АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Продовження таблиці 2

Читайте также:
 1. Блок завдань №1: Заповнити схеми і таблиці
 2. Електронні таблиці. Табличний процесор, запуск, відкриття й збереження документа. Копіювання, переміщення й видалення даних, форматування даних.
 3. За даними таблиці побудуйте кліматодіаграму. Визначте тип клімату та територію, для якої він характерний. Вкажіть чинники, що вплинули на його формування. (12 балів)
 4. Збірні таблиці, їх призначення і використання
 5. І. Визначимо ефект від інвестиційної діяльності по проекту, для цього розрахуємо потік реальних грошей, який наведено в таблиці 3.2.
 6. Ілюстрації, таблиці, формули
 7. Інструменти, моделі, прилади, таблиці, технічні засоби навчання на уроках математики у початкових класах.
 8. Після відкриття запиту в режимі «конструктор» в поле «условие отбора» під полем «Місто» потрібно ввести «Київ», зберегти, затим перейти в режим таблиці і переглянути результат.
 9. Продовження таблиці 1.1
 10. Продовження таблиці 1.3
 11. Статистичні таблиці та графіки

 

Крок 2. Сортування табличних даних та формування підсумкових даних у середовищі MS Excel 0,5  
Крок 3. Побудова ділової графіки засобами MS Excel 0,5  
Крок 4. Аналітичні можливості MS Excel (додаткови) 1,0  
Крок 5. Робота з базами даних в MS Access 1,0 Обов’язковий для кроків 6, 7, 8
Крок 6. Технологія створення, редагування та використання запитів у базі даних MS Access 1,0  
Крок 7. Технологія створення, редагування та використання форм у базі даних 1,0  
Крок 8. Технологія створення, редагування та використання звітів у базі даних 1,0  
Крок 9. Алгоритмізація задач обробки економічної інформації 0,5 Обов’язковий для кроків 10, 11
Крок 10. Реалізація проекту в програмному середовищі Visual Basic із застосуванням процесів розгалуження та умовних циклів 0,5  
Крок 11. Проектування додатків з масивами елементів управління та масивами даних 1,0  
Крок 12. Технологія створення та використання презентацій із застосуванням MS PowerPoint 0,5  
Крок 13. Створення звіту по ІНДЗ 0,5  
Разом 10,0  

 

Таблиця 3. Загальні критерії оцінювання ІНДЗ

Кількість балів за шкалою Університету Оцінка за національною шкалою Бали до відомісті
9,0-10,0 5 (відмінно)
7,5-8,9 4 (добре)
6,0-7,4 3 (задовільно)
5,9 і менше 2 (незадовільно)    

 

При оцінюванні виконання ІНДЗ за основу приймаються повнота і правильність виконання завдання. Крім цього враховується здатність студента:

- диференціювати, інтегрувати, уніфікувати знання;

- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях;

- інтерпретувати схеми, графіки, діаграми;

- установлювати різницю між причинами і наслідками;

- аналізувати, оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані результати від прийнятих рішень.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Глотов Є.О. , Чірт В.К. , Кузькін Є.Ю. Економічна інформатика / Навчальний посібник. / Укладачі: Є.О. Глотов , В.К. Чірт, Є.Ю Кузькін ; МФ УДУФМТ. - Харків: ХІФ УДУФМТ, 2010. – 488 с. ; ил.2. Григорків В.С. Економічна інформатика: Навчальний посібник. / В.С. Григорків, Л.Л. Маханець, Р.Р. Білоскурський, О.Ю. Якутова, А.В. Верстяк. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2008. – 464 с.

3. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Посіб. / За ред. О. І. Пушкаря. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 704 с.

4. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. / Баженов В.А. і ін. – К.: Каравела, 2007. – 639 с.

5. Информатика. Базовый курс: Підручник / С. В. Симонович; За заг. ред. С. В. Симоновича. - С.- Пб.: Питер, 2000. - 640 с.

6. Лабораторний практикум з інформатики та комп’ютерних технологій: Навчальний посібник. / За ред. О. І. Пушкаря. – Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2003. – 424 с.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)