часовому періоді переважно розглядається фінансова політика?

!а) довгостроковому (перспективному);

б) середньостроковому;

!в) короткостроковому (поточному);

г) період не встановлюється).

 

 

17. Які існують основні напрямки фінансової політики, з якими пов’язується її регулюючий зміст?

!а) політика економічного розвитку;

!б) політика стабілізації;

в) політика невтручання;

!г) політика обмеження ділової активності.

 

18. Які фази охоплює процес економічної ринкової трансформації трансформації?

!а) критичну фазу;

б) фазу економічної невизначеності;

!в) фазу становлення ринкових відносин;

!г) фазу структурного коригування.

 

19. На яких принципах базується фаза становлення ринкових відносин?

!а) принцип економічної свободи;

!б) принцип приватної власності;

в) принцип адміністративного регулювання;

!г) принцип комерціалізації економічних відносин.

 

20. На яких принципах базується фінансова політика?!а) послідовності;

!б) визначеності;

!в) доцільності;

г) підзвітності;

!д) продуманості;

!є) виваженості кожного напрямку її дії.

 

21. Які існують складові фінансової політики?

!а) бюджетна політика;

!б) податкова політика;

!в) грошово-кредитна політика;

г) промислова політика;

!д) інвестиційна політика;

!є) валютна політика;

ж) міграційна політика;

з) житлова політика;

!і) цінова політика;

!к) зовнішньоекономічна політика;

!л) антиінфляційна політика;

!м) соціальна політика.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)