АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Організаційні основи фінансового менеджменту

Читайте также:
 1. I. Розділ Загальні основи суспільного виробництва та економічного розвитку
 2. Адміністративні методи менеджменту
 3. АНАЛИЗ ФУНКЦИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ МЕНЕДЖМЕНТУ И ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИНИМАЮЩИХ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ.
 4. Аналіз фінансового левериджу
 5. Аналіз фінансового стану позичальника
 6. Библиографический список книг В. А. Абчука по экономике, менеджменту, маркетингу и прикладной математике
 7. Бюджет та податки, як інструменти фінансового регулювання економіки. Крива Лафера.
 8. Види ефектів виробництва, пов’язаних з удосконаленням менеджменту організації
 9. Групи коефіцієнтів фінансового аналізу
 10. Для факультету менеджменту, 1 курсу
 11. Доходи та витрати для визначення фінансового результату діяльності підприємства за звітний місяць
 12. Еволюція концепцій менеджменту

Фінансовий менеджмент є невід'ємною частиною загальної системи керування підприємством. Тому його організаційне забезпечення повинне бути інтегроване з загальною структурою керування підприємством. Таке об'єднання дозволяє забезпечити координацію грошової системи фінансового менеджменту з іншими управлінськими системами підприємства і підвищити ефективність контролю за реалізацією прийнятих по фінансових аспектах рішень.

Система організаційного забезпечення фінансового менеджменту являє собою взаємопов'язану сукупність внутрішніх структурних служб і підрозділів підприємства, що забезпечують розробку і прийняття управлінських рішень по окремих напрямках його фінансової діяльності і несуть відповідальність за результати здійснення цих рішень.

Загальні принципи формування організаційної системи керування підприємством передбачає створення двох центрів керування - по ієрархічних і функціональних ознаках.

Ієрархічне створення центрів керування підприємством передбачає виділення різних рівнів керування.

В даний час є дві або трьох рівневі системи керування, де перший рівень представлений апаратом керування підприємства в цілому, а наступні - управлінськими службами його окремих структурних одиниць і підрозділів.

Функціональне створення центрів керування підприємством базується на диференціації по функціях керування або видам діяльності. При функціональній будівлі центрів керування підприємством обоє ці підходу можуть бути використані окремо або в комплексі. Але досвід показує, що найбільша ефективність організаційної системи фінансового менеджменту досягається за умови використання функціональної будівлі центрів керування.

Існує два підходи до функціонального поділу центрів керування: перший - принцип незалежної діяльності функціональних центрів керування; другий - принцип взаємозалежної діяльності функціональних центрів керування.

А) Принцип незалежної діяльності функціональних центрів керування:

1. Центр керування виробничою діяльністю;

2. Центр керування персоналом;

3. Центр керування збутовою діяльністю;

4. Центр керування фінансовою діяльністю.

Б) Принцип взаємозалежної діяльності функціональних центрів керування передбачає їхнє взаємопроникнення по окремих напрямках:1. Центр керування виробничою діяльністю;

2. Центр керування персоналом;

3. Центр керування збутовою діяльністю;

4. Центр керування фінансовою діяльністю.

Поряд із традиційною інтеграцією системи фінансового керування з загальною системою керування підприємством у рамках єдиної інтегрованої організаційної структури останнім часом у практиці використовуються й інші, більш прогресивні форми такої інтеграції. Однієї з таких форм є концепція керування окремими напрямками фінансової діяльності підприємства на основі "центрів відповідальності".

Центр відповідальності являє собою структурний підрозділ підприємства, що цілком контролює ті або інші напрямки фінансовою діяльністю, а його керівник самостійно приймає управлінські рішення й у рамках цих напрямків несе повну відповідальність за досягнення планових або нормативних показників, що характеризують стан фінансової діяльності цього підрозділу.

Розходження у функціональній спрямованості таких структурних підрозділів, їхнього місця в організаційній структурі фінансового керування надає можливість виділити 4 типи центрів відповідальності: центр витрат, центр доходів, центр прибутку і центр інвестицій.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)