АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

СПРОЩЕНИЙ ПРИКЛАД ЧАСТКОВОГО ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

Читайте также:
 1. A.Прикладной уровень
 2. III. Домашнє завдання
 3. IV. Домашнє завдання
 4. J Додаткові завдання
 5. S-M-N-теорема, приклади її використання
 6. V. Домашнє завдання.
 7. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 8. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
 9. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
 10. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
 11. Аналіз виконання договірних зобов’язань і реалізації продукції
 12. Багатокритеріальні завдання оптимального керування

(кроки 1, 5, 6, 9, 10, 11)

Вариант 0. Виконати з використанням MS Excel, MS Access, Visual Basic розрахунок прибутку відповідно до представленої структури таблиці1«Розрахунок прибутку». При розрахунках використовувати відомості довідкових таблиць (2,3) «Роздрібна надбавка» і «Товари». Зміст таблиць визначається студентом самостійно. Визначати Прибуток, Суми (S1, S2, S3).

Таблиця 1. Розрахунок прибутку

Код товару (КТ) Назва товару (НТ) Квартал (КВ) Собівартість товару (СТ) Оптова ціна (ОЦ) Кількість (К) Прибуток (П)
             
             
Разом     S1 S2   S3

 

Таблиця 2. Роздрібна надбавка Таблиця 3. Товари

Оптова ціна (ОЦ) Надбавка (Н)   Код товару (КТ) Назва товару (НТ)
Товар А1
Товар А2
Товар А3
Товар В1
Товар В2
Товар В3
Товар С1
Товар С2

 

Виконання завдання

Обробка табличних даних в MS Excel
з використанням довідкових таблиць

Відповідно до варіанту 0 індивідуального завдання створена основна таблиця, яка по коду товару і по оптовоій ціні звертається до даних довідкових таблиць (Табл. 1, 2, 3, рис. 1). Згідно з позначеннями в таблицях, прибуток становить П=К*(ОЦ-СТ+Н).

Таблиця 1. Розрахунок прибутку

  A B C D E F G
Розрахунок прибутку
Код товару (КТ) Назва товару (НТ) Квартал (КВ) Собівартість товару (СТ) Оптова ціна (ОЦ) Кількість (К) Прибуток (П)
Товар С2
Товар А3
Товар В1
Товар А2
Товар А1
Товар С1
Товар В3
Товар А2
Товар В2
Товар С1
Товар В1
Товар С2
Товар В1
Разом      

(Лист 1)  A B
Роздрібна надбавка
Оптова ціна (ОЦ) Надбавка (Н)

Таблиця 2.Роздрібна надбавка

(Лист 2)

 

 

Таблица 3. Товари

  A B
Товари
Код товару (КТ) Назва товару (Н)
Товар А1
Товар А2
Товар А3
Товар В1
Товар В2
Товар В3
Товар С1
Товар С2

(Лист 3)

Рис. 1. Таблиця у режимі відображення формул


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)