АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Джерела покриття бюджетного дефіциту

Читайте также:
 1. Internet-джерела
 2. XV. 9. Хімічні джерела електричної енергії
 3. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 4. Аналіз бюджетного фінансування соціального захисту населення в регіоні (Калуський район, Івано-Франківська область)
 5. Бюджетная политика.Государственный бюджет:понятие и структура.Способы финансирования бюджетного дефицита.
 6. Бюджетное регулирование, его цели. Методы бюджетного регулирования
 7. Бюджетное устройство, бюджетная система и основы организации бюджетного процесса в РФ
 8. Види електромагнітних випромінювань, їх джерела, нормування та засоби захисту від їх негативного впливу
 9. Види та джерела фінансової підтримки інноваційної діяльності
 10. Виникнення, джерела та основні періоди розвитку індуїзму
 11. Вібрація: її джерела, нормування та засоби захисту від її негативного впливу
 12. Відключення котушки індуктивності від джерела постійної напруги

У науковій літературі існують твердження, що дефіцит як такий може мати позитивний вплив на пожвавлення економічного життя в країні. З цим можна погодитися лише частково, тому що не дефіцит може сприяти економічній активності, а джерела його фінансування. У тих країнах, де добре розвинений ринок державних цінних паперів, розмір бюджетного дефіциту має менш відчутний вплив на становище економіки в даному періоді, але його наявність обов'язково впливатиме на господарське життя в майбутньому. Можна погодитись також і з тим, що коли розмір бюджетного дефіциту не перевищує обсягів державних капітальних вкладень, то його вплив на економіку менш негативний.

У ст. 15 Бюджетного кодексу визначені джерела фінансування дефіциту бюджету. Такими джерелами є :

· державні внутрішні та зовнішні запозичення;

· внутрішні запозичення органів влади Автономної республіки Крим;

· внутрішні та зовнішні запозичення органів місцевого самоврядування з дотриманням умов, визначених Бюджетним кодексом.

Кабінет Міністрів України може брати позики в межах, передбачених Законом про Державний бюджет України. Запозичення не використовуються для забезпечення фінансовими ресурсами поточних видатків держави, за винятком випадків, коли це необхідно для збереження загальної економічної рівноваги.

Витрати на погашення боргових зобов'язань здійснюються відповідно до кредитних угод, а також нормативно-правових актів. Якщо витрати на обслуговування та погашення державного боргу перевищать обсяг коштів, передбачених у Законі про Державний бюджет України на ці цілі, міністр фінансів України негайно інформує про це Кабінет Міністрів України. Кабінет Міністрів України негайно інформує про очікуване перевищення таких витрат Верховну Раду України та подає у двотижневий термін пропозиції про внесення змін до Закону про Державний бюджет України.

Основні заходи, які застосовувались урядом України щодо зменшення бюджетного дефіциту, були такі:

1. Налагодження системних зв'язків між платниками податків і державою, проведення роз'яснювальної роботи, застосування штрафних санкцій до злісних порушників. Це дало змогу істотно поповнити бюджети всіх рівнів.

2. Поступове зниження податкового тиску, що сприяло частковому виведенню економіки із тіньового сектору.3. Зниження витрат держави, насамперед на управління.

4. Поступове зменшення, включаючи відміну, дотацій і пільг збитковим підприємствам.

5. Розширення приватизаційних процесів.

6. Реформування міжбюджетних відносин.

7. Контроль рівня інфляції.

Постійний дефіцит державного бюджету, особливо той, що фінансується за рахунок зовнішніх джерел, призводить до накопичення державного боргу.

Отже, забезпечення оптимального рівня дефіциту бюджету залишається одним з найважливіших питань бюджетної політики України.

Державний бюджет України розробляється на базі наявної прибуткової частини, тому важливим є її реальне визначення і повне виконання. В основу мають бути покладені оцінки прогнозних макроекономічних показників. Тому при розробці державного бюджету слід враховувати наступне:

· річні проекти мають складатися лише на основі існуючої податкової бази;

· важлива умова стабільності податкових надходжень - мораторій на податкове законодавство впродовж двох-трьох років;

· поступове впровадження нових змін податків, особливо тих, що стосуються значного скорочення надходжень до бюджету;

· поступове скасування податкових пільг із переходом до диференційованої сплати податків у відповідних галузях;

· проста й доступна система оподаткування, контроль за дотриманням сплати податків.

Контрольні запитання та завдання:

1. Які завдання вирішуються при формуванні бюджету? У чому полягає урівноваженість доходів та видатків?

2. Що означає поняття “бюджетний профіцит”? Охарактеризуйте форми бюджетного профіциту.

3. Що таке бюджетний дефіцит?

4. Охарактеризуйте види бюджетного дефіциту.

5. Охарактеризуйте основні концепції збалансованості бюджету. Яка мета їх використання?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)