АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Література. Методичне забезпечення

Читайте также:
 1. Використана література
 2. Вопрос№15: Розвиток полемічна література та книгодрукування в XVI - першій половині XVII ст.
 3. Додаткова література
 4. Додаткова література
 5. Додаткова література
 6. Додаткова література
 7. Додаткова література
 8. Додаткова література
 9. Додаткова література
 10. Додаткова література
 11. Додаткова література
 12. Додаткова література

Методичне забезпечення

1. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів з розділу "Фінанси" інтегрованої дисципліни "Фінанси, грошовий обіг і кредит"[Текст]: (для студ. спец. 7.050107 "Економіка п-ва", 7.050201 "Менедж. орг." ден. та заоч. форм навчання)/ [уклад. Л. О. Омелянович, О. В. Хістєва, К. В. Богун]; М-во освіти і науки України, Донбас. нац. акад. буд-ва і архітект.-Макіївка,2007.-60 с.-Бібліогр.: с. 58-59.

2. Фінанси: методичні вказівки для проведення практичних та семінарських занять з курсу для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізацій «Фінанси», «Банківська справа» та напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання / О.В. Іванова, Є.С. Гордієнко. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2011. - 81с.

3. Фінанси: структурно-логічні схеми з курсу для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізацій «Фінанси», «Банківська справа» та напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання / І.В. Колєно, Є.С. Гордієнко. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2011. - 63с.

4. Фінанси: засоби діагностики для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» спеціалізацій «Фінанси», «Банківська справа» та напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання / І.В. Колєно, К.В. Єрмілова. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2011. - 46с.

Базова

1. Закон України “Про державний бюджет України на 2012 рік” // Фінанси України. - 2012. - №3.

2. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" від 23 вересня 1999 р. № 1105-ХІІ (зі змінами і доповненнями) // Все про бухгалтерський облік. — 2003. — № 36.

3. Конституція України. Затверджена ВРУ 28.06.96 № 254/96-ВР // Відомості ВРУ. – 1996. - № 30.

4. Бюджетний кодекс України. – Х.: Одіссей, 2011. – 128 с.

5. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2756-VI // [електронний ресурс] zakon1.rada.gov.ua.

6. Господарський кодекс України. — К.: Київ, правда, 2008. —194 с.

7. Закон України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” № 400/97 – ВР від 26,06,97 // Відомості ВРУ, 1997. - № 37.8. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням № 2240- III від 18.01.2001р.” // Відомості ВРУ, 2001. - № 11.

9. Про внесення змін до Закону України “Про підприємства в Україні” від 04.02.98 р. № 72/98 – ВР // Відомості Верховної Ради України. - 98р. - № 24.

10. Про відновлення платоспроможності боржника або визначення його банкрутом: Закон України від 30.06.1999 р. № 784-XIV// “Вісті” Центральної спілки споживчих товариств України від 1 жовтня –1999. - № 40.

11. Про страхування: Закон України від 07.03.1996р.// Україна - Бізнес, від 18 квітня – 1996.- № 15.

12. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997р. // “Вісті” Центральної спілки споживчих товариств України, № 26 (267) від 27.06.1997 р.; Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24.

13. Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування " http://www.kmu.gov.ua

14. Закон України "Про державну податкову службу" // http://www.kmu.gov.ua

15. Про відновлення платоспроможності боржника або визначення його банкрутом: Закон України // http://www.kmu.gov.ua

16. Про структуру бюджетної класифікації України: Закон України.// http://www.kmu.gov.ua

17. Балабанова Л. В. Маркетинг підприємства [ Текст ] : навч. посіб. : рекоменд. М-вом освіти і науки України для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Балабанова, В. В. Холод, І. В. Балабанова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Ін-т економіки і упр., Каф. маркетинг. менедж. ─ К. : Центр учбової літератури, 2012 . ─ 612 с.

18. Біла О. Г. Фінанси [ Текст ] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : рекомендовано М-вом освіти і науки України / О. Г. Біла, І. Р. Чуй . ─ Львів : Магнолія-2006, 2010 . ─ 390 с.

19. Благун І.Г., Сорока Р. С.­, ЄлейкоІ. В. Фінанси [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.­ Г. Благун, Р. С. Сорока, І. В. Єлейко‑ ­І.Л.­ «Магнолія-2006» ­2007‑ 314с.

20. Бланк І.О. Фінансовий менеджмент [Текст]: Навчальний посібник. – К.: Ельга, 2008. -724с.

21. Бойко С. В. Теорія фінансів[текст]: підручник/ кол. авт.: С. В. Бойко [та ін.]; за ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія.-К.: Центр учбової літератури ,2009.-576 с. -ISBN 978-966-364-997-9.

22. Бюджетна система України: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. Рекомендовано МОН / Пасічник Ю.В. - К., 2008. - 670 с.

23. Вдовенко Л. О. Фінанси [ Текст ] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. О. Вдовенко, Н. М. Сушко, Н. Д. Фаюра ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. аграр. ун-т . ─ К. : Центр учб. л-ри, 2010 . ─ 152 с.

24. Владимиров К. М. Місцеві фінанси[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.: [рекомендовано М-вом освіти і науки України]/, К. М. Владимиров, Н. Г. Чуйко, О. Ф. Рогальський.-Херсон: [Олді-плюс],2009.-352 с.-Бібліогр.: с. 311-322.-ISBN 966-8447-32-8.

25. Гаркавенко С. С. Маркетинг [ Текст ] : підруч. студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / С. С. Гаркавенко ; М-во освіти і науки України . ─ 7-е вид. ─ К. : Лібра, 2010 . ─ 720 с.

