АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

За ___ квартал 200__року

Читайте также:
 1. Для III і IV класу - не менше ніж один раз на квартал.
 2. Довірчі межі для прогнозного ОБСЯГУ продажу мінеральної води, тис. дал, у I кварталі 1999 року
 3. За ___ квартал 200__ року
 4. Квартальные календари
 5. Местоположение, границы и площадь лесных участков определяются соответственно по лесным кварталам и (или) лесотаксационным выделам, их границам и площади.
 6. Отчет о прибылях и убытках торгового предприятия за I квартал, тыс. руб.
 7. Показники динаміки експорту послуг пасажирського залізничного транспорту України за І квартал 2008 року
 8. Размещение ИПС на территории микрорайона (квартала)
 9. Распределение тепловой нагрузки в кварталах района
 10. Розрахунково-платіжна відомість адміністративно-управлінського персоналу Східноукраїнського національного університету за січень 2009 року
 11. Станом на 1 січня 2004 року

 

№ п/п Товар Код товару Кількість, шт. Вартість, грн. Код постачальника До оплати, грн.
           
             
n            
  Разом     S1   S2

Таблиця 2. Націнка на товар

 

Код постачальника Країна Націнка, %
  Україна  
  Росія  
  Польща  
  Канада  

 

Таблиця 3. Прайс-лист

 

Код товару Найменування товару Ціна одиниці товару
     
     
     
     

 

 

Варіант 7. Розробити з використанням MS Excel, MS Access, Visual Basic таблицю 1 «Відомість успішності студентів» за результатами іспитів з чотирьох навчальних дисциплін. У відомості передбачити розрахунок середнього бала як за кожною дисципліною, так і по кожному студенту, а також виконати оцінювання якості освоєння дисциплін за відносною кількістю у відсотках різних оцінок. При формуванні відомості використовувати відомості довідкових таблиць (2,3) «Список студентів» і «Шкала оцінювання».

Таблиця 1. Відомість успішності студентів

За _____ семестр 200__/200__ навчального року

 

№ п/п Прізвище, ініціали Номер зал. книжки D1 D2 D3 D4 Середній бал 1
            Sr1
               
N             SrN
  Середній бал 2 SrD1 SrD2 SrD3 SrD4 Sr
Процент «Відмінно»          
Процент «Добре»          
Процент «Задовільно»          
Процент «Незадовільно»          
Процент «Незадовільно», повт. к.          

Таблиця 2. Список студентовНомер залікової книжки Прізвище Ім'я По батькові Дата народження
         

Таблиця 3. Шкала оцінювання

Кількість балів за шкалою Університету Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ЕСТS
90-100 5 (відмінно) А (відмінно)
85-89 4 (добре) В (дуже добре)
75-84 С (добре)
65-74 3 (задовільно) D (задовільно)
60-64 Е (достатньо)
35-59 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
1-34 2 (незадовільно) з обов'язковим повторним курсом F

Варіант 8.Виконати з використанням MS Excel, MS Access, Visual Basic облік виконання робіт робітниками цеху відповідно до представленої

структури таблиці 1 «Виконання робіт». При розрахунках використовувати відомості довідкових таблиць (2-4) «Робітники», «Роботи », «Матеріали» та «Складність робіт». Зміст таблиць визначається студентом самостійно.Визначати Оплата праці як Тариф + Націнка, Загальна вартість (Оплата праці + Вартість матеріалів), Суми (S1, S2).

Таблиця 1. Виконання робіт

Види робіт Найменування робіт Коди матеріалів Робітники, таб. номір Складність робіт Оплата праці, грн Загальна вартість, грн
             
             
Разом         S1 S2

Таблиця 2. Роботи

Види робіт Найменування Тариф, грн.
     
     

 

Таблиця 3. Матеріали

Коди матеріалів Вид матеріалу Одиниця вимірювання Вартість за одиницу, грн.
       
       

Таблиця 4. Складність робіт

‡агрузка...
Ступень складності Найменування Націнка, грн.
     
     

 

Таблиця 5. Робітники

Табельний номер Прізвище І. Б. Спеціальність
     
     

Варіант 9.Виконати з використанням MS Excel, MS Access, Visual Basic облік авіарейсів відповідно до представленої структури таблиці 1 «Авіарейси». При розрахунках використовувати відомості довідкових табліць (2-5) «Аеропорти», «Види перельотів», «Літаки», «Пілоти». Зміст таблиць визначається студентом самостійно. ВизначатиСума сбору (Базова ціна перельоту + Націнка за комфорт + Націнка за вид перельоту)* Продано квитків, Суми (S1, S2).

Таблиця 1. Авіарейси

Номер рейсу Дата вильоту Тип літака Прізвище пілота Аеропорт Вид перельоту Продано квитків Сума збору, грн
               
               
Разом           S1 S2

Таблиця 2. Аеропорти

Найменування Держава Місто Відстань, км Базова ціна перельоту, грн.
         
         

Таблиця 3. Літаки

Тип літака Число посадочних місць Крейсерьска швидкість Націнка за комфорт, грн.
       
       

Таблиця 4. Види перельотів Таблиця 5. Пілоти

Вид перельоту Націнка, грн.   Прізвище Клас Наліт годин
         
         

Варіант 10.Виконати з використанням MS Excel, MS Access, Visual Basic облік обміну валют відповідно до представленої структури таблиці 1 «Продаж валюти», та таблиці 2 «Покупка валюти». При розрахунках використовувати відомості довідкових таблиць (3-4) «Валюти», «Пункти обміну». Зміст таблиць визначається студентом самостійно.Визначатисуми продажі і покупкі кожної валюти, а також суми у грн.

