АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

При порушені цих правил робота не буде зарахована

Читайте также:
 1. B3.4. Правила оформления графиков
 2. I. Правила поведения в условиях вынужденного автономного существования.
 3. I. Правила терминов
 4. II. Правила безопасного поведения в ситуациях криминального характера.
 5. II. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА
 6. V2: Спектр атома водорода. Правило отбора
 7. А) увеличивается Б) уменьшается В) не изменяется Г) нет правильного ответа
 8. Агрессия как неправильное поведение.
 9. Административное расследование А. Расследование по общему правилу
 10. Але монетарне правило не враховує мінливості швидкості обігу грошей та чутливості попиту до зміни процентної ставки.
 11. Алекс резко передумал подходить, но, будто не заметив их, направился к плакату, который висел на стене у гардероба.
 12. Альный ущерб, возникший вследствие его неправильных действий

Загальні вказівки

Мета курсової роботи – закріпити та поглибити знання набуті студентами при вивченні курсу “Опір матеріалів”, опанувати методики самостійних розрахунків на міцність і жорсткість елементів конструкцій з вибором відповідного матеріалу, розрахункової схеми.

Курсова робота виконується студентами відповідно до вказаного викладачем варіанту. Номер варіанту складається з двох цифр: перша відповідає номеру розрахункової схеми, друга – номеру рядка чи графи в таблиці чисельних даних. При виборі варіанта необхідно дотримуватись таких правил:

1. Якщо в таблиці навантаження має від’ємний знак, на рисунку необхідно виправити його на протилежний і в подальшому знак “-“ не брати до уваги.

2. Якщо в таблиці значення одного з заданих навантажень дорівнює нулю в схемі для розв’язку задачі це навантаження не береться до уваги, незважаючи на присутність його на рисунку.

3. При відсутності на схемі одного з заданих навантажень його належить вважати при розрахунках рівним нулю, навіть якщо в таблиці подано якесь його значення.

При порушені цих правил робота не буде зарахована.

Курсова робота повинна бути виконана на листках стандартного формату, оформлених згідно з державними стандартами і зшитих у зошит. На титульному листі повинно бути вказано назву інституту, факультету, номер групи, прізвище студента та його шифр, прізвище та ініціали викладача.


Курсовий проект з дисципліни «Основи проектування механізмів і машин» складається з двох частин.Перша частина курсового проекту відноситься до «Теорії машин і механізмів» і полягає в побудові планів положення механізму, визначенні робочого ходу, побудові планів швидкостей механізму і визначенні приведеного моменту і потужності на кривошипі. Необхідні побудови рекомендується виконувати на стандартних аркушах міліметрового папера формату А2 у відповідному масштабі.

Друга частина проекту складається з проектування привода: вибору двигуна і редуктора, розрахунку пасової та відкритої зубчастої передач, проектування вала на опорах. Супроводжується кресленнями загального виду привода, складального креслення вала на опорах, деталіровки. Креслення виконуються на стандартних аркушах ватману формату А1-А4.Пояснювальна записка оформляється на аркушах паперу формату А4 із стандартною рамкою. Відстань від краю аркуша до рамки: зверху, знизу і праворуч – 5 мм, ліворуч – 20 мм. Допускається виконання пояснювальної записки рукописним чи друкованим способами.

Креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми повинні відповідати вимогам ЕСКД і ЕСДП.

Завдання на курсовий проект видається кожному студенту індивідуально. Перша цифра в завданні відповідає номеру кінематичної схеми механізму, друга цифра – номер рядка в таблиці з даними.

Для успішного виконання курсового проекту крім методичних вказівок необхідно користуватися довідковою літературою, державними стандартами і конспектом лекцій.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)