АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту. Ефективність кожної управлінської системи значною мірою залежить від інформаційного забезпечення

Читайте также:
 1. A) прогрессивная система налогообложения.
 2. C) Систематическими
 3. ERP и CRM система OpenERP
 4. I СИСТЕМА, ИСТОЧНИКИ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ РИМСКОГО ПРАВА
 5. I. Суспільство як соціальна система.
 6. I.2. Система римского права
 7. II. Органы и системы эмбриона: нервная система и сердце
 8. III. Органы и системы эмбриона: пищеварительная система
 9. NDS і файлова система
 10. SCАDA-системы: основные блоки. Архивирование в SCADA-системах. Архитектура системы архивирования.
 11. V2: ДЕ 57 - Фундаментальная система решений линейного однородного дифференциального уравнения
 12. VI. Матеріали методичного забезпечення заняття

Ефективність кожної управлінської системи значною мірою залежить від інформаційного забезпечення.

Інформаційна система (або система інформаційного забезпечення) фінансового менеджменту підприємства являє собою процес цілеспрямованого безперервного підбора відповідних інформаційних показників, необхідних для здійснення аналізу, планування і підготовки ефективних оперативних управлінських рішень по всіх аспектах фінансової діяльності підприємства.

Зміст системи інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, її широта і глибина визначаються галузевими особливостями діяльності підприємства, їхньою організаційно-правовою формою функціонування, обсягом і ступенем диверсифікованості фінансової діяльності і поруч інших умов.

Система показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, формованих за рахунок зовнішніх джерел, підрозділяється на 4 групи:

1. Показники, що характеризують загальний економічний розвиток країни, що поділяються на:

а) показники макроекономічного розвитку;

б) показники галузевого розвитку.

2. Показники, що характеризують кон'юнктуру фінансового ринку:

а) показники кон'юнктури ринку цінних паперів;

б) показники кон'юнктури ринку грошових інструментів.

3. Показники, що характеризують діяльність контрагентів і конкурентів, серед яких виділяють 5 груп:

а) банки;

б) страхові компанії;

в) постачальники продукції;

г) покупці продукції;

д) конкуренти.

4. Нормативно-регулюючі показники, що формуються в розрізі наступних блоків:

а) нормативно-регулюючі показники по різних напрямках фінансової діяльності підприємства;

б) нормативно-регулюючі показники з питань функціонування елементів фінансового ризику.

Система показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, що формуються з внутрішніх джерел, підрозділяються на три групи:

1. Показники, що характеризують фінансовий стан і результати фінансової діяльності підприємства в цілому. До складу цієї групи показників включаються:

а) показники, що в обов'язковому порядку відбивають у балансі підприємства;

б) показники, що відбивають у звіті про фінансові результати;

в) показники, що відбивають у звіті про власний капітал і в звіті про рух грошей.2. Показники, що характеризують фінансові результати діяльності окремих структурних підрозділів підприємства. Формування показників цієї групи базується на даних управлінського обліку, що повинний бути організований на підприємстві. Показники групуються по таких ознаках:

а) сферою діяльності підприємства (операційна, інвестиційна, фінансова);

б) центрами відповідальності;

в) географічним розташуванням;

г) видом кінцевої продукції.

3. Нормативно-планові показники, зв'язані з фінансовим розвитком підприємства, що формуються безпосередньо на підприємстві по таких блоках:

а) система внутрішніх нормативів, що регулюють фінансовий розвиток підприємства;

б) система планових показників фінансового розвитку підприємства.

Використання всіх розглянутих показників, що випливають із зовнішніх і внутрішніх джерел, дозволяє створити на підприємстві цілеспрямовану систему інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, орієнтовану як на прийняття стратегічних фінансових рішень, так і на ефективне поточне керування фінансами підприємства.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.052 сек.)