Таблиця 1. Продаж валюти

Дата Найменування валюти Сума у валюти Назва пункту обміну Сума у грн.
         
         
Разом       S1

Таблиця 2. Покупка валюти

Дата Найменування валюти Сума у валюти Назва пункту обміну Сума у грн.
         
         
Разом       S2

Таблиця 3. Валюти

Найменування Країна Позначення Дата Курс купівлі Курс продажу
           
           

Таблиця 4. Пункти обміну

Назва Адреса Прізвище директора Телефон
       
       

Варіант 11.Виконати з використанням MS Excel, MS Access, Visual Basic облік витрат по фірмі відповідно до представленої структури таблиці 1 «Звіт про контракти». При розрахунках використовувати відомості довідкових таблиць (2-4) «Співробітники», «Філії», «Типи контрактів» (на матеріали, на роботи, на готову продукцію). Зміст таблиць визначається студентом самостійно.Визначатизагальну суму контракту (з відрахуваннямі), яка обчислюється на підставі суми контракту, вказаної в звіті, податкових відрахувань на операцію, залежних від типу витрат, і транспортних витрат, що залежать від розташування філії, а також суми (S1, S2).

Таблиця 1. Звіт про контракти

Назва контракту Співробітник Тип контракту Сума контракту, грн Дата оформлення Дата здавання звіту Філія Позначка про сплату Загальна сума, грн
                 
                 
Разом     S1         S2

Таблиця 2. Співробітники

Прізвище Посада Місто Адреса Телефон
         
         

Таблиця 3. Філії Таблиця 4. Типи контрактів

Назва % транспортних витрат   Назва % податкових відрахувань
       
       

 

Варіант 12.Виконати з використанням MS Excel, MS Access, Visual Basic облік проектних робіт відповідно до представленої структури табліці «Проекти». При розрахунках використовувати відомості довідкових таблиць (2-4) «Внесені оплати», «Співробітники», «Партнери». Зміст таблиць визначається студентом самостійно.Визначатипоточну суму зурахуванням податкових відрахувань, залежних від методу оплати, а також розмір оплати, що залишилася.

Таблиця 1. Проекти

Назва проекту Опис Дата початку Дата закінчення Співробітник Партнер Поточна сума, грн Залишилося. грн
               
               
Разом           S1 S2

Таблиця 2. Внесені оплати

Назва проекту Сума, грн. Дата % відрахувань
       
       

Таблиця 3. Співробітники

Прізвище І. Б. Рік народження Адреса Телефон
       
       

Таблиця 4. Партнери

Назва Адреса Телефон
     
     

Варіант 13.Виконати з використанням MS Excel, MS Access, Visual Basic облік товарів на складі відповідно до представленої структури таблиці 1 «Відправлення товарів», та таблиці 2 «Постачання товарів». При розрахунках використовувати відомості довідкових таблиць (3-5) «Магазини», «Виробники», «Товари». Зміст таблиць визначається студентом самостійно.Визначатизагальну кількість відправлених товарів, загальну кількість поставлених товарів, загальний залишок товарів на складі (по кожній назві товару).

Таблиця 1. Відправлення товарів

Назва товару Назва магазіну Дата Кількість
       
       

Таблиця 2. Постачання товарів

Назва товару Назва виробника Дата Кількість
       
       

Таблиця 3. Магазини

Назва магазину Адреса Директор Телефон
       
       

Таблиця 4. Виробники

Назва виробника Адреса Директор Телефон
       
       

Таблиця 5. Товари

Назва товару Одиниця вимірування
   
   

 

Варіант 14.Виконати з використанням MS Excel, MS Access, Visual Basic розрахунок оптової вартості виробів відповідно до представленої структури таблиці 1 «Розрахунок оптової вартості виробів». При розрахунках використовувати відомості довідкових таблиць (2,3) «Вироби», «Відсоток знижки». Зміст таблиць визначається студентом самостійно.Визначативартість (Ціна * Випуск),оптову вартість (Вартість * (1 – Відсоток знижки / 100)), а також суми у грн. (S1, S2).

Таблиця 1. Розрахунок оптової вартості виробів

 

Код виробу Назва виробу Квартал Ціна, грн. Випуск, шт. Вартість, грн. Оптова вартіть, грн.
             
             
Разом         S1 S2

 

Таблиця 2. Вироби

 

Код виробу Назва виробу Назва виробника Адреса виробника
       
       

Таблиця 3. Відсоток знижки

Вартість, грн. Відсоток знижки, %  
   
   

 

Вариант 15. Виконати з використанням MS Excel, MS Access, Visual Basic розрахунок потреби у основних матеріалах на річний план відповідно до представленої структури таблиці 1«Потреба у основних матеріалах на річний план». При розрахунках використовувати відомості довідкових таблиць (2,3) «Довідник складу виробів» і «Довідник матеріалів». Зміст таблиць визначається студентом самостійно. ВизначатиВартість матеріалів на деталі виробу (Річний план*Кількість деталей на виріб*Норма витрат матеріалів на деталь*Ціна одиниці матеріалу), Суми ( S1, S2).

Таблиця 1. Потреба у основних матеріалах на річний план

Код виробу Найменування виробу Код матеріалу Найменування матеріалу Річний план (шт.) Вартість матеріалів на деталі виробу, грн
           
           
Разом       S1 S2

Таблиця 2. Довідник складу виробів

Код виробу Найменування виробу Код деталі Найменування деталі Кількість деталей на виріб Код матеріалу Норма витрат матеріалів на деталь
             
             

Таблиця 3. Довідник матеріалів


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)