АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТЕМА 1: «ПРЕДМЕТ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ ЯК ПІЗНАННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСІВ»

Читайте также:
 1. I. Образ науки
 2. II. Проблема возникновения науки
 3. II. Разделы социологии: частные социальные науки
 4. IV. Результати інвестиційної, операційної та фінансової діяльності
 5. IX.3.Закономерности развития науки.
 6. IX.6. Взаимоотношение науки и техники
 7. V2: Функции исторической науки
 8. VII. Идея и деление особой науки, называемой критикой чистого разума
 9. X. ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В РАЗВИТИИ НАУКИ
 10. YIII.4.3.Формализация. Язык науки
 11. А.О.Смирнов: історія психології як рушійна сила цієї науки
 12. АВТОНОМИЯ НАУКИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ імені Михайла ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

 

 

І.В. Колєно

 

ФІНАНСИ

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

Для студентів економічних спеціальностей

 

ДОНЕЦЬК – 2013
ЗМІСТ

  стор.
Вступ  
Тема 1. Предмет фінансової науки як пізнання сутності фінансів
Тема 2. Генезис і еволюція фінансів
Тема 3. Становлення і розвиток фінансової науки
Тема 4. Фінансове право і фінансова політика
Тема 5. Податки. Податкова система
Тема.6. Бюджет. Бюджетна система
Тема 7. Бюджетний дефіцит
Тема 8. Державний кредит
Тема 9. Місцеві фінанси. Бюджетний федералізм і фінансове вирівнювання  
Тема 10. Соціальні позабюджетні фонди
Тема 11. Фінанси суб’єктів господарювання
Тема 12. Фінанси домогосподарств
Тема 13. Страхування. Страховий ринок
Тема 14. Фінансовий ринок
Тема 15. Фінансовий менеджмент
Тема 16. Міжнародні фінанси
Тема 17. Фінансова безпека держави
Тема 18. Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою
Тема 19. Фінанси Європейського Союзу
Література
   

 

 

ВСТУП

 

Теоретичний курс “Фінанси” - одна із спеціальних базових дисциплін підготовки бакалаврів з економіки.

Практично всі економічні інструменти господарювання (ціноутворення, оплата праці, комерційні розрахунки, інвестиційна діяльність, кредитування, бухгалтерський облік тощо) пов’язані з фінансами. Тому курс “Фінанси” має міжгалузевий характер. Він вивчається студентами після знайомства із загальнотеоретичними економічними дисциплінами, такими як “Основи економічної теорії”, “Історія економічних вчень”, “Економічна історія”, “Економіка підприємства” та ін., що дозволяє закріпити вже набуті знання і поглибити професійну підготовку фахівців економічного профілю.

Мета курсу - вивчення сукупності фінансових відносин, які виражають розподіл і перерозподіл вартості валового внутрішнього продукту і національного доходу на макро- і мікрорівнях.Знання теоретичних основ фінансових відносин дає змогу досить швидко опанувати зміни, які відбуваються у фінансовій практиці.

Завдання курсу - дати правильне розуміння закономірностей у сфері фінансових відносин держави, суб’єктів підприємницької діяльності та населення і розкрити шляхи використання цих закономірностей у практиці фінансової роботи; показати можливі напрями впливу фінансів на суспільний прогрес і роль фінансів в економічній перебудові суспільства на шляху розвитку ринкових відносин; визначити сукупність заходів, що забезпечують використання фінансів як одного з дійових важелів економічної політики держави.

Програма курсу передбачає послідовне вивчення теоретичних основ функціонування фінансів в умовах ринку, принципів і конкретних форм організації фінансових відносин у різних сферах життєдіяльності суспільства, теоретичного обґрунтування практики функціонування фінансового механізму при формуванні та використанні централізованих і децентралізованих фондів фінансових ресурсів суспільного призначення.

Курс починається із загальної характеристики науки про фінанси, сутності та економічної природи фінансових відносин, їх місця і ролі в суспільних процесах. Цим питанням присвячені теми “Сутність фінансів, їх функції та роль”, “Фінансова політика і фінансовий механізм”.

Механізм формування і використання централізованих фінансових ресурсів держави розкривається у темах “Податки. Податкова система України”, “Бюджет і бюджетний устрій”, “Доходи й видатки державного бюджету”, “Місцеві фінанси”.

 


ТЕМА 1: «ПРЕДМЕТ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ ЯК ПІЗНАННЯ СУТНОСТІ ФІНАНСІВ»

 

1.1. Предмет і метод курсу

1.2. Фінансові категорії

1.3. Функції і роль фінансів

1.4. Взаємозв’язок фінансів з іншими категоріями

 

Понятійний апарат: фінанси; фінансові відносини; фінансова діяльність; грошові потоки; первинний розподіл; первинні доходи; перерозподіл; вторинні доходи; фінансовий контроль


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)