АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Ячменю W за звітний рік

Читайте также:
  1. Доходи та витрати для визначення фінансового результату діяльності підприємства за звітний місяць
  2. Зберігання ячменю та солоду
  3. Продукції за звітний місяць
Номер бригади Х, ц/га W, ц
1 22,0 5500
2 23,0 6900
3 22,5 7200

За варіаційну ознаку Х трьох бригад для визначення середньої врожайності ячменю правлять показники врожайності кожної з них. А валовий збір ячменю – це добуток варіантів (урожайності) у відповідних бригадах на їх частоти (посівні площі), W= xf. Отже, обчислювати середню врожайність у цілому треба за формулою середньої гармонійної зваженої,

ц/га.

З розглянутих прикладів випливає загальне правило:

Середню гармонійну використовують тоді, коли вагою слугують не одиниці сукупності (носії ознаки), а добуток цих одиниць на значення ознаки, W= xf.

З цього правила випливає: середня гармонійна в статистиці – це перетворена середня арифметична, яку застосовують у разі коли чисельність сукупності невідома, а варіанти зважуються обсягом ознаки.

 

 

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)