АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Фінансова безпека як складова економічної безпеки держави

Читайте также:
 1. А.Н.Радищев, Новиков. Оппозиционная самодержавию и крепостничеству общественно-политическая мысль
 2. Абезпечення громадського порядку і громадської безпеки.
 3. Адміністративно-командна система (АКС) – спосіб економічної ор-
 4. Аксіома потенційної небезпеки.
 5. Актори світової політики та зовнішня політика держави
 6. Алгоритм задачі обробки економічної інформації
 7. Аналіз небезпеки, що виникає при стіканні струму в землю. Захисне заземлення
 8. Аналіз ринку металів в умовах світової економічної кризи
 9. Антиінфляційна політик держави.
 10. Апарат держави. Орган держави. Інститут держави
 11. Баланс інтересів як необхідна умова безпеки соціальних систем
 12. БЕЗПЕКА ВНУТРІШНЬОЗАВОДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ

Перше згадування про безпеку було зроблено ще в 28 главі Біблії. У перекладі з грецької термін «безпека» означає «володіти ситуацією». У спеціальній літературі наводиться визначення безпеки як стану, при якому який-небудь суб'єкт знаходиться в положенні надійної захищеності і не підпадає під негативний вплив яких-небудь факторів. У широкому науковому розумінні під безпекою розуміється захищеність природно-фізіологічних, соціально-економічних, ідеально-духовних і ситуативних потреб у ресурсах, технологіях, інформації і моральних ідеалах, необхідних для життєдіяльності і розвитку населення [1].

Що стосується складу економічної безпеки, то його також визначають по-різному, але однією з найважливіших складових усі зазначають її фінансову безпеку (рисунок 17.1).

 

Рис. 17.1 – Структура економічної безпеки

Структура поняття «безпека» включає два рівні: міжнародний (глобальний і регіональний) і національний (держави, регіону, приватний). У свою чергу приватна безпека поділяється на безпеку фірми і безпеку особи.

Зазначимо, що необхідно визначити поняття «економічна безпека», тому що воно є базовим відносно поняття «фінансова безпека». При цьому поняття категорії «економічна безпека» науковці тлумачать по-різному, але бажано зупинитися на наступному: економічна безпека є ніщо інше, як такий стан економічного механізму країни, який характеризується збалансованістю і стійкістю до негативного впливу внутрішніх і зовнішніх загроз, його здатністю забезпечувати на основі реалізації національних економічних інтересів сталий і ефективний розвиток вітчизняної економіки і соціальної сфери [10].

Це пояснюється тим, що на фінансах базується економіка будь-якої країни, фінанси – це «кров» економічної системи держави, без якої економіка будь-якої країни в сучасних умовах не може функціонувати. Тим більше, що фінанси виступають як сукупність економічних відносин, що виникають у процесі обігу грошових коштів. При цьому фінансово-кредитна система, що є об'єктом фінансової безпеки, забезпечує коштами розширене відтворення – основу економіки будь-якої держави. Фінансові ресурси служать сполучною ланкою між іншими елементами економічної безпеки, а саме матеріальними, трудовими, виробничими, інформаційними й енергетичними ресурсами. Без забезпечення фінансової безпеки практично неможливо вирішити ні одну з проблем, що постають перед Україною [12].

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.013 сек.)