АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ФОРМА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

Читайте также:
 1. bending strain (майысу деформациясы)
 2. Bending strain (майысу деформациясы)
 3. CASE-технология создания информационных систем
 4. I. ВВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАТИКУ
 5. I. Определите, какое из этих высказываний несет психологическую информацию.
 6. I. Основная форма: помешательство.
 7. I. При каких условиях эта психологическая информация может стать психодиагностической?
 8. II. ОСНОВНОЕ ПОНЯТИЕ ИНФОРМАТИКИ – ИНФОРМАЦИЯ
 9. II. Соціальні відносини як форма прояву соціальних взаємодій.
 10. II. Тип организации верховной власти в государстве (форма государственного правления).
 11. III. Домашнє завдання
 12. III. ИЗМЕРЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Методичні вказівки і завдання щодо виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань (ІНДЗ)

 

 

для студентів денної форми навчання

галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво»

напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»,

6.030503 «Міжнародна економіка», 6.030509 «Облік і аудит»,

6.030505 «Управління персоналом та економіка праці

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

 

 

Укладач: доцент, к.т.н. Глотов Є.О.

 

Розглянуто та ухвалено

на засіданні кафедри

Протокол від 22.09.14 р. № 3

 

 

Харків

2014 рік


ЗМІСТ

МЕТА, ЗМІСТ, СТРУКТУРА, ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ........................... 3

ФОРМА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ............................................................ 5

ТЕМАТИКА ТА ЗАВДАННЯ ІНДЗ.............................................................. 5

ЗАВДАННЯ ІНДЗ........................................................................................... 6

ПОРЯДОК ПОДАННЯ ТА ЗАХИСТУ ІНДЗ.............................................. 21

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА............................................................ 28

ЗРАЗОК ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ ЗВІТУ.................................................. 30

ЗРАЗОК ЗМІСТУ ЗВІТУ ПО ІНДИВІДУАЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНОМУ ЗАВДАННЮ................................................................................................. 31

СПРОЩЕНИЙ ПРИКЛАД ЧАСТКОВОГО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ 32

МЕТА, ЗМІСТ, СТРУКТУРА, ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

МЕТА. Систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань студента з навчальної дисципліни, розвиток навичок самостійної роботи, залучення студента до науково-дослідної діяльності.

ЗМІСТ

 

1. Теоретичні основи економічної інформатики.

2. Системне забезпечення інформаційних процесів.

3. Програмні засоби роботи зі структурованими документами.

4. Програмні засоби роботи з базами та сховищами даних.

5. Основи офісного програмування.

 

СТРУКТУРА.ІНДЗ складається з титульного аркуша (див. зразок титульного листа додаток 1), змісту, теми, варіанта завдання ІНДЗ, теоретичний, розрахунковий та практичний хід виконання завдання.Індивідуальна робота оформляється як реферат. В кінці виконаних завдань повинний бути висновок по кожному окремому завданню згідно варіанта ІНДЗ. В кінці ІНДЗ наводиться список використаних літературних джерел. ІНДЗ оформляється згідно положень та стандартів інституту. Для показу результатів виконання індивідуального завдання студентами використовуються презентації.

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ.Методологія процесу навчання та, відповідно, оцінювання знань студента полягає в його переорієнтації з лекційно-інформативної на індивідуально-диференційовану, особистісно-орієнтовану форму та на організацію самоосвіти студента. Усі світові та пропоновані останнім часом національні стандарти в основу навчання покладають самостійну, творчу роботу того, хто навчається. На цьому принципі ґрунтуються і новітні, включно з інформаційними, технології навчання. У структурі навчального навантаження студента за системою ECTS індивідуальна робота розглядається також як один з основних компонентів навчальної діяльності і повинна займати значну частину його навчального навантаження. Обсяг індивідуальної роботи студента з дисципліни передбачен робочою навчальною програмою в обсязі 10 годин.

Ці методичні рекомендації включають методичні вказівки до виконання завдань, іх тематику, форму і термін виконання, критерії оцінювання та перелік літератури, а також додатки, які мистять зразки титульної сторінки звіту, змісту звіту та спрощений приклад часткового виконання завдання.

Індивідуальна робота студентів є формою організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів через індивідуально-спрямований розвиток їхніх здібностей, науково-дослідну роботу і творчу діяльність.

Основна мета індивідуального завдання – прищепити студентам навички з підготовки й рішення економічних задач на персональних комп'ютерах (ПК) з використанням сучасного програмного забезпечення: операційної системи Windows, текстового процесора MS Word, табличного процесора MS Excel, системи керування базами даних MS Access і програмного середовища мови програмування високого рівня Visual Basic (VB). Тематика індивідуальних завдань для студентів як раз і зв’язана з реалізацією позначеної мети.

‡агрузка...

Відповідно до інноваційних технологій навчання одним із різновидів індивідуальних завдань є індивідуальні навчально-дослідні завдання.

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) – вид позааудиторної індивідуальної роботи студента навчального, навчально-дослідного характеру, яке використовується у процесі вивчення програмного матеріалу навчальної дисципліни. ІНДЗ – це завершена теоретична або практична робота в межах навчальної програми дисципліни, яка виконується на основі знань, умінь і навичок, отриманих у процесі лекційних, семінарських, практичних та лабораторних занять, охоплює декілька тем або зміст навчальної дисципліни в цілому. Результати індивідуальної роботи студента визначаються за допомогою системи оцінювання, що використовується і затверджується на кафедрі з обов’язковим переведенням оцінок відповідно до національної шкали та шкали ECTS. Під час виконання ІНДЗ студенти повинні продемонструвати навички аналітичного мислення, вміння встановлювати структурно-логічні зв’язки між предметами, явищами тощо. Достатній і високий рівень науковості робіт має досягатися за рахунок уміння систематизувати, узагальнювати, висловлювати власне ставлення щодо досліджуваної проблеми.

ФОРМА ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

 

Індивідуально навчально-дослідне завдання оформлюється в електронному вигляді зі зберіганням на компакт диску або на флеш пам’яті та на паперовому носії.

Матеріали ІНДЗ мають бути набрані на комп’ютері в редакторі Word. Текст має бути набраний шрифтом Times New Roman, 12 кеглем, через 1,0 інтервал; верхнє і нижнє поле -2 см, ліве 2,5 см, праве – 2 см. Обсяг ІНДЗ має бути не більше ніж 25 стор. Посилання на джерела (статистичні дані, підручники, посібники, статті і т.і.) – обов’язкове. Примітки до тексту оформляються як виноски, а посилання на джерела позначаються у квадратних дужках номером, під яким стоїть це джерело переліку літератури. Всі малюнки, схеми повинні бути згрупованими. Кожний варіант ІНДЗ складається з трьох окремих завдань. Варіанти завдань ІНДЗ надаються нижче.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)