АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Поточний модульний контроль

Читайте также:
 1. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 2. I. Контроль, корекція та закріплення знань.
 3. II. Контроль исходного уровня знаний студентов
 4. III. Выполните контрольную работу в соответствии с указаниями.
 5. III. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда
 6. IV. Організація. Контроль.
 7. А. контроль
 8. Административно-общественный контроль на предприятии
 9. Акустический и виброакустический контроль
 10. Алгоритм изменения дозы НФГ в зависимости от относительной величины АЧТВ (по отношению к контрольной величине конкретной лаборатории)
 11. Анализ результатов контрольного этапа
 12. АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ

Завданням поточного модульного контролю є перевірка рівня засвоєння та розуміння певного матеріалу, умінь самостійно опрацьовувати наукові та навчальні тексти, здатності осмислити зміст теми чи розділу (змістовного модуля), умінь публічно чи письмово представляти (презентувати) певний матеріал.

Дисципліна „Політологія” складається з двох змістових модулів, які передбачають написання модульної контрольної роботи, що, як правило, складається з двох теоретичних питань (включно з тими, що виносяться на самостійне опрацювання студентами) та п’яти тестових завдань відповідно до тем, що зазначені в певному розділі „Зміст дисципліни”.

У разі невиконання певних завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студент має право скласти їх в термін до останнього семінарського заняття у семестрі. Час ліквідації заборгованостей визначається графіком індивідуально-консультативних занять викладача дисципліни, що веде вид занять, з якого наявна заборгованість. В разі необхідності викладач може призначити додатковий час для ліквідації наявних заборгованостей поза графіком індивідуально-консультативних занять, але не пізніше останнього семінарського заняття семестру.

Збільшити суму отриманих балів студент може шляхом виконання завдань з переліку вибіркових видів самостійної та індивідуальної роботи. Бали за вибіркові види самостійної роботи сумуються з балами за обов’язкові види робіт.

Підсумковий бал за результатами поточного модульного контролю оформлюється під час останнього семінарського заняття. Якщо студент не набрав відповідну кількість балів він може складати іспит за розкладом екзаменаційної сесії.

Переведення балів внутрішньої 100-бальної шкали оцінювання

В 4-бальну національну шкалу та 7-бальну шкалу ECTS

Таблиця 7

Оцінка за 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою Оцінка за шкалою ECTS
90-100 Відмінно (5) Аexcellent
82-89 Добре (4) Вvery good
75-81 Сgood
67-74 Задовільно (3) Dsatisfactory
60-66 Еsufficient
35-59 Незадовільно (2) з правом перескладання FX
34 і менше Незадовільно (2) з обов’язковим повторним курсом Ffail

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ\. Об'єкт, предмет та функції політології.

2. Політологія як наукова та навчальна дисципліна.

3. Прогностична функція політології та її значення.

4. Політологія в системі соціально-гуманітарних наук.

5. Походження політики та її соціальна природа.

6. Сутність, структура, функції політики.

7. Наукові й побутові уявлення про політику: характерні ознаки й відмінності.

8. Політика і мораль.

9. Вплив античної політичної теорії на розвиток європейської політичної думки.

10. Християнська політична теологія Аврелія Августина та Фоми Аквінського.

11. Теорія суспільного договору: аналіз концептуальних положень.
12. Н. Макіавеллі як засновник світської політичної науки.

13. Т. Гоббс "Левіафан".

14. Формування засад лібералізму у працях Д. Локка.
15. Ш. Монтеск'є - засновник сучасної геополітики.

16. Вчення про народовладдя Ж. Ж. Руссо.

17. Ліберальна політична думка (А. де Токвіль)

18. Формування політичної доктрини марксизму.

19. Теоретичні передумови формування політичної науки.

20. М. Вебер як класик західної політології.

21. Основні проблемні підходи сучасної західної політології.

22. Еволюція аполітичних ідей від Київської Русі до козацько-гетьманської держави.

23. Державотворчі концепції українських гетьманів.

24. Суспільно-політична думка доби українського національного відродження.

25. Політичні ідеї М. Грушевського.

26. Суспільно-політична думка української еміграції (Д. Донцов, В. Липинський, В. Винниченко, І.Лисяк-Рудницький).

27. Політична наука в Україні: наукові проблеми і перспективи.

28. Влада як суспільне явище: генезис, принципи, інститути.

29. Політична влада. Форми і механізми політичної влади.

30. Структура політичної системи та її елементи.

31. Порівняльний аналіз основних політичних систем суспільства.

32. Політична система сучасної України: політологічний аналіз.

33. Держава: походження, сутність, історичні межі розвитку.

‡агрузка...

34. Поняття та особливості громадянського суспільства.

35. Роль політичних партій в політичній системі суспільства.

36. Партійна система суспільства. Типологія партійних систем

37. Типологія та основні форми політичних відносин.

38. Багатоаспектність демократії як соціально-політичного та правового явища.

39. Демократичні критерії влади. Влада і демократичний плюралізм.

40. Поняття, типологія, стилі політичної діяльності. Політична влада як основний об'єкт політичної діяльності.

41. Виборча кампанія як форма політичної діяльності. Види виборчих систем. Референдум.

42. Форми державного правління та форми державного устрою.

43. Політичний режим як сукупність засобів і методів здійснення державної влади.

44. Класифікація політичних режимів: критерії та визначення.

45. Демократія як форма політичного режиму. Форми демократії. Вибори як інститут безпосередньої демократії.

46. Політичні партії в політичній системі сучасної України.

47. Поняття та ідейні витоки тоталітаризму. Причини історичної приреченості тоталітаризму.

48. Сутнісні риси авторитаризму. Конструктивніможливості та недоліки авторитаризму.

49. Поняття та особливості громадянського суспільства.

50. Держава та громадянське суспільство: діалектика взаємодії.

51. Політична свідомість: зміст, структура, типологія.

52. Політична свідомість суспільства, соціальної групи та особистості. Розвиток політичної свідомості в Україні.

53. Політична ідеологія. Сутність та функції політичної ідеології. Національна ідея та ідеологія державотворення в Україні.

54. Політична психологія. Сутність, структура, функції політичної психології.

55. Людина як суб'єкт політики.

56. Етичні засади політики. Політика і мораль. Етика не насильства, її політичний аспект.

57. Сутність, структура, типи політичної культури. Історичні особливості формування політичної культури в Україні, її сучасний стан.

58. Становлення політичної системи України.

59. Модель суспільно-політичного устрою в сучасній Україні.

60. Конституція України і формування громадянського демократичного суспільства в Україні.

 

 

Критерії оцінки знань студентів при


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)