АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Алгоритм задачі обробки економічної інформації

Читайте также:
 1. I. Розв’язати задачі
 2. IV. Розв’язати задачі
 3. XII. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ АЛГОРИТМОВ
 4. Адміністративно-командна система (АКС) – спосіб економічної ор-
 5. Алгоритм
 6. Алгоритм
 7. Алгоритм
 8. Алгоритм
 9. Алгоритм 65 «Кровотечение в послеродовом периоде»
 10. Алгоритм 72 «Ожоги и травмы глаза, века, конъюнктивы»
 11. Алгоритм MD4
 12. Алгоритм RC6

Відповідно до індивідуального завдання розроблена економіко-математична модель процесу обробки даних.

Розроблена блок-схема алгоритму рішення індивідуального завдання з дотриманням вимог Державного стандарту на графічне оформлення алгоритмів.

Розроблена та представлена в табличному вигляді структура даних із вказівкою основних реквізитів, імен змінних і типів даних, використовуваних для рішення завдання.

Розроблен сценарій взаємодії користувача із програмним середовищем і на його основі створен ескіз екранної форми для реалізації в програмному середовищі Visual Basic. Визначени основні властивості використовуваних елементів управління та представлени у табличному вигляді.

Економіко-математична модель процесу обробки даних вимагає підготовки необхідних даних, уведення їх у комп’ютер та розрахунок сумарного прибутку для заданоі кількісти видів товарів, кожен з которих має також задану кількість.

Позначення:

НТ – назва товару;

СТ – собівартість одиніци товару;

ОЦ – оптова ціна одиніци товару;

К – кількість одного виду товару;

n – кількість видів товару;

Н – надбавка до оптової ціни для кожного виду товару;

П – сумарни прибуток для усіх видів товару.

Тобто

П = ΣΣ Кij*(ОЦij–СТij+Нj)

 

 

Рис. 36. Алгоритм рішення задачі

Для рішення завдання згідно мови Visual Basic вибрана структура даних, яка приведена в табл.4.

Таблиця 4. Структура даних

Реквізит Ім’я у програмі Тип даних
n n Integer – цілий
i i Integer – цілий
К intКількість(i) Integer – цілий
НТ strНазва(i) String – рядковий
ОЦ curОЦ(i) Currency – грошовий
СТ curСобівартість(i) Currency – грошовий
Н sngНадбавка(i) Single – дробовий
П S Single – дробовий

Екранна форма Прибуток для реалізації в програмному середовищі Visual Basic буде містити кнопки Уведення та Прибуток.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)