АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 4. Фінансовий механізм і фінансове управління

Читайте также:
 1. Автоматизовані системи управління процесом розформування составів на сортувальних гірках
 2. Адміністративні методи державного управління.
 3. Антикризове управління підприємством
 4. Бюджетний механізм забезпечення фінансування соціальної сфери
 5. Верховна Рада та державне управління
 6. Верховна Рада та державне управління.
 7. Види аналізу за об’єктами управління
 8. Види організаційних структур управління
 9. Види організаційних структур управління маркетингом.
 10. Виникнення мистецтва як унікального механізму культурної еволюції.
 11. Витягання відпрацьованих касет з реактора робиться під водою спеціальною перевантажувальною машиною з дистанційним управлінням.
 12. Військового управління

1. До яких функцій зводиться призначення фінансового механізму?

а) фінансового забезпечення;

б) невтручання в економічну діяльність суб’єктів господарювання;

!в) фінансового регулювання економічних і соціальних процесів у державі.

 

2. До фінансових методів відносять:

!а) фінансове планування;

б) оперативне планування;

в) норми амортизаційних відрахувань;

!г) фінансове забезпечення;

!д) фінансовий контроль;

є) податки;

!ж) фінансове регулювання;

з) фінансові стимули;

і) фінансові санкції.

 

3. Фінансове забезпечення – це:

а) метод фінансового впливу, пов’язаний із регулюванням економічних процесів;

!б) формування цільових грошових фондів у достатньому розмірі та їх ефективне використання;

в) зацікавлення суб’єктів господарювання в досягненні кращих фінансово-економічних результатів;

г) міра матеріального впливу на винних у порушенні законодавства, угод або діючих правил.

 

4. Основними елементами фінансового забезпечення суб’єктів господарської діяльності є:

!а) самофінансування;

!б) кредитування;

в) фінансові стимули;

!г) бюджетне фінансування;

!д) оренда;

є) фінансові санкції;

!ж) інвестування.

 

5. Фінансове регулювання – це:

а) формування цільових грошових фондів у достатньому розмірі та їх ефективне використання;

б) зацікавлення суб’єктів господарювання в досягненні кращих фінансово-економічних результатів;

!в) метод фінансового впливу, пов’язаний із регулюванням економічних процесів;

г) міра матеріального впливу на винних у порушенні законодавства, угод або діючих правил.

 

6. Основними елементами фінансового регулювання є:

!а) оподаткування;

б) адміністративні штрафи;

!в) бюджетні трансферти.

 

7. Фінансові стимули – це:

а) міра матеріального впливу на винних у порушенні законодавства, угод або діючих правил;

б) формування цільових грошових фондів у достатньому розмірі та їх ефективне використання;

!в) зацікавлення суб’єктів господарювання в досягненні кращих фінансово-економічних результатів;

г) метод фінансового впливу, пов’язаний із регулюванням економічних процесів;

д) міра, яка застосовується при несвоєчасному виконанні грошових зобов’язань і нараховується на кожен день простроченого платежу. 

8. В якості фінансових стимулів застосовуються:

!а) заохочувальні фонди підприємств, які утворюються

з прибутку;

!б) бюджетне фінансування ефективних напрямків розвитку народного господарства;

в) ревізії;

!г) спеціальні фінансові пільги;

д) штрафи.

 

9. Існують такі фінансові важелі:

!а) норми амортизаційних відрахувань;

!б) податки;

в)штрафи;

г) обов’язкові збори;

д) пеня;

!є) відсотки за користування кредитом.

 

10. Найбільш розповсюджуваними серед фінансових санкцій є:

а) ревізія;

!б) штраф;

в) перевірка;

!г) пеня;

д) обв’язкові збори.

 

11. Штрафи – це:

!а) міра матеріального впливу на винних у порушенні законодавства, угод або діючих правил;

б) зацікавлення суб’єктів господарювання в досягненні кращих фінансово-економічних результатів;

в) міра, яка застосовується при несвоєчасному виконанні грошових зобов’язань і нараховується на кожен день простроченого платежу.

 

12. Пеня – це:

а) формування цільових грошових фондів у достатньому розмірі та їх ефективне використання;

б) метод фінансового впливу, пов’язаний із регулюванням економічних процесів;

!в) міра, яка застосовується при несвоєчасному виконанні

грошових зобов’язань і нараховується на кожен день

простроченого платежу.

 

13. Об’єктом фінансового планування є:

а) фінансові ресурси, які отримуються у вигляді міжнародних кредитів;

!б) фінансові ресурси, що утворюються в процесі розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту;

в) фінансові ресурси, що накопичуються на руках у населення.

 

14. За тривалістю дії такі плани поділяють на:

!а) перспективні фінансові плани;

б) проміжні;

!в) поточні;

г) наступі;

!д) оперативні.

 

15. До принципів фінансового планування належать:

!а) наукова обґрунтованість;

б) превентивність

!в) єдність фінансових планів;

‡агрузка...

!г) безперервність;

д) відповідності політичній ситуації;

!є) стабільність.

 

16. При складанні фінансових планів використовують такі методи:

!а) нормативний;

!б) балансовий;

в) госпрозрахунковий;

!г) економіко-математичний;

д) вимірювання;

!є) метод коефіцієнтів;

!ж)метод економічного аналізу.

 

17. До оперативних фінансових планів належать:

а) баланс доходів і видатків;

!б) бізнес-план;

!в) платіжний календар;

г) Державний бюджет.

 

18. Силу закону мають наступні фінансові плани:

а) баланс доходів і видатків підприємства;

!б) баланс фінансових ресурсів і витрат держави;

!в) Державний бюджет;

г) бізнес-план.

 

19. Бізнес-план в обов’язковому порядку складається у випадках:

!а) приватизації;

б) при створенні товариства з обмеженою відповідальністю;

!в) продажу контрольного пакету акцій іноземному інвестору;

!г) при створенні спільних підприємств за участю держави;

д) при створенні акціонерного товариства;

!є) при наданні підприємству кредитними установами

довгострокових позик.

 

20. Кошторис доходів і видатків складають:

а) комерційні підприємства;

!б) установи соціально сфери;

в) фермерські господарства.

 


 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)