АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Система показників оцінки фінансової безпеки держави

Читайте также:
 1. A) прогрессивная система налогообложения.
 2. C) Систематическими
 3. ERP и CRM система OpenERP
 4. I СИСТЕМА, ИСТОЧНИКИ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ РИМСКОГО ПРАВА
 5. I. Суспільство як соціальна система.
 6. I.2. Система римского права
 7. II. Органы и системы эмбриона: нервная система и сердце
 8. III. Органы и системы эмбриона: пищеварительная система
 9. IV. Результати інвестиційної, операційної та фінансової діяльності
 10. NDS і файлова система
 11. SCАDA-системы: основные блоки. Архивирование в SCADA-системах. Архитектура системы архивирования.
 12. V2: ДЕ 57 - Фундаментальная система решений линейного однородного дифференциального уравнения

Система фінансової безпеки неможлива без критеріальних вимог до неї. Найважливішим інструментом її забезпечення служать граничні значення індикаторів фінансової безпеки.

На наш погляд, граничне значення фінансової безпеки – це граничний

показник, значні відхилення від якого означають наявність тієї або іншої загрози фінансової безпеки. Іншими словами, граничне значення – це кількісний параметр, що окреслює границю між безпечною і небезпечними зонами у фінансово-кредитній сфері.

Думки вчених у питанні визначення гранично припустимих значень деяких показників розходяться (таблиця 17.2).

Граничні значення фінансової безпеки не отримують конкретного значення доти, поки вони не будуть співставлені з фактичними показниками, що характеризують фінансово-кредитну сферу. Наближення до їх гранично припустимої величини свідчить про наростання загроз економічної стабільності суспільства, а значне відхилення від граничних значень – про перехід суспільства з критичної зони в зону нестабільності фінансової системи і соціальних конфліктів, тобто про реальний підрив фінансової безпеки.

Таблиця 17.2 - Граничні значення індикаторів фінансової безпеки *

Індикатори фінансової безпеки Граничні значення (на думку різних авторів)
[5] [2] [10] [3] [8] [11] [12]
Дефіцит бюджету, % до ВВП до 5% 3-4% 5% 5%      
Обсяг зовнішнього боргу, % до ВВП 25% 25% 25% 25%   60%  
Річна сума на обслуговування зовнішнього боргу (% до загальних валютних надходжень держави; % до річного експорту; до доходів бюджету)     не > 25%; не > 18%; не > 20%     не > 25%; не > 18%; не > 20% 25%; 20%; – –; 20%; 30% –; 20%; –
Сукупні платежі на обслуговування внутрішнього боргу, % до доходів бюджету     не > 25%       не > 25%        
Обсяг внутрішнього боргу, % до ВВП 30% 30% 30% 30%      
Поточна потреба в обслуговуванні внутрішнього боргу, % до податкових надходжень до бюджету   25% 25% 25%      
Частка зовнішніх запозичень у покритті дефіциту бюджету   30% 30% 30%   30%  
Обсяги інвестицій, % до ВВП 25% 25% 25% 25% 17-25%   17-25%
Обсяг ПІІ, % до ВВП   не < 5%   не < 5%     5%
Обсяг наявної іноземної валюти, % до обсягу наявних гривень 25% 25% 25% 25%      
Обсяг іноземної валюти, % до гривневої маси   10% 10% 10%      
Грошова маса (М2), % до ВВП 50% 50% 50%        
Рівень інфляції за рік   20% 20% 20% 5%    
Розрив між доходами самих високоприбуткових і самих низько дохідних груп населення 8 разів   8 разів        
Частка в населенні людей, що мають доходи нижче прожиткового мінімуму 7%   7%        
Приріст вільного індексу споживчих цін за рік   не >2%          
Валові міжнародні валютні резерви (у місячних обсягах імпорту)       не < 3 не < 3    
Рівень перерозподілу ВВП через зведений бюджет   40-45%          
Частка іноземних інвесторів у сукупному капіталі вітчизняних банків   не >15%          
Частка тіньової економіки, % до ВВП         50%    

 Отже, забезпечення фінансової безпеки регіону на сьогоднішній день є складною і важливою проблемою, вирішення якої дасть змогу жити в економічно розвиненому та фінансово стабільному регіоні. А для цього перш за все необхідно вивчити основи її забезпечення та критерії виявлення загроз, які можуть негативно відобразитися на економічному становищі.

 

Контрольні запитання та завдання:

1. Які складові структури фінансової безпеки Ви знаєте?

2. Назвіть основні загрози які впливають на рівень бюджетної безпеки.

3. Які виділяють види інфляції за темпами знецінення грошей?

4. Чи існують особливості забезпечення інвестиційної безпеки?

5. Які індикатори фінансово-кредитної безпеки ви знаєте?

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)