АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 6. Бюджетна система України

Читайте также:
 1. A) прогрессивная система налогообложения.
 2. C) Систематическими
 3. ERP и CRM система OpenERP
 4. I СИСТЕМА, ИСТОЧНИКИ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ РИМСКОГО ПРАВА
 5. I. Основні риси політичної системи України
 6. I. Суспільство як соціальна система.
 7. I.2. Система римского права
 8. II. Органы и системы эмбриона: нервная система и сердце
 9. III. Органы и системы эмбриона: пищеварительная система
 10. NDS і файлова система
 11. SCАDA-системы: основные блоки. Архивирование в SCADA-системах. Архитектура системы архивирования.
 12. V2: ДЕ 57 - Фундаментальная система решений линейного однородного дифференциального уравнения

1. Які бюджети включає в себе бюджетна система в унітарних державах?

а) федеральний бюджет;

!б) державний бюджет;

в) бюджети членів федерації;

!г) місцеві бюджети;

д) бюджети земель.

 

2. Бюджетна система України - це сукупність:

!а) державного бюджету та місцевих бюджетів;

б) державного бюджету, місцевих бюджетів та бюджетів земель;

в) державного бюджету, місцевих бюджетів та бюджетів членів федерації.

 

3. До місцевих бюджетів в Україні належать:

!а) бюджет Автономної Республіки Крим;

б) бюджети земель;

!в) обласні бюджети;

!г) районні бюджети;

!д) бюджети районів у містах;

є) бюджети членів федерації;

!ж)бюджети місцевого самоврядування.

 

4. Бюджетами місцевого самоврядування в Україні є:

!а) бюджети територіальних громад сіл;

б) обласні бюджети;

!в) бюджети селищ;

!г) бюджети міст;

д) ) бюджет Автономної Республіки Крим.

 

5. Які фактори впливають на розмір державного бюджету?

!а) рівень розвитку економіки;

б) національні інтереси країни;

в) рівень соціального захисту населення;

!г) методи господарювання;

!д) характер і масштаби тих програм, які держава

планує здійснювати через бюджет.

6. Які функції виконує бюджет?

!а) контрольну;

б) стимулюючу;

!в) розподільчу.

 

7. Що таке бюджетний дефіцит?

а) перевищення доходів над видатками;

!б) перевищення видатків над доходами;

в) рівність дохідної та видаткової частини над видатками.

 

8. Які на практиці використовуються методи покриття бюджетного дефіциту?

!а) емісійний;

!б) беземісійний;

в) банківського короткотермінового кредитування;

г) банківського довготермінового кредитування.

 

9. Розмір дефіциту бюджету встановлюється у відсотках:

а) до загальної величини доходів бюджету;

б) до загальної величини видатків бюджету;

?в) до обсягу валового внутрішнього продукту.

 

10. Економічні відносини, які можна назвати державним кредитом, виникають тоді, коли держава в особі державного органу на кожному рівні виступає:

!а) Позичальником;

б) посередником;

!в) кредитором;

г) стороннім суб`єктом;

!д) гарантом угоди.

 

11. Державний кредит є...?

а) однією з ланок фінансової системи України;!б) однією з форм руху позичкового капіталу;

в) безповоротним джерелом надходження додаткових коштів.

 

12. ?Чим визначається процент державного кредиту?

а) попитом на позичковий капітал;

б) пропозицією позичкового капіталу;

в) особистими стосунками між кредитором та позичальником;

г) терміном позики;

д) забезпеченістю кредиту.

 

13. Кошти, отримані шляхом позики державою, як правило використовуються...?

а) на виробництво, торгівлю з метою одержання доданої вартості або на будь-які інші продуктивні цілі;

!б) на фінансування бюджетного дефіциту;

в) на фінансування зовнішнього або внутрішнього

державного боргу;

г) на соціальні витрати.

 

14. Кредит, який отримує держава, на практиці визначає формування:

а) тимчасово вільних державних коштів;

!б) державного боргу;

в) резервні кошти.

 

15. Державний кредит у формі державної гарантії сприяє:

а) формуванню додаткових значних коштів, які мають надійти до державної казни;

!б) зростанню умовної державної заборгованості, результатом якої є накопичення прихованого державного боргу;

в) підвищенню фінансової безпеки країни.

 

16. Внутрішні державні позики у країнах з перехідною економікою, як правило, використовуються у формі:

а) випуску державних позик для вільного продажу населенню та кредитним установам;

?б) обігу частини вкладів населення в ощадбанках і касах у державних позиках;

в) залучених на доброчинних засадах тимчасово вільних коштів населення.

 

17. За прибутковістю державні цінні папери поділяються на:

а) відсоткові, коли відсотки виплачуються за купонами, пред`явленими до оплати в обумовлений час;

?б) виграшні, коли утримувачі виграшних облігацій отримують прибуток у момент погашення виграшних позик з одночасним погашенням номінальної вартості облігацій;

?в) безпрограшні, коли утримувачі виграшних облігацій у будь-якому разі отримують прибуток.

‡агрузка...

 

18. В якості безстрокової державної позики виступають:

а) облігації внутрішньої державної позики;

?б) вільні грошові кошти та заощадження населення;

в) заборгованість держави по заробітній платі працівникам

бюджетної сфери.

 

19. У чому полягає основна функція інституцій ощадно-кредитної системи ?

а) у залученні заощаджень широких мас населення до вкладів і депозитів;

?б) у раціональному використанні залучених заощаджень населення через систему державного кредиту;

в) у забезпеченні держави додатковими коштами.

 

20. Що має значно менші негативні наслідки для фінансового становища держави при покритті дефіциту бюджету ?

а) грошова емісія ;

?б) державний кредит;

в) додаткові надходження від податків.

 

21. Капітальний борг – це:

а) заборгованість кредиторам держави в даній крані ;

!б) загальна сума заборгованості і відсотків, що мають бути сплачені за позиками;

в) заборгованість кредиторам за межами даної країни.

 

22. Головним показником спроможності держави повертати борги є:

а) обсяги дохідної частини бюджету;

б) обсяги видаткової частини бюджету;

!в) відношення “борг-ВВП”;

г) відношення “ВВП-борг”.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)