АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Додаткова. 7. Глушаков С.В. Microsoft Office 2000: Учебный курс

Читайте также:
 1. Додаткова
 2. Додаткова
 3. Додаткова
 4. Додаткова
 5. Додаткова
 6. Додаткова інформація про діалогове вікно Мастер функций
 7. Додаткова література
 8. Додаткова література
 9. Додаткова література
 10. Додаткова література
 11. Додаткова література

7. Глушаков С.В. Microsoft Office 2000: Учебный курс. / С.В. Глушаков, А.С. Сурядный. – Харьков: Фолио; Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 500 с.

8. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка. Посібник. К.: Академія, 2002. – 320 с.

9. Інформатика і комп’ютерна техніка. Завдання до лабораторних занять і самостійної роботи студентів І курсу. / Чірт В.К. і ін. – Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2005. – 120 с.

10. Інформатика і комп’ютерна техніка. Завдання до лабораторних занять і самостійної роботи студентів ІІ курсу. / Чірт В.К. і ін. – Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2005. – 80 с.

11. Олійник А.В. Інформаційні системи і технології у фінансових установах. Навчальний посібник./ А.В. Олійник, В.М. Шацька. – Львів: Новий Світ-2000, 2006. – 436 с.

12. Касаев Б.С. Информатика: практикум на ЭВМ. / Б.С.Касаев, В.А.Каймин. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 272 с.

13. Лесничая И.Г. Информатика и информационные технологии. Учебное пособие. / И.Г.Лесничая, И.В.Миссинг, Ю.Д.Романова, В.И.Шестаков. 2-е изд. – М.: Изд-во Эксмо, 2006. – 544 с.

14. Создание Web-страниц и Web-сайтов. Самоучитель. – М.: Изд-во Триумф, 2006. - 464 с.

 

Internet – ресурси

1. Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка, пров. Короленка, 18. http://korolenko.kharkov.сom

2. Харківська обласна універсальна наукова бібліотека, вул. Кооперативна, 13/2, http://www.librari.kharkov.ua

3. Пошукові служби Інтернету:
http://weblist.kharkov.ua - каталог Інтернет - ресурсів міста Харків
http://www.meta-ukraine.com - українська пошукова система.

 

Додаток 1

ЗРАЗОК ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ ЗВІТУ

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Харківський інститут фінансів

Українського державного університету фінансів

та міжнародної торгівлі

 

Кафедра економіко-математичних методів та інформаційних технологій

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ

з навчальної дисципліни

ІНФОРМАТИКА

 

Тема________________

 

 

Виконав студент 1 курсу групи ______

____________________ (Прізвище І. Б.)

Перевірив____________(Прізвище І. Б.)

 

 

Харків

 

 

Додаток 2

ЗРАЗОК ЗМІСТУ ЗВІТУ ПО ІНДИВІДУАЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНОМУ ЗАВДАННЮЗміст

Вступ .......................................................................................................................3

1. Опис варианту індивідуального навчально-дослідного завдання.................5

2. Обробка табличних даних в MS Excel з використанням довідкових таблиць 3. Сортування табличних даних та формування підсумкових даних у середовищі MS Excel ........................................................................................................8
4. Побудова ділової графіки засобами MS Excel ..............................................10

5. Аналітичні можливості MS Excel (в разі отримання додаткового завдання)

6. Робота з базами даних в MS Access ...............................................................11

7. Створення, редагування та використання запитів у базі даних MS

Access ....................................................................................................................12

8. Створення, редагування та використання форм у базі даних MS Access ..13

9. Створення, редагування та використання звітів у базі даних MS Access ..14

10. Алгоритм задачи обробки економічної інформації ...................................16

11. Реалізація проекту в програмному середовищі Visual Basic із застосуванням процесів розгалуження та умовних циклів ...............................................17

12. Проектування додатків з масивами елементів керування та масивами даних .........................................................................................................................18

13. Створення та використання презентації із застосуванням MS PowerPoint.

Висновки ...............................................................................................................19

Література .............................................................................................................20

‡агрузка...

 

Примітка: у змісті номера сторінок поставлені умовно.

 

Додаток 3


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)