АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Особливості формування та сутність фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

Читайте также:
 1. Cтиль керівництва: сутність, вимоги у його сучасних умовах
 2. I. Сутність і види соціальних змін.
 3. II. Поняття соціального процесу.
 4. III. Соціальна політика, її сутність і функції.
 5. Автоматизовані банки даних (АБД), їх особливості та структура.
 6. Автоматизовані системи управління процесом розформування составів на сортувальних гірках
 7. Аналіз бюджетного фінансування соціального захисту населення в регіоні (Калуський район, Івано-Франківська область)
 8. б) сумму страховых взносов Саида по каждому фонду.
 9. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. особливості побудови банківської системи в Україн
 10. Безперервність як провідний принцип реформування освітніх систем
 11. В чому полягає соціальна сутність браку – 15 б.
 12. В чому полягають особливості концепції особистості Ч.Кулі – 15 б.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України створений і працює для захисту людини праці, її здоров'я і благополуччя в житті.

Вивчення матеріалів розвитку системи соціального страхування в Україні свідчить, що першим законом, який поклав початок формуванню елементів соціального страхування на території нинішньої України був Закон Російської Думи від 2 червня 1903р. “Про винагороду потерпілих внаслідок нещасних випадків робітників та службовців, а рівно членів їх сімейств на підприємствах фабрично-заводської, гірничої і гірничозаводської промисловості”. Цей Закон поширювався на робітників та службовців приватних підприємств.

Перехід України у 90-х роках минулого століття до ринкових відносин при одночасному функціонуванні застарілої системи соціального забезпечення, коли власник підприємства повинен був відшкодувати шкоду нанесену здоров’ю працівника під час виконання ним професійних обов’язків, а також закриття великої кількості підприємств призвели до зростання заборгованості перед потерпілими на виробництві, безробітними, пенсіонерами.

Перед новою незалежною державою Україна постало нелегке завдання, здійснити реформування системи соціального забезпечення замінивши її на систему соціального страхування.

Система загальнообов’язкового державного соціального страхування, яка створена в Україні базується на вимогах Європейського кодексу соціального забезпечення (1964р.) та рекомендаціях Міжнародної організації праці № 67 (1944 р.).

Базовий Закон визначив три головних завдання Фонду:

· проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням.

· відновлення здоров’я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків або професійних захворювань.

· відшкодування матеріальної та моральної шкоди застрахованим і членам їх сімей.

Страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання є єдиним видом загальнообов’язкового державного соціального страхування, що не передбачає сплати страхових внесків найманими працівниками. Кошти Фонду формуються виключно за рахунок страхових внесків роботодавців.Далі звернемо увагу на особливості діяльності цього фонду у таблиці 10.1.

Таблиця 10.1- Діяльність Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

 

Профілактика нещасних випадків та профзахворювань Медична, соціальна та професійна реабілітація Відшкодування шкоди потерпілим на виробництві (членам їх сімей)
Сприяння у створенні умов для раннього діагностування профзахворювань Сприяння у створенні умов для своєчасного надання кваліфікованої першої невідкладної допомоги потерпілому Допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю
Сприяння у створенні системи управління охороною праці на підприємстві Організація ефективного лікування потерпілих Одноразова допомога в разі стійкої втрати працездатності
Пропаганда безпечних умов праці, поширення позитивного досвіду Забезпечення необхідними лікарськими засобами, протезами, ортопедичними виробами, окулярами, слуховими апаратами, спеціальними засобами пересування, зубопротезування Одноразова допомога в разі смерті застрахованого
Удосконалення системи навчання з питань охорони праці, навчання фахівців з охорони праці Організація медичної та соціальної реабілітації потерпілих Щомісячні страхові виплати
Фінансова допомога підприємствам у вирішенні питань охорони праці Навчання та перекваліфікація потерпілих Пенсія у разі інвалідності
Аналіз причин нещасних випадків на виробництві та профзахворювань Організація робочих місць для інвалідів Пенсія у зв’язку з втратою годувальника
  Експертна оцінка на відповідність вимогам безпеки об’єктів, машин, механізмів, обладнання і приладів   Грошова сума за моральну шкоду
Консультації страхувальників та застрахованих   Оплата за спеціальний догляд, постійний сторонній догляд та за побутове обслуговування потерпілого
Проведення наукових досліджень з питань охорони праці    

 

На відшкодування шкоди потерпілим на виробництві Фондом виплачується в середньому 83 відсотки від загальної суми коштів, що надходять до нього. А за час його існування потерпілим на виробництві (членам їх сімей ) відшкодовано близько 3,6 млрд. гривень (без урахування сум відшкодування Пенсійному Фонду України).

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.014 сек.)