АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ДОДАТКОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 10

Читайте также:
 1. Ветеринарно-просвітницька робота
 2. Виділення, копіювання, переміщення, вставка, видалення об’єктів та робота з буфером обміну Windows
 3. ВИМОГИ ДО ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ СИСТЕМ ПРИ МОНТАЖІ І ПУСКОНАЛАГОДЖУВАЛЬНИХ РОБОТАХ
 4. Виховна робота з педагогічно занедбаними дітьми. Принципи, шляхи і етапи перевиховання важковиховуваних дітей.
 5. Військово-соціальна робота у ЗС України
 6. ВОЛОНТЕРСЬКА РОБОТА ЯК ОСНОВА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
 7. ДИПЛОМНА РОБОТА
 8. Додаткова
 9. Додаткова
 10. Додаткова
 11. Додаткова
 12. Додаткова

Тема: "Створення моделі деталі типу "Гойдалка" в SolidWorks ".

Мета: "Створення моделі деталі типу "Гойдалка" із застосуванням різноманітних інструментів ескіза, поглиблене знайомство із взаємозв'язками в ескізі і елементами".

Зовнішній вигляд деталі.

Варіанти завдань.

Таблиця початкових значень розмірів (в мм) по варіантах.

Варіант H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8

Умовні позначення розмірів:

H1 - Товщина основи деталі;

Н2 - Висота витяжки для малих бобишок (діаметром 20 мм);

Н3 - Глибина вирізів під малими бобишками;

Н4 - Висота нижнього ступеня великої бобишки;

Н5 - Висота верхнього ступеня великої бобишки;

Н6 - Глибина вирізу діаметром 25 мм у великій бобишці;

Н7 - Глибина витяжки складного внутрішнього контура;

Н8 - Глибина витяжки для отворів кругового масиву.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)