АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Змiст роботи

Читайте также:
 1. C. Написання курсової роботи
 2. Автоматизация и роботизация
 3. Алгоритм роботи командирiв щодо попередження та подолання конфлiктних ситуацiй
 4. Алгоритми роботи посадових осіб щодо профілактики суїцидальних проявів
 5. Аналіз ефективності роботи основних засобів та довгострокових інвестицій
 6. Аналіз роботи системи
 7. Аналіз та прогнозування обсягу роботи пожежно-рятувальних підрозділів.
 8. Б. Аварійний режим роботи трьохфазної мережі з ізольованою нейтраллю.
 9. Безопасность функционирования автоматизированных и роботизированных производств.
 10. Ваговий бал – 6 . Максимальна кількість балів за якість виконання текстової частини курсової роботи дорівнює 6 балів.
 11. ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБОТИ З ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО ПРАВА ДЛЯ ГРУП ЗМГГТ-11, ЗМГРБ-11
 12. Варіанти питань до модульної контрольної роботи

1. Побудувати епюри внутрiшнiх зусиль N; Mкр; My; Mz.

2. Визначити найбiльш навантажений перерiз для кожного стержня системи, зобразити його i показати дiючи в цьому перерiзi внутрiшнi силовi фактори. Звернути увагу на рацiональне розташування перерiзу /прямокутного/.

3. З`ясувати, який вид складного опору присутнiй в небезпечному перерiзi, побудувати епюри напружень вiд дiючих в небезпечному перерiзi внутрiшнiх зусиль i за допомогою їх визначити найбiльш напруженi /небезпечнi/ точки.

4. Вiдповiдно до виду напруженого стану в небезпечний точках записати умову мiцностi.

5. Визначити необхiднi розмiри перерiзiв вказаної форми, заокруглити їх в бiк бiльших розмiрiв i перевiрити остаточні розмiри за допомогою повної умови мiцностi, нехтуючи силовими факторами, що дають меншi складовi напружень; або оцінити, скільки відсотків складає напруження від тих силових факторів, котрими знехтували.


Таблиця 5

Параметр Варіант
a, м 0,6 0,9 0,8 0,4 0,5 0,4 0,8 0,8 0,9 0,5
P, kH
h/b 1,1 1,7 1,6 1,5 1,4 1,8 1,2 1,2 1,3 1,9
c 1,7 0,8 1,9 0,9 1,7 1,2 1,3 1,3 0,9 0,8
n 0,9 1,4 0,7 1,5 0,6 0,8 0,9 0,9 1,8 1,7

Значення са та па закруглити до двох знаків.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.82 сек.)