АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Кіріспе. Халықаралық қатнастар, Халықаралық хұқық,

Читайте также:
 1. Кіріспе
 2. Кіріспе
 3. Кіріспе
 4. КІРІСПЕ
 5. КІРІСПЕ
 6. Кіріспе 1 страница
 7. Кіріспе 10 страница
 8. Кіріспе 2 страница
 9. Кіріспе 3 страница
 10. Кіріспе 4 страница
 11. Кіріспе 5 страница

Философия кафедрасы

 

ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

Философия

 

Халықаралық қатнастар, Халықаралық хұқық,

Әлемдік экономика, Аймақтану бөлімі

Мамандық шифры 5В020100

Оқу түрі күндізгі

 

 

Алматы 2013 ж.

Оқу әдістемелік кешен кредиттік жүйеге сәйкес 5В020100-философия пәнің типтік оқу бағдарламасы негізінде жасалған.

Құрастырған саяси ғылымдарының кандидаты доцент П.М.Сулейменов.

 

 

Оқу әдістемелік кешен философия кафедрасының отырысында талқыланып, бекітілді.

«22» мамыр 2013 ж., № 37 хаттама

 

 

Кафедра меңгерушісі

ф.ғ.д.проф __________________ Ж. Алтаев.

 

Философия және саясаттану факультетінің әдістемелік бюросының кеңесінде ұсынылды. « 23» мамыр 2013 ж., хаттама № 11

 

Төрайымы, доцент ______________Н.А. Саитова.

 

 

Офис: ӘлФараби -71, 16 каб.

Тел: (8-7272) 377-33-31 (ішкі 65) E-mail:spirimbek@mail.ru

 

 

Кіріспе

Философия және саясаттану факультетіне арналған және студенттерді флософиялық білімнің тарихи-философиялық процесімен, философияның негізгі теориялық мәселелерімен таныстыруға, әр түрлі танымдық стратегиялардың негізінде студенттердің бойында өзіндік көзқарастық азаматтық позицияны және ұлтаралық келісіммен ұштастырылған қазақстандық патриотизмді қалыптастыруға бағытталған.

Мақсаты:студенттерді философия дамуының негізгі кезеңдерімен және оның өзекті және негізгі проблемаларымен онтология, гносеология, әлеуметтік философия, философиялық антопология және акциология сынды бөлімдері бойынша құқықтық білімнің негіздері мен таныстыру; студенттерді танымның ғылыми әдісін қолдануға үйрету, студенттердің ғылыми дүниетанымын қалыптастыру.Курстың міндеттері:

- әлемдік мәдениет пен өркениеттің даму тарихын бейнелейтін философиялық идеялардың қалыптасуы мен даму тарихын оқыту;

- түпнұсқалардың мәтіндерімен жұмыс істеуге дағдыландыру және белгілі философтардың құқықтық негізгі идеялары туралы түсінік беру;

- дүниенің философиялық, ғылыми және діни суреттемелерінің проблемаларын және негізгі ұғымдарын, адам өмірінің мәнін, адамзат білімінің формалары мен қазіргі қоғамдағы оның көріну ерекшеліктерін, рухани және материалдық құндылықтардың арақатынасын, олардың адам, қоғам, өркениет өміріндегі рөлдерін ұғыну;

Пререквизит: бұл пәнді студент меңгеру алдында мектепте өткізілген жалпы тарих, әдеп, қоғамтану, адам және қоғам пәндерін жетік меңгерген болуы қажет.

Постреквизит:философия курсы жалпы білім беретін жоғары оқу орнының пәні ретінде барлық қоғамдық пәндердің негізі болып табылады, сондықтанда, оны оқып үйрену мәдениеттану, психология, педагогика, Қазақстан тарихы, саясаттану және әлеуметтану сынды пәндермен тығыз байланысты.

Курсты оқытудың нәтижесінде бакалавр білуге тиіс:

 • Философияның негізгі даму кезеңдерін және олардың ерекшеліктерін білу;
 • Философиялық білімнің фундаментальдық теориясын игеру;
 • Танымның негізгі принциптері мен заңдары туралы; әлеуметтік өмірдің негіздері мен заңдылықтары туралы түсінігі болу; адам болмысының универсалдық құндылықтық категорияларын айыра білу.
 • Жалпыгуманитарлық сипаттағы әдебиетпен өз бетімен жұмыс жасай білу, басты көзқарастық мәселелерді және олардың шешімдерін таба білу;
 • Философиялық терең, логикалық түрде, жүйелі және сыни ойлау;

Жиналған философиялық эрудиция қорын күнделікті өмірдің әр түрлі сұрақтары бойынша өзіндік пікір тұжырымдауда және оны дәлелдеуде пайдалану.

‡агрузка...

Бакалавр білуге тиіс:

· философияның теориялық принциптері мен әдістерін педагогикалық қызметте және гуманитарлық салада қолдана аласыз;

· философияның мәселелерін зерттеудегі теориялық мәселелер бойынша бағдар аласыз;

· философияның мәселелерін талдаудағы негізгі теориялық ыңғайларды анықтай алатын боласыз;

Бакалавр игеруге тиіс:

· сабақты өткізуге қажет материалды іздеу мен жинақтау;

· философиялық мәтіндермен өзіндік жұмыс істеу, көпқырлы философиялық материалды талдау мен жинақтау дағдыларын дамыту.

 

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Философия және саясаттану факультеті


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)