26. Гуцаленко Л. В. Державний фінансовий контроль[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий; М-во освіти і науки України.-К.: Центр учбової літератури,2009.-424 с.-Дод.: с. 328-418.- Бібліогр.: с. 302-317.- Глосарій: с. 318-327.-ISBN 978-966-364-877-4.

27. Дмитренко, М. Г., Кредитування i контроль : навч.-метод. посіб. (у схемах i коментарях) / Потлатюк В. С. - К. : Кондор, 2009. - 296 с. - ISBN966-351-006-4.

28. Карлін М. І. Державні фінанси розвинутих країн [ Текст ] : навч. посіб. : рекоменд. М-вом освіти і науки України / М. І. Карлін ; [М-во освіти і науки України] . ─ Л. : Новий Світ-2000, 2010 . ─ 484 с.

29. Карлін М. І. Фінанси зарубіжних країн[Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ М. І. Карлін; М-во освіти і науки України, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки.-К.: Кондор ,2009.-384 с.-Бібліогр.: с. 379-382.-ISBN 966-8251-30-Х.

30. Кізима Т. О. Фінанси домогосподарств: сучасна парадигма та домінанти розвитку [Текст] : монографія / Т. О. Кізима . ─ К. : Знання, 2010 . ─ 431 с.

31. Коваленко М. А. Фінанси регіону [ Текст ] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : рекомендовано М-вом освіти і науки України / М. А. Коваленко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т, за ред. М. А. Коваленка . ─ Херсон : Олді-плюс, 2010 . ─ 312 с.

32. Козак Ю. Г. Міжнародні фінанси [ Текст ] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : кредитно-модул. курс / [Ю. Г. Козак [та ін.]] ; М-во освіти і науки України, за ред. Ю. Г. Козака, Н. С. Логвінової та М. І. Барановської . ─ 4-те вид., перероб. та допов. ─ К. : Центр учбової літератури, 2011 . ─ 288 с.

33. Кремень О. І. Фінанси [ Текст ] : навч. посіб. : рекоменд. М-вом освіти і науки, молоді та спорту України для студ. вищ. навч. закл. / О. І. Кремень, В. М. Кремень ; [М-во освіти і науки, молоді та спорту України] . ─ К. : Центр учбової літератури, 2012 . ─ 416 с.

34. Кудряшов В. П. Фінанси [ Текст ] : навч. посіб. : [рекоменд. М-вом освіти і науки України для студ. вищ. навч. закл.] / В. П. Кудряшов . ─ Херсон : [ОЛДІ-плюс], 2011 . ─ 352 с.

35. Макарова, О. В. Державні соціальні програми: теоретичні аспекти, методика розробки та оцінки: монографія. - К. : Ліра-К, 2009. - 328 с. - ISBN 966-8251-73-3 .

36. Маслова, С. О. Фінансовий ринок : навч. посіб. / Маслова С. О., Опалов О. А. - 4-е вид.- К.: Каравела, 2008.-288 с. - ISBN 966-8019-00-8.

37. Мельник, В.М. Оподаткування підприємницької діяльності: навч. посіб. МельникВ.М., Грицаєнко І.А., Іванішина О.С.- К. : Кондор. 2009. - 160 с. - ISBN 966-825 1-14-8.

38. Омелянович Л. О. Місцеві фінанси[Текст]: навч. посіб.: рекоменд. М-вом освіти і науки України для студ. вищ. навч. закл./ [Л. О. Омелянович [та ін.]]; за ред. Л. О. Омелянович; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. фінансів. - Донецьк: [ДонНУЕТ],2011.-252 с. - Бібліогр.: с. 243-251. - Глосарій: с. 233-242. - ISBN 978-966-385-213-3.

39. Петрук, О. М. Банківська справа: навч. посіб. / за ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця. - К. : Кондор, 2009. - 464 с. - ISBN 966-7982-83-1.

40. Сунцова О. О. Місцеві фінанси [ Текст ] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. О. Сунцова ; М-во освіти і науки України . ─ 3-тє вид., перероб. та допов. ─ К. : Центр учбової літератури, 2010 . ─ 488 с.

41. Фінанси [Текст]: навч. посіб./ за ред. В.І. Оспіщева. -К.: Знання,2006.-415с.

42. Фінанси [Текст]: підруч. для студ. вищ. навч. закл./ О. Р. Романенко; Укр. фін.-екон. ін-т. -Вид. 3-тє, стер. -К.: Центр навч. л-ри,2006.-312с.

43. Фінанси. Опорний конспект лекцій для студ. екон. спец. / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. фінансів; І.В. Колєно, Є. С. Гордієнко, К.В.Єрмілова. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010. - 225с.

44. Фінанси: Підручник / За ред. С.І. Юрій; В.М. Федосова. – К.: Знання, 2008. – 611 с.

45. Фінансовий менеджмент у сфері малого бізнесу: навч. посіб./ М-во освіти і науки України, авт. кол.: Омелянович Л.О. (заг.ред.) [та ін.] - Донецьк: [ДонНУЕТ], 2008. – 768с. – Рекоменд. М-вом освіти і науки України як навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.

46. Шило В. П. Фінанси підприємств (за модульною системою навчання) [ Текст ] : рекоменд. М-вом освіти і науки України для студ. вищ. навч. закл. : теорет.-практ. посіб. / В. П. Шило [та ін.] ; М-во освіти і науки України . ─ 2-ге вид. ─ К. : Кондор, 2011 . ─ 429 с.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.013 сек.)