АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Види загроз фінансовій безпеці держави

Читайте также:
 1. T – threats – загрози.
 2. А.Н.Радищев, Новиков. Оппозиционная самодержавию и крепостничеству общественно-политическая мысль
 3. Актори світової політики та зовнішня політика держави
 4. Антиінфляційна політик держави.
 5. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави
 6. Билет 39. Причины падения самодержавия. Февральские события 1917 г. Установление двоевластия.
 7. Бюджетно-податкова політика забезпечує найважливіші економічні функції держави, які формують її дієздатність в економічній політиці:
 8. Видатки держави. Мультиплікатор державних витрат. Мультиплікатор збалансованого бюджету
 9. Види і форми правотворчості держави
 10. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату
 11. ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ

У сучасній літературі існує безліч підходів до класифікації загроз фінансовій безпеці.

Окремі автори зазначають, що основні загрози фінансовій безпеці (або ж загрози національним інтересам держави у фінансово-кредитній можна кваліфікувати як внутрішні та зовнішні, існуючі та можливі. На думку інших, перелік джерел загроз можна поділити на три групи: антропогенні, техногенні та стихійні. При цьому, як зазначається, критерієм розподілу загроз на існуючі та потенційні повинно бути досягнення або недосягнення порогового значення за тим чи іншим індикатором, що характеризує ту чи іншу загрозу. Ті загрози, по яких вже перевищені порогові значення, слід вважати існуючими або наявними, а ті, по яких такі значення не досягнуті, – потенційними.

Існує думка, що до внутрішніх загроз відносяться: недосконалість і незавершеність національного законодавства у фінансово-кредитній сфері; відсутність достатнього золотовалютного запасу і алмазного фонду держави; низький рівень інвестиційної діяльності; неефективність податкової системи, масове ухилення від сплати податків; недосконалий рівень бюджетної системи, низький рівень бюджетної дисципліни і надмірні державні витрати та дефіцит державного бюджету; високий рівень інфляції; зростання тіньової економіки, посилення її криміналізації, нелегальний перетік валютних коштів вітчизняних підприємств за кордон; штучність курсу національної грошової одиниці; платіжна криза; значна заборгованість у виплаті заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат; неповноцінність фондового ринку; нерозвиненість системи довірчого управління майном; слабкість банківської системи; зростання внутрішнього боргу країни.

До зовнішніх загроз відносяться: значне від’ємне зовнішньоторговельне сальдо; залежність реформування економіки країни від отримання іноземних кредитів та іншої зарубіжної допомоги; зростання зовнішнього боргу і нераціональне використання зарубіжних кредитів; нерегульований приплив іноземного капіталу та надання йому переваги порівняно з вітчизняним; втручання міжнародних фінансових організацій у національну фінансово-кредитну сферу; залежність вітчизняного фінансового ринку від світового; дефіцит платіжного балансу країни.

Серед загроз фінансовій безпеці іншими фахівцями виділяються фінансова нестійкість економіки, масова взаємна заборгованість, дефіцит коштів для інвестицій, недостатні валютні резерви, слабкість національної валюти.На наш погляд, основним внутрішнім викликом фінансовій безпеці усіх її об’єктів залишається правова, організаційна, інституційна незавершеність реформування фінансово-кредитної сфери.

Загрозу фінансовій безпеці можуть нести у собі і прояви сепаратистських настроїв, які можуть привести до порушення цілісної системи фінансово-кредитної, податкової і митної систем.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)