АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТЕМАТИКА ТА ЗАВДАННЯ ІНДЗ

Читайте также:
 1. III. Домашнє завдання
 2. IV. Домашнє завдання
 3. J Додаткові завдання
 4. V. Домашнє завдання.
 5. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 6. А) Тематика рефератов по курсу «Политическое правоведение»
 7. Багатокритеріальні завдання оптимального керування
 8. Базидиальные грибы, особенности биологии как высших представителей грибов, систематика, значение в природе и для человека.
 9. БАКТЕРИИ. СТРОЕНИЕ, РАЗМНОЖЕНИЕ, СИСТЕМАТИКА
 10. Бурые и красные водоросли, общая характеристика, морфология, основы физиологии, специфика жизненных циклов, систематика, роль в биосфере и в жизни человека.
 11. Вимоги до виконання практичного завдання в текстовому редакторі Microsoft Word
 12. Вирішити тестові завдання

 

Тематика ІНДЗ наведена в табл. 1. Всі завдання виконуються з використанням таких програмних продуктів як: MS Excel, MS Access, Visual Basic.

 

Табл.1. Тематика ІНДЗ

 

Варіант Тематика
Автоматизація обліку праці співробітників підприємства при погодинній її оплаті
Автоматизація поквартального обліку продажу офісної меблі
Автоматизація обліку праці співробітників відділу підприємства
Автоматизація поквартального обліку основних засобів підприємства
Автоматизація формування чека за купівлю товарів
Автоматизація поквартального обліку поставок комп'ютерної техніки
Автоматизація розробки відомості успішності студентів за результатами іспитів з чотирьох навчальних дисциплін
Автоматизація обліку виконання робіт робітниками цеху
Автоматизація обліку авіарейсів
Автоматизація обліку обміну валют
Автоматизація обліку витрат по фірмі
Автоматизація обліку проектних робіт
Автоматизація обліку товарів на складі
Автоматизація облік витрат по фірмі
Автоматизація розрахунку потреби основних матеріалах на річний план

ЗАВДАННЯ ІНДЗ

 

Варіант 1. Виконати з використанням MS Excel, MS Access, Visual Basic облік праці співробітників підприємства при погодинній її оплаті відповідно до представленої структури таблиці 1 «Розрахунково-платіжна відомістьпідприємства». При розрахунках використовувати відомості довідкових таблиць (2-4) «Тарифна ставка», «Ставка податку» та «Список працівників». Зміст таблиць визначається студентом самостійно. Визначати:Нараховано, Податок, До видачі, Суми (S1, S2, S3, S4).

Таблиця 1. Розрахунково-платіжна відомість підприємства «….»

За __________ місяць 200__ року

 

№ п/п Прізвище І. П. Табельний номер Код роботи Відпра-цьовано годин Нараховано, грн. Податок, грн. До видачі, грн.
             
               
n              
  Разом     S1 S2 S3 S4

Таблиця 2. Тарифна ставкаКод роботи Найменування роботи Тариф, грн./год.
     
     

 

Таблиця 3. Ставка податку

Нараховано, грн. Податок, %
   
   
   

 

Таблиця 4. Список працівників

Табельний номер Прізвище Ім'я По батькові
       
       
       

Вариант 2. Виконати з використанням MS Excel, MS Access, Visual Basic поквартальній облік продажу офісної меблі відповідно до представленої структури таблиці 1«Відомість покупок товарів». При розрахунках використовувати відомості довідкових таблиць (2,3) «Процентна знижка» і «Характеристикатовару». Зміст таблиць визначається студентом самостійно. ВизначатиВартість, До сплати, Суми ( S1, S2).

Таблиця 1. Відомість покупок товарів


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)