АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Крок 5. Робота з базами даних в MS Access

Читайте также:
 1. Access. Базы данных. Определение ключей и составление запросов.
 2. Access.conf : файл доступа к серверу
 3. Microsoft Access - СУБД реляционного типа.
 4. MS Access 2010
 5. MS Access интерфейсімен танысу.
 6. XI ПАРА. ДОБАВОЧНЫЙ НЕРВ (N. ACCESSORIUS).
 7. А) Ревізія розрахунків за відшкодуванням завданих збитків
 8. Автоматизовані банки даних (АБД), їх особливості та структура.
 9. Бази даних, їх призначення та основні елементи.
 10. БАЗЫ ДАННЫХ. MICROSOFT ACCESS 2010
 11. Блок збереження даних у робочій області То Workspace
 12. В цьому випадку буде запропоновано вказати список таблиць і їх полів, і на підставі цих даних буде створений запит.

 

Виконати проектування бази даних відповідно до індивідуального завдання.

Використовуючи засоби MS Access, створити базу даних (БД). Імена та властивості полів установлюються самостійно. Визначити зв'язки між таблицями БД, а також головну та підлеглу таблиці для кожного зв'язку. Побудувати схему даних і встановити властивості зв'язків. Ввести дані в таблиці (не менше 7 - 12 записів) у відповідності до тематики свого варіанту.

 

Крок 6. Технологіястворення, редагування та використання
запитів у базі даних MS Access

 

Створити однотабличний та багатотабличний запити на вибірку даних (критерії відбору задати самостійно), а також запит з полем, що обчислюється.

Відсортувати результати будь-якого запиту за одним та декількома ключами сортування. Створити в режимі "Конструктор" багатотабличний запит з параметром.

На основі запиту з полем, що обчислюється, створити запит на створення таблиці та на поновлення записів однієї з таблиць. Створити запит на додавання записів до однієї з таблиць. Створити в режимі "Конструктор" запит на вилучення записів з однієї з таблиць, а також запити на каскадне відновлення та вилучення.

Крок 7. Технологія створення, редагування та використання
форм у базі даних MS Access

 

Створити форму для ведення таблиць зі змінною інформацією. Використати форму для перегляду, додавання та корегування даних. Додати на форму поле, що обчислюється. Додати на форму поле з інформацією з довідкової таблиці.

Засвоїти та використати технологію створення форм на основі багатотабличних запитів, технологію створення і побудови підлеглих форм, технологію створення форми з вкладками та багатосторінкових форм.

 

Крок 8. Технологія створення, редагування та використання звітів у базі даних MS Access

Використовуючи особливості створення звітів у базі даних MS Access, сконструювати багатотабличні звіти, застосовуючи поля, що обчислюються, угрупування за обраним полем, розподіл елементів звіту за сторінками. Відформувати елементи звіту. Створити багаторівневий звіт.

 

Крок 9.Алгоритмізація задач обробки економічної інформації

Відповідно до індивідуального завдання розробити економіко-математичну модель процесу обробки даних.Розробити блок-схему алгоритму рішення індивідуального завдання з дотриманням вимог Державного стандарту на графічне оформлення алгоритмів.

Розробити та представити в табличному вигляді структуру даних із вказівкою основних реквізитів, імен змінних і типів даних, використовуваних для рішення завдання.

Розробити сценарій взаємодії користувача із програмним середовищем і на його основі створити ескіз екранної форми для реалізації в програмному середовищі Visual Basic. Визначити основні властивості використовуваних елементів управління та представити їх у табличному вигляді.

Крок 10. Реалізація проекту в програмному середовищі Visual Basic із застосуванням процесів розгалуження та умовних циклів

Розробити екранну форму для забезпечення взаємодій користувача та програми на основі її ескізу. На екранній формі розмістити елементи управління, що забезпечують введення вхідних даних, управління процесом обчислень і виведення результатів розрахунків.

Для рішення задачі передбачити обробку різних подій у вигляді програмних кодів приватних процедур. При цьому доцільно використовувати різні форми операторів розгалужень і операторів циклів. Зробити аналіз результатів виконання розробленого проекту та представити їх у проміжному звіті.

Крок 11. Проектування додатків з масивами елементів керування
та масивами даних

Вхідні дані індивідуального завдання представити у вигляді масивів елементів керування та масивів даних.

Розробити ескіз екранної форми та реалізувати в програмному середовищі Visual Basic форму, що містить елементи керування для уведення вхідних даних і виводу результатів обробки.

Розробити програмний код рішення індивідуального завдання. У ньому необхідно передбачити використання операцій роботи з файлами при введенні вхідних даних і виведення результатів обробки даних. Процес обробки даних організувати із застосуванням циклів з лічильником.

Результати розрахунків представити у вигляді таблиць, структура яких відповідає індивідуальному завданню.

‡агрузка...

Крок 12. Технологія створення та використання
презентацій із застосуванням MS PowerPoint

 

Грунтуючись на функціональних можливостях програми MS PowerPoint, її типових об’єктах для створення презентацій і обраної частини ІНДЗ для показу, розробити і продемонструвати на комп’ютері створену презентацію.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)