АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Системи і методи внутрішнього фінансового контролю

Читайте также:
 1. I этап Подготовка к развитию грудобрюшного типа дыхания по традиционной методике
 2. I. ГИМНАСТИКА, ЕЕ ЗАДАЧИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
 3. I. Методические основы
 4. I. Методические основы оценки эффективности инвестиционных проектов
 5. I. Організація та проведення модульного і підсумкового контролю
 6. I. Основні риси політичної системи України
 7. II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
 8. II. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ
 9. III. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО КУРСУ «ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ К. XIX – НАЧ. XX В.»
 10. IV ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.
 11. V. 2. Механічне описання молекулярної системи
 12. VI. Матеріали методичного забезпечення заняття

У механізмі фінансового менеджменту важлива роль належить системам і методам внутрішнього фінансового контролю.

Внутрішній фінансовий контроль являє собою організований на підприємстві процес перевірки виконання і забезпечення реалізації всіх управлінських рішень в області фінансової діяльності з метою реалізації фінансової стратегії і попередження кризових ситуацій, що приводять до його банкрутства.

У практиці країн з розвитий ринковою економікою широкий розвиток одержала нова комплексна система внутрішнього контролю, застосовуваний у великих компаніях з розгалуженою мережею або в холдингових компаніях, називана "контроллінг".

Сьогодні система контроллінгу поступово починає впроваджуватися і на вітчизняних підприємствах.

У загальній системі контроллінгу виділяється один з основних його блоків - фінансовий контроллінг.

Фінансовий контроллінг - це контролююча система, що забезпечує концентрацію контрольних дій за основними напрямками фінансової діяльності підприємства, своєчасним виявленням відхилень фактичних показників від нормативних (планових) і визначення факторів, що обумовили ці відхилення, прийняття управлінських рішень по нормалізації процесу керування фінансами підприємства.

Основними функціями фінансового контроллінгу є:

- спостереження за ходом реалізації фінансових завдань, установлених системою планових фінансових показників і нормативів;

- вимір ступеня відхилення фактичних результатів фінансової діяльності від передбачених;

- діагностування по розмірах відхилень серйозних погіршень у фінансовому стані підприємства й істотного зниження темпів його фінансового розвитку;

- розробка оперативних управлінських рішень по нормалізації фінансової діяльності підприємства відповідно до передбачених цілей і показників;

- коректування при необхідності окремих цілей і показників фінансового розвитку в зв'язку зі зміною зовнішньої фінансовий середовища, кон'юнктури фінансового ринку і внутрішніх умов здійснення господарської діяльності підприємства.

Побудова системи фінансового контроллінгу базується на наступних основних принципах:

" спрямованість системи фінансового контроллінгу на досягнення фінансової стратегії підприємства;" багатофункціональність фінансового контроллінгу;

" орієнтованість фінансового контроллінгу на кількісні показники;

" відповідність методів фінансового контроллінгу специфіці методів фінансового аналізу і фінансового планування;

" своєчасність, простота і гнучкість побудови системи фінансового контроллінгу на підприємстві.

Фінансовий контроллінг на підприємстві будується по наступних основних етапах:

1. Визначення об'єкту контроллінгу. Це загальна вимога до побудови будь-яких видів контроллінгу на підприємстві з позиції цільової його орієнтації. Об'єктом фінансового контроллінгу є управлінські рішення по основних аспектах фінансової діяльності підприємства.

2. Визначення видів і сфер контроллінгу. Контроллінг підрозділяється на наступні основні види: стратегічний, поточний і оперативний. Кожному з перерахованих видів контроллінгу повинна відповідати визначена його сфера і періодичність здійснення його функцій.

3. Формування системи пріоритетів контрольованих показників.

Уся система показників, що входять у сферу кожного виду фінансового контроллінгу, ранжирується по значимості. У процесі такого ранжирування на початку в систему пріоритетів першого рівня відбираються найбільш важливі з контрольованих показників даного виду контроллінгу; потім формується система пріоритетів другого рівня, показники якого знаходяться у фінансовому зв'язку з показниками пріоритетів першого рівня. Аналогічним образом формується система пріоритетів третього і наступного рівнів.

4. Розробка системи кількісних стандартів контролю. Після ранжирування переліку контрольованих показників, виникає необхідність установлення кількісних стандартів по кожному з них. Вони можуть установлюватися як в абсолютних, так і у відносних показниках. Такі кількісні стандарти можуть носити стабільний або рухливий характер. Стандартами виступають цільові стратегічні нормативи, показники поточних планів і бюджетів, система державних або розроблених підприємством норм, нормативів і т.п.

5. Побудова системи моніторингу показників, що включаються у фінансовий контроллінг. Система моніторингу (або як її часто перекладають "следуящая система") складає основу фінансового контроллінгу, саму активну частину його механізму.

6. Формування системи алгоритмів дій по усуненню відхилень є заключним етапом побудови фінансового контроллінгу на підприємстві. Принципова система дій менеджерів підприємства в цьому випадку полягає в трьох алгоритмах:

а) "Нічого не починати". Ця форма реагування передбачається в тих випадках, коли розмір негативних відхилень значного нижче передбаченого "критичного" критерію.

б) "Усунути відхилення". Така система дій передбачає процедуру пошуку і реалізації резервів по забезпеченню виконання цільових, планових і нормативних показників. При цьому резерви розглядаються в розрізі різних аспектів фінансової діяльності й окремих фінансових операцій.

в) Змінити систему планових або нормативних показників. Така система дій починається в тих випадках, якщо можливості нормалізації окремих аспектів фінансової діяльності обмежені або узагалі відсутні. У цьому випадку за результатами фінансового моніторингу вносяться пропозиції по коректуванню системи цільових стратегічних нормативів, показників, що течуть фінансових планів або окремих бюджету. В окремих критичних випадках може бути обґрунтована пропозиція про припинення окремих виробничих, інвестиційних і фінансових операцій і навіть діяльності окремих центрів витрат і інвестицій.

Упровадження на підприємстві системи фінансового контроллінгу дозволить підвищити ефективність усього процесу керування його фінансовою діяльністю.

 

Контрольні запитання та завдання:

1. На основі чого відбувається управління фінансовою діяльністю підприємства?

2. Які особливості та функції фінансового менеджменту відокремлюють?

3. Назвіть етапи формування фінансової стратегії.

4. У чому полягає зміст центрів управління?

5. Які групи системи показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту Ви знаєте?


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)