АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ДОДАТКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 9

Читайте также:
 1. Ветеринарно-просвітницька робота
 2. Виділення, копіювання, переміщення, вставка, видалення об’єктів та робота з буфером обміну Windows
 3. ВИМОГИ ДО ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРИ МОНТАЖІ І ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНИХ РОБОТАХ
 4. Виховна робота з педагогічно занедбаними дітьми. Принципи, шляхи і етапи перевиховання важковиховуваних дітей.
 5. Військово-соціальна робота у ЗС України
 6. ВОЛОНТЕРСЬКА РОБОТА ЯК ОСНОВА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
 7. ДИПЛОМНА РОБОТА
 8. Додаткова
 9. Додаткова
 10. Додаткова
 11. Додаткова
 12. Додаткова

Тема: "Створення моделі і креслення деталі типу "Вал" в SolidWorks ".

Мета: "Створення моделі деталі типу "Вал". Створення креслення деталі використовуючи іменовані види, поперечні і місцеві розрізи, перерізи та нанесення розмірів, допусків, допусків форми, шорсткості та ін.".

Завдання:Для тих студентів хто успішно справився із завданням достроково, пропонується самим виконати модель і креслення деталі типу "Вал" у програмі SolidWorks за наведеним зразком та заданими розмірами деталі.

Зовнішній вигляд деталі типу "Вал" .

Креслення (без розмірів) деталі типу "Вал".

 

 


Додаткові рисунки для послідовного виконання побудови моделі деталі типу "Вал".

 

Витяжка на 80 мм; Витяжка на 70 мм;

Витяжка (коло Æ 60) на 90 мм; Витяжка (коло Æ 40) на 70 мм;

Витяжка вирізу на 60 мм;

Витяжка вирізу(коло Æ 20) на 50 мм; Витяжка вирізу (ескіз у пл."Справа") Через всі в обох напрямках;

Витяжка (ескіза у вказаній площині) "Через всі";

 

Витяжка вирізу (ескіз (коло Æ 20) у пл."Справа") "Через всі" в обох напрямках;


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)