АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 5. Фінансове управління та фінансовий контроль

Читайте также:
 1. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 2. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 3. II. Контроль исходного уровня знаний студентов
 4. III. Выполните контрольную работу в соответствии с указаниями.
 5. III. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда
 6. IV. Організація. Контроль.
 7. А. контроль
 8. Автоматизовані системи управління процесом розформування составів на сортувальних гірках
 9. Административно-общественный контроль на предприятии
 10. Адміністративні методи державного управління.
 11. Акустический и виброакустический контроль
 12. Алгоритм изменения дозы НФГ в зависимости от относительной величины АЧТВ (по отношению к контрольной величине конкретной лаборатории)

 

1. Об’єктами управлінняфінансами є:

!а) фінанси підприємств організацій і установ;

б) фінансові служби підприємств;

!в) фінанси домогосподарств;

!г) загальнодержавні фінанси.

 

2. Суб’єктами управління фінансами є:

!а) держава в особі законодавчих і виконавчих органів;

!б) фінансові служби підприємств;

в) громадські організації.

 

3. Управлінська діяльність включає наступні функціональні елементи:

!а) планування;

б) фінансове забезпечення;

!в) оперативне управління;

!г) контроль.

 

4. Управління фінансами поділяють на:

!а) стратегічне;

б) поточне;

!в) оперативне.

 

5. Стратегічне управління фінансами в Україні здійснюють:

!а) Верховна Рада України;

б) фінансові служби підприємств;

!в) Кабінет Міністрів України;

г) Міністерство фінансів України;

!д) Президент.

 

6. Оперативне управління фінансами в Україні здійснюють:

а) Президент України;

!б) Міністерство фінансів України;

в) Кабінет Міністрів України;

!г) дирекції позабюджетних фондів;

!д) дирекції страхових організацій;

є) Верховна Рада України;

!ж) фінансові служби міністерств;

!з) фінансові служби підприємств та організацій.

7. Верховна Рада України у сфері управління фінансами має такі повноваження:

!а) приймає закони з фінансових питань;

б) складає проект Державного бюджету України;

!в) затверджує Державний бюджет України;

г) складає проекти місцевих бюджетів;

д) затверджує проекти місцевих бюджетів;

!є) визначає засади внутрішньої та зовнішньої політики в сфері фінансів.

 

8. До повноважень Президента України у сфері управління фінансами належать:

а) право встановлювати місцеві податки і збори;

!б) підписувати закони, прийняті Верховною Радою

України;

в) розробляти пропозиції щодо вдосконалення податкової політики;

г) складати проект Державного бюджету України;

!д) право вето щодо законів, прийнятих Верховною Радою

України.

 

9. Кабінет Міністрів України як найвищий орган виконавчої влади:

а) приймає закони з фінансових питань;

!б) організує розробку проекту закону про Державний

бюджет;

!в) забезпечує виконання закону про Державний бюджет;

г) визначає засади внутрішньої та зовнішньої політики в сфері фінансів;!д) забезпечує проведення фінансової, інвестиційної та податкової політики.

 

10. Міністерство фінансів України виконує наступні функції:

!а) реалізує державну фінансову політику;

!б) складає проект Державного бюджету;

в) затверджує Державний бюджет України;

г) здійснює контроль за дотриманням фінансового законодавства;

!д) здійснює управління державним внутрішнім та зовнішнім боргом;

є) приймає закони з фінансових питань.

 

11. Головними завданнями Державної контрольно-ревізійної служби є:

а) управління державним боргом;

!б) здійснення державного контролю за витрачанням коштів і матеріальних цінностей в міністерствах, відомствах, державних комітетах, державних фондах, бюджетних установах, а також на підприємствах і організаціях, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів;

в) забезпечення проведення фінансової, інвестиційної та податкової політики;

!г) розробка пропозицій щодо усунення виявлених недоліків і порушень та запобігання їм у подальшому.

 

12. До принципів організації фінансового контролю належать:

!а) незалежність;

!б) гласність;

в) демократичний централізм;

!г) превентивність;

!д) дієвість;

є) єдність;

!ж) регулярність;

!з) об’єктивність;

!і) всеохоплюючий характер.

 

13. Які існують види фінансового контролю?

!а) державний;

б) поточний;

!в) аудит;

г) наступний;

!д) громадський.

 

14. Які існують форми фінансового контролю?

!а) попередній;

б) громадський;

в) аудит;

!г) поточний;

!д) наступний.

 

15. Хто в Україні здійснює громадський фінансовий контроль?

а) місцеві адміністрації;

!б) партії;

!в) профспілки;

г) Державна митна служба;

!д) рухи.

 

16. Які використовуються методи фінансового контролю?

!а) натуральні;

!б) документальні;

в) змішані.

 

17. До натуральних методів фінансового контролю належать:

‡агрузка...

!а) інвентаризація;

!б) лабораторний аналіз;

в) ревізія;

!г) контрольний замір;

д) контроль по документах;

!є) контрольний запуск сировини у виробництво;

!ж) перевірка фактично виконаних робіт.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)