АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Крок 13. Створення звіту по ІНДЗ

Читайте также:
 1. Вдосконалення ветеринарної справи в державі, створення державної, відомчої та приватної ветеринарної медицини
 2. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ
 3. Вимоги до технічного оформлення звіту
 4. Державна політика в галузі створення і використання інформаційних систем, інформаційних технологій та засобів їх забезпечення
 5. Джерела створення та відтворення
 6. Загальні рекомендації до виконання другої частини звіту
 7. Загальні рекомендації до виконання першої частини звіту
 8. Зазначте причини створення козацтва. Які теорій походження козацтва Вам відомі? Розкрийте зміст деяких з них.
 9. Запуск Simulink та послідовність створення нової моделі
 10. Зміст звіту
 11. Зміст звіту
 12. Зміст звіту

Підготовіти і надрукувати звіт по виконаному ІНДЗ. Звіт повинен бути невеликим по обсягу, але змістовним, чітко пояснювати конкретні завдання і послідовність іх виконання.Найважлівішим є показати у кожному завданні обрані початкові дані і отримані результати.

Створювати звіт треба таким чином, щоб він був зрозумілим читачу. Для цього оцініць свой звіт з точки зору читача і відредагуйте його відповідним чином.

Доцільно готувати звіт у чотири етапи:

· кроки 1-4;

· кроки 5-8;

· кроки 9-12;

· крок 13.

У додатку 1 доведен зразок титульної сторінки звіту, яку доцільно оформити як ВЕБ-сторінку. Додаток 2 пропонує сторінку змісту звіту, а додаток 3 містить спрощений приклад часткового виконання завдання.

Графік (терміни) виконання індивідуального
навчально-дослідного завдання

 

Графік виконання індивідуального навчально-дослідного завдання наведено у табл.1.

 

Таблиця 1. Графік виконання ІНДЗ

Семестр Тиждень Зміст Форма контролю Кількість годин
Крок 1. Обробка табличних даних в MS Excel з використанням довідкових таблиць Поточний контроль
Крок 2. Сортування табличних даних та формування підсумкових даних у середовищі MS Excel Поточний контроль 0,5
Крок 3. Побудова ділової графіки засобами MS Excel Поточний контроль 0,5
Крок 4. Аналітичні можливості MS Excel (додаткови) Проміжний звіт
Крок 5. Робота з базами даних в MS Access Поточний контроль
Крок 6. Технологія створення, редагування та використання запитів у базі даних MS Access Поточний контроль

Продовження таблиці 1

Крок 7. Технологія створення, редагування та використання форм у базі даних Поточний контроль
Крок 8. Технологія створення, редагування та використання звітів у базі даних Проміжний звіт
Крок 9. Алгоритмізація задач обробки економічної інформації Поточний контроль 0,5
Крок 10. Реалізація проекту в програмному середовищі Visual Basic із застосуванням процесів розгалуження та умовних циклів Поточний контроль 0,5
Крок 11. Проектування додатків з масивами елементів управління та масивами даних Поточний контроль
Крок 12. Технологія створення та використання презентацій із застосуванням MS PowerPoint Проміжний звіт 0,5
Крок 13. Створення звіту по ІНДЗ Остаточний звіт і його захіст 0,5
Разом

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ІНДЗКритерії оцінювання виконання ІНДЗ наведені у табл. 2, 3.

 

Таблиця 2. Критерії оцінювання виконання ІНДЗ по крокам

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)