АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Завдання № 6

Читайте также:
 1. III. Домашнє завдання
 2. IV. Домашнє завдання
 3. J Додаткові завдання
 4. V. Домашнє завдання.
 5. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 6. Багатокритеріальні завдання оптимального керування
 7. Варіанти завдання
 8. Вимоги до виконання практичного завдання в текстовому редакторі Microsoft Word
 9. Вимоги до індивідуального завдання.
 10. Вирішити тестові завдання
 11. Вікова фізіологія – це самостійна наука, завданням якої є вивчення закономірностей становлення і розвитку фізіологічних функцій організму в процесі онтогенезу.
 12. Вірні відповіді на тестові завдання з навчальної дисципліни «Адміністративно-деліктний процес»

кінематична схема дробівки з шарнірною розпоркою

графік навантаження

1 – кривошип; 2, 4 – шатун; 3 – коромисло, 5 – повзун; 6 – відкрита зубчаста передача; 7 – редуктор, 8 – пасова передача, 9 – двигун, 10 - муфта.

вар , мм , мм , мм , мм , мм , мм , мм , мм , хв –1 кН

Завдання № 7

кінематична схема механізму преса

графік навантаження

1 – кривошип; 2, 4 – шатун; 3 – коромисло, 5 – повзун; 6 – відкрита зубчаста передача; 7 – редуктор, 8 – пасова передача, 9 – двигун, 10 - муфта.

вар , мм , мм , мм , мм , мм , мм , хв –1 кН

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)